Connect with us

Hodowca i Jeździec

Zmiany w kwa­li­fi­ka­cjach ogie­rów do ZT 2006

Regulaminy

Zmiany w kwa­li­fi­ka­cjach ogie­rów do ZT 2006

W wie­lu kra­jach roz­wi­nię­tych pod wzglę­dem hodow­li koni wierz­cho­wych wie­lo­eta­po­we kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów przed­sta­wia­nych do uzna­nia (a póź­niej sama pró­ba) są wyda­rze­niem wśród hodow­ców. Tam spo­ty­ka­ją się wszy­scy, zarów­no pra­cow­ni­cy związ­ku jak i hodow­cy, oraz ci, któ­rzy chcą wie­dzieć co w hodow­la­nej tra­wie pisz­czy. Z cie­ka­wo­ścią oglą­da­ny jest przy­chó­wek mło­dych ogie­rów. Wszyscy porów­nu­ją, dys­ku­tu­ją, cza­sem nawet się kłó­cą. Kwalifikacje obej­mu­ją wie­le ele­men­tów, aby z uwa­gą prze­se­lek­cjo­no­wać zgło­szo­ny mate­riał i sta­rać się nie dopu­ścić do roz­ro­du osob­ni­ków sła­bych. Dlaczego przy­szłe ogie­ry spraw­dza­ne są tak wszech­stron­nie? Aby ogra­ni­czyć do mini­mum przy­pad­ko­wość. Kwalifikacje te obej­mu­ją nie tyl­ko restryk­cyj­ne bada­nia lekar­skie, wni­kli­wą oce­nę rodo­wo­du, ruch luzem i w ręku, ale tak­że wol­ne sko­ki, któ­rym pod­da­wa­ne są wszyst­kie osob­ni­ki z pre­dys­po­zy­cja­mi do ujeż­dże­nia. W tym ostat­nim przy­pad­ku wia­do­mo, że nikt nie punk­tu­je moż­li­wo­ści i nie pod­no­si drąż­ka ostat­niej prze­szko­dy do mak­si­mum, ale na pew­no oce­nia pra­cę krzy­ża, jego gięt­kość czy siłę zadnich koń­czyn. Nierozerwalnie ze sko­ka­mi w kory­ta­rzu zwią­za­ny jest ruch luzem i jego oce­na. Tylko od Komisji i jej oka zale­ży „wyła­pa­nie” ogie­ra, któ­ry począt­ko­wo impo­nu­je, ale tak napraw­dę jego ruch spo­wo­do­wa­ny jest emo­cja­mi zwią­za­ny­mi bar­dziej z nowym oto­cze­niem, miej­scem, a nie rze­czy­wi­sty­mi moż­li­wo­ścia­mi.

Polskie ogie­ry do tej pory kwa­li­fi­ko­wa­no do ZT na pod­sta­wie oce­ny eks­te­rie­ru oraz pre­zen­ta­cji pod sio­dłem. Dlatego trud­no się dzi­wić, że nie­któ­re z nich nie naj­le­piej wypa­da­ły na samej pró­bie, gdzie kil­ka­krot­nie oce­nia­ne są sko­ki luzem i pod jeźdź­cem. Aby pod­nieść wyma­ga­nia selek­cyj­ne i oszczę­dzić wydat­ków wła­ści­cie­lom, od 2006 wpro­wa­dzo­no oce­nę wol­nych sko­ków i ruchu luzem pod­czas kwa­li­fi­ka­cji. Poniżej przed­sta­wia­my szcze­gó­ło­we warun­ki nowej kwa­li­fi­ka­cji.

Zwiększone zosta­ną tak­że wyma­ga­nia pod­czas ich pre­zen­ta­cji pod sio­dłem. Do tej pory obo­wią­zy­wa­ła pre­zen­ta­cja tyl­ko w dwóch cho­dach - stę­pie i kłu­sie, obec­nie obo­wią­zu­je kolej­ny chód - galop.

Ponadto wszyst­kie ogie­ry zosta­ną zba­da­ne wete­ry­na­ryj­nie pod wzglę­dem ogól­ne­go sta­nu zdro­wia (w tym spraw­dze­nie szcze­pień prze­ciw­ko gry­pie w pasz­por­cie hodow­la­nym).

Ponadto wszyst­kie ogie­ry muszą mieć potwier­dzo­ne pocho­dze­nie na pod­sta­wie badań mar­ke­rów gene­tycz­nych ogie­ra i jego rodzi­ców, wyko­na­ne przez labo­ra­to­rium w Poznaniu lub w Chorzelowie.

Wszystkie ogie­ry zachod­nie, któ­re zosta­ną zakwa­li­fi­ko­wa­ne na 100-dnio­wy tre­ning tak­że muszą posia­dać wyni­ki badań mar­ke­rów gene­tycz­nych ogie­ra oraz rodzi­ców z labo­ra­to­rium kra­ju pocho­dze­nia. Ponadto muszą uzy­skać w pol­skim labo­ra­to­rium potwier­dze­nie zgod­no­ści mar­ke­rów gene­tycz­nych w celu ziden­ty­fi­ko­wa­nia zwie­rzę­cia.

Szczegóły kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów mało­pol­skich do ZT 2006

(warun­ki ogól­ne kwa­li­fi­ka­cji są iden­tycz­ne dla nabo­ru ogie­rów innych ras wierz­cho­wych w sierp­niu)

Kwalifikacja ogie­rów rasy mało­pol­skiej na 100-dnio­wy tre­ning wierz­cho­wy, zakoń­czo­ny pró­bą dziel­no­ści odbę­dzie się w dniach 28 lute­go-1 mar­ca 2006 r. w SO Bogusławice. Wydłużenie cza­su kwa­li­fi­ka­cji zwią­za­ne jest z wpro­wa­dze­niem oce­ny sko­ków i ruchu „luzem” jako dodat­ko­we­go ele­men­tu kwa­li­fi­ka­cji.

Właściciele ogie­rów powin­ni zgło­sić je do Polskiego Związku Hodowców Koni w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 14 lute­go 2006 r. (listow­nie, fak­sem lub e-mailem) oraz wpła­cić 100 zł na kon­to Stada Ogierów w Bogusławicach (73 8985 0004 0050 0506 4682 0001) na czę­ścio­we pokry­cie kosz­tów kwa­li­fi­ka­cji. W przy­pad­ku ogie­rów zakwa­li­fi­ko­wa­nych na 100-dnio­wy tre­ning kwo­ta ta zosta­nie zali­czo­na na poczet kosz­tów tre­nin­gu). W zgło­sze­niu ogie­ra do PZHK nale­ży podać nazwę i numer iden­ty­fi­ka­cyj­ny ogie­ra (z pasz­por­tu), dane wła­ści­cie­la (imię, nazwi­sko, adres, numer tele­fo­nu kon­tak­to­we­go) z adno­ta­cją, że jest to zgło­sze­nie ogie­ra do ZT.

Zgłoszenie ogie­ra po tym ter­mi­nie będzie moż­li­we po wpła­ce­niu dodat­ko­wych 100 zł na kon­to Polskiego Związku Hodowców Koni (44 1060 0076 0000 4010 2017 7912).

W przy­pad­ku nie zgło­sze­nia ogie­ra do Polskiego Związku Hodowców Koni lub nie wpła­ce­nia 100 zł na kon­to Stada Ogierów w Bogusławicach ogier nie zosta­nie dopusz­czo­ny do kwa­li­fi­ka­cji.

28 lute­go wszyst­kie ogie­ry muszą zostać dowie­zio­ne do miej­sca kwa­li­fi­ka­cji naj­póź­niej do godz. 11.00. Pierwszym ele­men­tem oce­ny w tym dniu będzie bada­nie wete­ry­na­ryj­ne ogól­ne­go sta­nu zdro­wia (w tym spraw­dze­nie szcze­pień prze­ciw­ko gry­pie w pasz­por­cie hodow­la­nym). Następnie ogie­ry muszą zostać zapre­zen­to­wa­ne komi­sji pod sio­dłem, nie w dwóch jak dotych­czas cho­dach, czy­li stę­pie i kłu­sie, ale rów­nież galo­pie. Po zali­cze­niu tych dwóch prób ogie­ry zosta­ną zmie­rzo­ne (trzy pod­sta­wo­we pomia­ry). Drugiego dnia wszyst­kie ogie­ry, któ­re zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne przez komi­sję w pierw­szym dniu, zosta­ną pod­da­ne oce­nie na pły­cie i w ruchu w ręku na trój­ką­cie (stęp i kłus). Ostatnim ele­men­tem kwa­li­fi­ka­cji będzie oce­na w sko­ków i ruchu „luzem”.

Termin testu połów­ko­we­go: 25.04. 2006

Termin pró­by dziel­no­ści: 8-9.06. 2006

Warunki kwa­li­fi­ka­cji

 • do kwa­li­fi­ka­cji moż­na przed­sta­wić ogie­ry rocz­ni­ka 2002 oraz rocz­ni­ka 2003 uro­dzo­ne do 31 maja;
 • posia­da­nie pasz­por­tu konia z wpi­sa­nym szcze­pie­niem bazo­wym prze­ciw­ko gry­pie jest obo­wiąz­ko­we !!!
 • naj­póź­niej do 50-go dnia pró­by (tzw. test połów­ko­wy) ogie­ry muszą mieć potwier­dzo­ne pocho­dze­nie na pod­sta­wie badań mar­ke­rów gene­tycz­nych ogie­ra i jego rodzi­ców, wyko­na­ne przez labo­ra­to­rium w Poznaniu lub w Chorzelowie.
  Brak badań bądź nie­zgod­ność pary rodzi­ciel­skiej spo­wo­du­je, że ogier zosta­nie wyco­fa­ny z tre­nin­gu. W takiej sytu­acji wła­ści­ciel ogie­ra nie może doma­gać się od zakła­du tre­nin­go­we­go lub PZHK zwro­tu kosz­tów ponie­sio­nych w związ­ku z tre­nin­giem ogie­ra. W przy­pad­ku ogie­rów spro­wa­dzo­nych z zagra­ni­cy nale­ży prze­słać do PZHK kse­ro­ko­pię pasz­por­tu hodow­la­ne­go, wyda­ne­go przez rodzi­my zwią­zek hodow­la­ny (potwier­dzo­ny przez dany OZHK/WZHK za zgod­ność z ory­gi­na­łem) oraz doku­ment z labo­ra­to­rium w Poznaniu lub Chorzelowie, potwier­dza­ją­cy zgod­ność mar­ke­rów gene­tycz­nych ogie­ra z wyni­kiem badań tych mar­ke­rów wyko­na­nych w zagra­nicz­nym labo­ra­to­rium;
 • ogie­ry muszą zostać zbo­ni­to­wa­ne na mini­mum 78 pkt. w cza­sie oce­ny na pły­cie i w ruchu w ręku na trój­ką­cie (stęp i kłus).;
 • pre­zen­ta­cja pod sio­dłem.

Ogiery będą pre­zen­to­wa­ne komi­sji indy­wi­du­al­nie. W skład komi­sji oce­nia­ją­cej umie­jęt­no­ści ogie­ra w pra­cy pod sio­dłem wcho­dzi kie­row­nik zakła­du tre­nin­go­we­go i mini­mum jeden czło­nek komi­sji kwa­li­fi­ku­ją­cej ogie­ry do ZT. Ogier poka­zy­wa­ny będzie w kry­tej ujeż­dżal­ni, gdzie miej­sce do pre­zen­ta­cji pod sio­dłem jest ogra­ni­czo­ne szran­ka­mi. Minimalne wymia­ry kry­tej ujeż­dżal­ni, na któ­rej ogier jest pre­zen­to­wa­ny to 20 x 40 m. Ogier wpro­wa­dza­ny jest w szran­ki przez jeźdź­ca. W cza­sie dosia­da­nia ogie­ra dozwo­lo­na jest pomoc jed­nej oso­by. Jeździec pre­zen­tu­je ogie­ra w stę­pie swo­bod­nym na dłu­giej wodzy oraz w kłu­sie robo­czym angle­zo­wa­nym na liniach pro­stych i kołach o śred­ni­cy 20 m. Prezentacja w galo­pie pole­ga na popraw­nym zaga­lo­po­wa­niu z lewej i pra­wej nogi, z przej­ściem do kłu­sa, stę­pa i zatrzy­ma­niem. Komendy zle­ca­ją­ce wyko­na­nie żąda­nych figur (np. wol­ta w pra­wo czy zmia­na kie­run­ku) ma pra­wo wyda­wać wyłącz­nie czło­nek zespo­łu kwa­li­fi­ku­ją­ce­go. Na pla­cu tre­nin­go­wym dozwo­lo­ne jest prze­by­wa­nie jesz­cze jed­ne­go ogie­ra. Jeźdźcy pre­zen­tu­ją ogie­ry w stro­jach tre­nin­go­wych zgod­nych z przy­ję­ty­mi zasa­da­mi PZJ.

Ocena sko­ków i ruchu „luzem”

 1. oce­na ruchu w stę­pie - od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)
  Po zakoń­cze­niu sko­ków luzem, koń powi­nien być pro­wa­dzo­ny „w ręku” po dłu­giej ścia­nie ujeż­dżal­ni. Oceniane są nastę­pu­ją­ce ele­men­ty: ener­gia, dłu­gość wykro­ku, regu­lar­ność, roz­luź­nie­nie, ela­stycz­ność sta­wów;
 2. oce­na ruchu w kłu­sie - „luzem” - od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)
  Oceniane są nastę­pu­ją­ce ele­men­ty: ener­gia, dłu­gość wykro­ku, regu­lar­ność, pra­ca zadu i zgi­na­nie koń­czyn, roz­luź­nie­nie;
 3. oce­na ruchu w galo­pie - „luzem” - od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)
  Oceniane są nastę­pu­ją­ce ele­men­ty: ener­gia, regu­lar­ność, lek­kość przo­du, zaan­ga­żo­wa­nie zadu, roz­luź­nie­nie, ela­stycz­ność sta­wów;
 4. oce­na sko­ków „luzem” - od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.), na nastę­pu­ją­cej kom­bi­na­cji:
  sta­cjo­na­ta 50 cm - 6,8-7 m - sta­cjo­na­ta 65 cm - 7-7,5 m - double­bar­re 70/90 cm (sze­ro­kość 90 cm).

Przed pró­bą sko­ków ogier musi być roz­prę­żo­ny na hali. Ogier wpusz­cza­ny jest w kom­bi­na­cję „z ręki”. Na każ­dej wyso­ko­ści powi­nien wyko­nać 2-3 sko­ki (skok ze zrzut­ką, zatrzy­ma­niem lub puk­nię­ciem powi­nien być powtó­rzo­ny). Po uda­nym sko­ku wyso­kość i sze­ro­kość ostat­niej prze­szko­dy jest pod­no­szo­na o 10 cm, mak­sy­mal­nie do wyso­ko­ści 90/110 cm (sze­ro­kość 110 cm). W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach komi­sja może pod­jąć decy­zję o doda­niu wska­zó­wek w kom­bi­na­cji.

Oceniane są nastę­pu­ją­ce ele­men­ty: roz­wa­ga i spo­sób podej­ścia do prze­szko­dy; umie­jęt­ność podej­ścia do prze­szko­dy; uło­że­nie gło­wy i szyi; siła odbi­cia i szyb­kość ode­rwa­nia przed­nich koń­czyn od pod­ło­ża; uło­że­nie gło­wy, szyi i kło­dy pod­czas sko­ku (baskil); umie­jęt­ność zło­że­nia przed­nich koń­czyn i otwo­rze­nia zadu; rów­no­mier­ność pro­wa­dze­nia przed­nich koń­czyn; dyna­mi­ka sko­ku; ela­stycz­ność grzbie­tu; szyb­kość powro­tu do rów­no­wa­gi po sko­ku.

Wynik koń­co­wy będzie obli­cza­ny w nastę­pu­ją­cy spo­sób:

Ogier może być zakwa­li­fi­ko­wa­ny do tre­nin­gu, jeże­li uzy­skał w oce­nie sko­ków i ruchu „luzem” oraz stę­pa w ręku mini­mum 35% oce­ny mak­sy­mal­nej, czy­li 14 pkt.

Więcej w Regulaminy

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę