Connect with us

Hodowca i Jeździec

Sprawozdanie z prac Zarządu w 2005 r

Sprawozdania

Sprawozdanie z prac Zarządu w 2005 r

Ostatnie spra­woz­da­nie z prac władz sta­tu­to­wych PZHK uka­za­ło się w pią­tym nume­rze nasze­go kwar­tal­ni­ka, dla­te­go z pew­nym opóź­nie­niem, za któ­re prze­pra­sza­my, przed­sta­wia­my naszym Czytelnikom spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści w 2005 r.

7 lute­go 2005 r. w Warszawie Prezydium Zarządu zapo­zna­ło się z pismem Związku Trakeńskiego w Polsce, któ­ry pro­te­sto­wał prze­ciw­ko pró­bom nawią­za­nia kon­tak­tów ze Związkiem Trakeńskim w Niemczech przez Polski Związek Hodowców Koni (o ini­cja­ty­wie tej pisa­li­śmy w ostat­nim spra­woz­da­niu z prac władz sta­tu­to­wych). Związek Trakeński w Polsce zarzu­cił Prezydium Zarządu łama­nie sta­tu­tu PZHK i pró­bę cyt. han­dlo­wa­nia pol­ski­mi hodow­ca­mi w zamian za pie­nią­dze uzy­ska­ne z obsłu­gi zoo­tech­nicz­nej koni tra­keń­skich, będą­cych na tere­nie nasze­go kra­ju. Ponieważ w opi­nii Prezydium Zarządu dzia­ła­nia te były zgod­ne ze sta­tu­tem, a inten­cją jego wystą­pie­nia do Związku Trakeńskiego w Niemczech było utrzy­ma­nie inte­gral­no­ści księ­gi koni rasy wiel­ko­pol­skiej z dzia­łem koni pocho­dze­nia tra­keń­skie­go oraz obni­że­nie kosz­tów pono­szo­nych przez hodow­ców koni pocho­dze­nia tra­keń­skie­go na rzecz Związku Trakeńskiego w Niemczech, Prezydium prze­ka­za­ło spra­wę do roz­strzy­gnię­cia Zarządowi Głównemu.
Biuro PZHK przed­sta­wi­ło wyni­ki kon­tro­li zadań hodow­la­nych i zadań zwią­za­nych z iden­ty­fi­ka­cją koni w OZHK Łódź i KPZHK Bydgoszcz. Były to ruty­no­we kon­tro­le, jakie każ­de­go roku prze­pro­wa­dza PZHK. W Bydgoszczy, gdzie Zarząd roz­wią­zał umo­wę o pra­cę z dotych­cza­so­wym kie­row­ni­kiem biu­ra Panem Edwardem Trzemżalskim, przy oka­zji kon­tro­li doko­na­no prze­ka­za­nia doku­men­ta­cji hodow­la­nej peł­nią­ce­mu obo­wiąz­ki kie­row­ni­ka Panu Jarosławowi Lewandowskiemu.
Prezydium uzna­ło, że PZHK powi­nien przy­go­to­wać, wspól­nie z PZJ, sto­isko rekla­mo­we na Finale Pucharu Świata Ligi Europy Centralnej CSI-W Computerland w Warszawie. Prezydium popar­ło rów­nież pomysł orga­ni­za­cji obcho­dów 110-lecia Polskiego Związku Hodowców Koni w cza­sie XX Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu. Postanowiono, że orga­ni­za­cji obcho­dów poświę­co­ne będzie oddziel­ne posie­dze­nie.
Drugiego dnia obrad Prezydium spo­tka­ło się z przed­sta­wi­cie­la­mi Agencji Nieruchomości Rolnych. Tematem roz­mów było włą­cze­nie się ANR w orga­ni­za­cję pla­no­wa­nej przez PZHK mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji pt. „Stan hodow­li koni w nowo przy­ję­tych kra­jach człon­kow­skich UE” oraz dys­ku­sja nad pro­ble­ma­mi, któ­re poja­wi­ły się na linii nie­któ­re OZHK - Stada Ogierów, po reor­ga­ni­za­cji stad w 2004 r.

W dniach 10-11 mar­ca 2005 r. w Krynicy obra­do­wał Zarząd Główny PZHK. Równolegle odby­ło się szko­le­nie pra­cow­ni­ków OZHK/WZHK w zakre­sie stan­dar­dów utrzy­my­wa­nia koni i bada­nia mar­ke­rów gene­tycz­nych u koni oraz szko­le­nie księ­go­wych OZHK/WZHK.
Zarząd przy­jął spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści Związku oraz spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści Związków i Sekcji Rasowych w 2004 r. Niestety, spra­woz­dań nie przed­sta­wi­ły: Polskie Towarzystwo Koni Arabskich, Stowarzyszenie Hodowców Polskiego Konia Gorącokrwistego i Związek Trakeński w Polsce. Po przed­sta­wie­niu spra­woz­da­nia Komisji Rewizyjnej PZHK, Zarząd zatwier­dził rocz­ne spra­woz­da­nia finan­so­we (bilans) za 2004 r.
Kierownicy OZHK/WZHK przed­sta­wi­li stan zaawan­so­wa­nia iden­ty­fi­ka­cji koni w poszcze­gól­nych okrę­gach. Zwrócono uwa­gę na małą, w sto­sun­ku do pogło­wia, ilość koni ziden­ty­fi­ko­wa­nych na tere­nie woj. mazo­wiec­kie­go.
W dys­ku­sji nad zarzu­ta­mi Związku Trakeńskiego w Polsce w sto­sun­ku do Prezydium PZHK, pod­kre­śla­no, że to nie Prezydium, ale Związek Trakeński w Polsce zła­mał sta­tut PZHK, nawią­zu­jąc jako czło­nek PZHK, bez zgo­dy Zarządu PZHK, roz­mo­wy ze Związkiem Trakeńskim w Niemczech. Sprawa jest tym bar­dziej bul­wer­su­ją­ca, że pod­pi­sa­ne poro­zu­mie­nie mię­dzy Związkami Trakeńskimi w Polsce i Niemczech doty­czy de fac­to koni wpi­sa­nych i zare­je­stro­wa­nych w księ­dze koni rasy wiel­ko­pol­skiej (pocho­dze­nia tra­keń­skie­go) pro­wa­dzo­nej przez PZHK i gene­ral­nie nie chro­ni inte­re­sów stro­ny pol­skiej, a więc pol­skich hodow­ców. Podkreślano rów­nież wro­gość Związku Trakeńskiego w Polsce wobec nie­któ­rych dzia­łań PZHK w ini­cjo­wa­nych pole­mi­kach pra­so­wych.
W toku dal­szych obrad zatwier­dzo­no plan dzia­łal­no­ści i pre­li­mi­narz budże­to­wy PZHK na 2005 r. oraz:

 1. zatwier­dzo­no regu­la­min Komisji Koordynacyjnej PZJ-PZHK;
 2. zatwier­dzo­no popraw­ki do „Regulaminu praw i obo­wiąz­ków Związków i Sekcji Rasowych sfe­de­ro­wa­nych w PZHK”;
 3. powo­ła­no zespół ds. orga­ni­za­cji obcho­dów 110-lecia PZHK;
 4. zaak­cep­to­wa­no kan­dy­da­tów PZHK do Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w oso­bach: Moniki Słowik, Henryka Warszawskiego i Andrzeja Stasiowskiego;
 5. zaak­cep­to­wa­no kan­dy­da­tu­rę Krzysztofa Kordalskiego na człon­ka Komisji Księgi Stadnej koni rasy mało­pol­skiej na miej­sce prof. M. Budzyńskiego, któ­ry zło­żył rezy­gna­cję;
 6. zatwier­dzo­no kan­dy­da­tu­rę Doroty Muller na p.o. kie­row­ni­ka OZHK w Łodzi;
 7. dele­go­wa­no Bogdana Kuchejdę do prac zespo­łu przy­go­to­wań olim­pij­skich Pekin 2008;
 8. zatwier­dzo­no skład komi­sji kwa­li­fi­ka­cyj­nej i oce­ny ogie­rów ras: wlkp, sp i zagra­nicz­nych po 100-dnio­wym tre­nin­gu w ZT w oso­bach:
  • Komisja Kwalifikacyjna: Janusz Lawin - prze­wod­ni­czą­cy, Janusz Bobik, Bogdan Kuchejda, Jarosław Szymoniak, Zbigniew Witkowski,
  • Komisja Oceny: Janusz Lawin - prze­wod­ni­czą­cy, Bogdan Kuchejda, Zbigniew Witkowski;
 9. zade­cy­do­wa­no o potrze­bie zaku­pu więk­sze­go loka­lu na potrze­by biu­ra PZHK;
 10. zade­cy­do­wa­no o dofi­nan­so­wa­niu w 2005 r. dzia­łal­no­ści: Sekcji Hodowców Koników Polskich i Związku Hodowców Konia Huculskiego oraz dofi­nan­so­wa­niu orga­ni­za­cji ogól­no­pol­skich czem­pio­na­tów hodow­la­nych w rasach: mało­pol­skiej (Białka), wiel­ko­pol­skiej (Gniezno), ślą­skiej (Książ), pol­ski koń zim­no­krwi­sty (Kętrzyn), hucul­skiej (Klikowa) i konik pol­ski (Sieraków).

W trak­cie dys­ku­sji na temat orga­ni­za­cji ogól­no­pol­skich czem­pio­na­tów raso­wych, pod­kre­śla­no szcze­gól­nie potrze­bę pro­mo­cji koni zim­no­krwi­stych, któ­re wciąż są postrze­ga­ne jedy­nie jako mate­riał rzeź­ny. Należy zmie­niać ten wize­ru­nek, m.in. poprzez orga­ni­za­cję róż­ne­go rodza­ju wystaw i imprez, przy­bli­ża­ją­cych publicz­no­ści róż­ne for­my użyt­ko­wa­nia tych koni.

Posiedzenie Prezydium 25 maja 2005 r. w Warszawie poświę­co­ne było omó­wie­niu kwiet­nio­wej mię­dzy­na­ro­do­wej kon­fe­ren­cji „Hodowla koni i jeź­dziec­two jako szan­sa dla Polski”, współ­or­ga­ni­zo­wa­nej przez PZHK. Podkreślano nie­wiel­kie zain­te­re­so­wa­nie kon­fe­ren­cją poli­ty­ków i decy­den­tów, a więc grup, do któ­rych chcie­li dotrzeć orga­ni­za­to­rzy z wizją roz­wo­ju „prze­my­słu koń­skie­go” w Polsce.
Przedstawiono zaawan­so­wa­nie prac nad orga­ni­za­cją Mistrzostw Polski Młodych Koni w czte­rech dys­cy­pli­nach oraz obcho­da­mi 110-lecia PZHK w cza­sie XX Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu. Zaakceptowano skła­dy komi­sji oce­ny na XX KWZH.
Przewodniczący Komisji pra­cu­ją­cej nad zmia­na­mi w sta­tu­cie PZHK - prof. Zbigniew Jaworski poin­for­mo­wał, że nie wpły­nę­ły do Komisji żad­ne popraw­ki do sta­tu­tu ze stro­ny OZHK/WZHK oraz Związków i Sekcji Rasowych.

Na posie­dze­niu Prezydium 4 sierp­nia 2005 r. w Warszawie przed­sta­wio­no pro­jekt nowych prze­pi­sów UE w zakre­sie iden­ty­fi­ka­cji koni za pomo­cą mikro­tran­so­pon­de­rów i dys­ku­to­wa­no nad moż­li­wo­ścią czi­po­wa­nia koni hodow­la­nych od 2005 r.
Po przed­sta­wie­niu wyni­ków kon­tro­li dzia­łal­no­ści WZHK w Warszawie w zakre­sie iden­ty­fi­ka­cji koni i zadań hodow­la­nych, zde­cy­do­wa­no o przed­sta­wie­niu na naj­bliż­szym posie­dze­niu Zarządu wnio­sku o wyco­fa­niu reko­men­da­cji dla kie­row­ni­ka Związku.
W związ­ku z otwar­ciem księ­gi dla koni tra­keń­skich i spo­tka­niem przed­sta­wi­cie­li PZHK i Związku Trakeńskiego w Polsce, któ­re odby­ło się w Ministerstwie Rolnictwa w lip­cu, Prezydium zobo­wią­za­ło biu­ro PZHK do pod­ję­cia dzia­łań mają­cych na celu ponow­ne roz­pa­trze­nie przez mini­stra rol­nic­twa decy­zji o otwar­ciu księ­gi tra­keń­skiej w Polsce.

W cza­sie posie­dze­nia Zarządu w dniach 29-30 sierp­nia 2005 r. w Racocie, w któ­rym wzię­li udział rów­nież kie­row­ni­cy OZHK/WZHK, odby­ło się szko­le­nie w zakre­sie unij­nych pro­gra­mów pomo­co­wych dla rol­nic­twa i moż­li­wo­ści wpi­sa­nia się w te pro­gra­my związ­ków hodow­ców koni.
Kierownicy OZHK/WZHK przed­sta­wi­li sto­pień zaawan­so­wa­nia prac przy iden­ty­fi­ka­cji koni, zwra­ca­jąc uwa­gę na sto­sun­ko­wo duży w nie­któ­rych okrę­gach pro­cent źre­biąt po nie­zna­nych ojcach (bez nume­rów iden­ty­fi­ka­cyj­nych). Źrebiętom takim, w myśl obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów, nie moż­na wysta­wić pasz­por­tu. Z zado­wo­le­niem przy­ję­to moż­li­wość orga­ni­zo­wa­nia spę­dów, mają­cych na celu iden­ty­fi­ka­cję koni, na co wyra­ził zgo­dę głów­ny lekarz wete­ry­na­rii i mini­ster rol­nic­twa.
Omówiono wyni­ki Międzynarodowego Czempionatu Koni Huculskich w Topolciankach, zor­ga­ni­zo­wa­ne­go po raz pierw­szy pod egi­dą Międzynarodowej Federacji Konia Huculskiego (HIF), któ­rej PZHK jest człon­kiem. Polskie konie, sta­no­wiąc ponad poło­wę pre­zen­to­wa­nych koni, odno­si­ły suk­ce­sy pra­wie w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej. Zarząd pod­jął decy­zję o dofi­nan­so­wa­niu udzia­łu naszych koni w Czempionacie.
W dys­ku­sji nt. sto­sun­ków pomię­dzy PZHK a Związkiem Trakeńskim w Polsce, po otwar­ciu księ­gi koni tra­keń­skich pod­kre­śla­no, że decy­zja ta nie jest dobra dla PZHK, ponie­waż ude­rza w księ­gę koni rasy wiel­ko­pol­skiej.
Na wnio­sek Prezydium, Zarząd pod­jął decy­zję o wyco­fa­niu reko­men­da­cji kie­row­ni­ko­wi WZHK w Warszawie - Jerzemu Konowrockiemu. Jednocześnie zatwier­dzo­no Dorotę Muller na sta­no­wi­sku kie­row­ni­ka OZHK w Łodzi.

Ostatnie w ubie­głym roku posie­dze­nie Prezydium Zarządu PZHK odby­ło się w 17 grud­nia 2005 r. w Warszawie i obra­do­wa­ło nad spra­wa­mi per­so­nal­ny­mi, doty­czą­cy­mi Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie i w PZHK oraz o zaawan­so­wa­niu poszu­ki­wań więk­sze­go loka­lu dla PZHK. W wyni­ku dys­ku­sji usta­lo­no, że Prezydium daje wol­ną rękę dyrek­to­ro­wi w spra­wie orga­ni­za­cji pra­cy biu­ra PZHK oraz zobo­wią­za­ło go do dal­szych poszu­ki­wań loka­lu i spraw­dze­nia sta­nu tech­nicz­ne­go wil­li na Saskiej Kępie.
Sporo cza­su Prezydium poświę­ci­ło omó­wie­niu obcho­dów 110-lecia Polskiego Związku Hodowców Koni. Zebrani bar­dzo pozy­tyw­nie oce­ni­li obcho­dy i ich wydźwięk wśród hodow­ców, któ­rzy licz­nie odwie­dzi­li Poznań i zaszczy­ci­li nas swą obec­no­ścią.

Więcej w Sprawozdania

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę