Connect with us

Hodowca i Jeździec

Bliżej euro­py, bli­żej świa­ta...

Sport i wyścigi

Bliżej euro­py, bli­żej świa­ta...

Magdalena Porzeczkowska

Co to takie­go WBFSH? World Breeding Federation for Sport Horses na obec­ną chwi­lę jest jedy­ną mię­dzy­na­ro­do­wą fede­ra­cją Ksiąg Stadnych Konia Sportowego, któ­ra zrze­sza 49 świa­to­wych związ­ków hodow­la­nych i współ­pra­cu­je z 5, w tym z PZHK. Zajmuje się dostar­cza­niem ofi­cjal­nych infor­ma­cji na temat Ksiąg Stadnych, rodo­wo­dów, ran­kin­gów hodow­la­nych, prze­pro­wa­dza ana­li­zy i pro­wa­dzi sta­ty­sty­kę. Jest swo­istym łącz­ni­kiem pomię­dzy hodow­ca­mi, a Międzynarodową Federacją Jeździecką.

WBFSH od 1992 roku wspól­nie z FEI patro­nu­je Światowym Mistrzostwom Hodowlanym Konia Sportowego (World Breeding Championships for Sport Horses), orga­ni­zo­wa­ny­mi dla trzech dys­cy­plin olim­pij­skich, tj. dla ujeż­dże­nia, sko­ków i WKKW. Na tej pod­sta­wie pro­wa­dzi wcze­śniej wspo­mnia­ny ran­king. Porównuje jeźdź­ców, oce­nia war­tość użyt­ko­wą koni i repro­duk­to­rów, a jego aktu­ali­za­cja odby­wa się na ostat­ni dzień każ­de­go mie­sią­ca.

Nr Nazwa konia Płeć Maść Rok ur. Ojciec Ojciec mat­ki Rasa Kraj Punkty

Skoki

1. SHUTTERFLY wał. c.gn. 1993 SILVIO I FORREST xx han. Wielka Brytania 880,6
2. GRANIE V kl. c.kasz. 1992 GONFARON RAMIRO’S SON westf. Wielka Brytania 682,1
3. MR.SPRINGFIELD wał. gn. 1993 WESTERN PROMISE BALLINAHOW BOY ISH Irlandia 677,7
4. GOLDFEVER og. kasz. 1991 GROSSO Z GALVANO han. Wielka Brytania 563,6
5. CAMIREZ B wał. gn. 1992 CARETELLO B RAMIREZ baw. Wielka Brytania 635,7
6. TINKA’S BOY og. kasz. 1989 ZUIDPOOL NURZEUS KWPN Holandia 610
7. CANTARO 011 wał. c.kasz. 1991 CAPITOL I GRANDIOSO hol Wielka Brytania 583,9
8. FOR PLEASURE og. kasz. 1986 FURIOSO II GRANNUS-GRANIT han. Wielka Brytania 581,5
9. GOLDIKA kl. gn. 1992 COR DE LA BRYERE LAGOS hol. Wielka Brytania 546,6
10. COSTER og. siwa 1993 CALATO Z CONSTANT hol. Wielka Brytania 543,7

Ujeżdżenie

1. WALL STREET wał c.kasz 1990> R-TR Wielka Brytania 1248
2. BONAPARTE 67 wał kasz 1993 BON BONAPARTE CONSUL han. Wielka Brytania 1063
3. ALBANO wał kasz 1987 ARGENTINUS GRUNDSTEIN I old. Wielka Brytania 915
4. AMANDO 11 wał kasz 1990 FLYINGE AMIRAL 764 INDUS 530 SWB Szwecja 911
5. IDOCUS og kasz 1990 EQUADOR ZONNEGLANS KWPN USA 887
6. NECTOR VAN HET wał gn 1991 RANDEL Z LOMBARD BWP Belgia 822
CARESHOF
7. RENAISSANCE FLEUR kl siwa 1992 TUAREG SEEADLER trak Wielka Brytania 817
8. RUSTY 047 wał kasz 1988 REBUSS L AKTSENT latv Wielka Brytania 800
9. REGENT wał kasz 1992 RESIDENT LAGANO DWB Dania 787
10. BALLASEYR ROYALE kl gn 1990 PICANDT MATADOR DWB Dania 717

WKKW

1. WINDFALL og 1992 HABICHT MADRUZZO xx trak Wielka Brytania 563,7
2. NORTHERN SPY wał gn 1993 ALL FAIR LAVANDER FAIR VII xx Wielka Brytania 464,3
3. NOVA TOP Austria 445,5
4. ANTIGUA wał kasz 1990 MATCH WINNER DORSET xx Austria 381,6
5. CUSTOM MADE wał c.gn 1985 bassompierrE BEN PURPLE ISH Irlandia 364
6. MYSTIC MIKE wał kasz 1993 BABAMIST RASBERRY ICE xx USA 345,8
7. DUSKY MOON wał gn 1994 DUSKY HEIR xx USA 309,4
8. I’M SO BRITE wał c.kasz 1994 HIGH BRITE ROYAL SURRENDER xx USA 249,4
9. RINGWOOD COCKATOO wał siwa 1991 peacock xx SKY LARK ISH Irlandia 240
10. TWIST’N SHOUT wał siwa 1992 xx Wielka Brytania 227,5

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę