Connect with us

Hodowca i Jeździec

#zawszew­ka­sku: WKKW - bez­pie­czeń­stwo przede wszyst­kim

zawszewkasku

Poradnictwo

#zawszew­ka­sku: WKKW - bez­pie­czeń­stwo przede wszyst­kim

Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego, czę­sto zwa­ny jeź­dziec­kim tria­th­lo­nem, wywo­dzi się z tra­dy­cji woj­sko­wej. Idea, jaka przy­świe­ca­ła rywa­li­za­cji, pole­ga­ła na spraw­dze­niu koni pod wzglę­dem wszech­stron­no­ści, walecz­no­ści i zdol­no­ści do wal­ki bojo­wej. Na pró­bę skła­da­ły się róż­ne elementy,rozpoczynając od musz­try (dzi­siej­sze­go ujeż­dże­nia), przez czte­ro eta­po­wą pró­bę tere­no­wą, aż do sko­ków na parkurze.Rywalizację spor­to­wą w tej kon­ku­ren­cji roz­po­czę­to w 1902 roku w Paryżu. Po raz pierw­szy WKKW zago­ści­ło na olim­pia­dzie w 1912 roku w Sztokholmie, jed­nak do1924 roku mogli w nim brać udział tyl­ko ofi­ce­ro­wie woj­sko­wi w czyn­nej służbie.Cywile zosta­li dopusz­cze­ni do star­tów dopie­ro w 1956 roku. Kolejnym prze­ło­mem dla tej dys­cy­pli­ny był rok 1964, kie­dy to kobie­ty zaczę­ły star­to­wać w WKKW i współ­za­wod­ni­czyć z męż­czy­zna­mi w jed­nej kate­go­rii.

Próba cros­su skła­da­ła się ze sti­ple (wyścig z prze­szko­da­mi z hyr­da­mi, bez wymo­gu tech­nicz­ne­go, żeby konia zmę­czyć, spraw­dzić jego wydol­ność), dro­gi i ścież­ki (dłu­gi odci­nek poko­ny­wa­ny w niż­szym tem­pie, mają­cy na celu uspo­ko­je­nie tęt­na), eta­py były poko­ny­wa­ne jeden po dru­gim z nie­dłu­gim odpo­czyn­kiem. Podczas cros­su (odci­nek D)najważniejsza była odwa­ga i wydol­ność konia. Były one wyżej oce­nia­ne niż zwin­ność czy tech­nicz­ne poko­na­nie toru. Dzisiaj na tym eta­pie kon­kur­su waż­niej­sza jest tech­ni­ka, a prze­szko­dy są trud­niej­sze. Obecnie naj­węż­sze fron­ty mają nawet  ok. 1 metra szerokości.Przeszkody i wyso­kie tem­po deter­mi­nu­ją poziom trud­no­ści tej kon­ku­ren­cji. Wypadków pod­czas zawo­dów może być wiele,dlatego na tego typu star­tach sto­su­je się spo­ro zabez­pie­czeń — zarów­no dla jeźdź­ca, jak i konia.

Bezpieczeństwo zawod­ni­ka

Z uwa­gi na spe­cy­fi­kę kon­ku­ren­cji WKKW, w któ­rej zawod­ni­cy mie­rzą się z trze­ma kon­ku­ren­cja­mi (ujeż­dże­nie, cross, sko­ki przez prze­szko­dy), jeźdź­cy i konie poten­cjal­nie nara­że­ni są na wię­cej kon­tu­zji, niż przy­kła­do­wo w sko­kach przez prze­szko­dy czy ujeż­dże­niu. Z uwa­gi na duże obcią­że­nie fizycz­ne, cza­sa­mi koń zaha­czy noga­mi prze­szko­dę, nie utrzy­ma rów­no­wa­gi, prze­wró­ci się. Przed następ­stwa­mi takich przy­pad­ków moż­na się odpo­wied­nio zabez­pie­czyć. Podczas pró­by tere­no­wej każ­dy zawod­nik ma obo­wią­zek zało­że­nia sztyw­nej kami­zel­ki, któ­ra ochro­ni zawod­ni­ka w razie ewen­tu­al­ne­go upad­ku. Podstawową kami­zel­ką jest ta sztyw­na, zwa­na tak­że „żół­wi­kiem”, któ­ra ma atest bez­pie­czeń­stwa FEI. W niż­szych kla­sach, ama­to­rzy jeż­dżą czę­sto tyl­ko w nich, w wyż­szych kla­sach zawod­ni­cy wybie­ra­ją dodat­ko­wo pneu­ma­tycz­ne kamizelki.Swoje korze­nie mają one w świe­cie moto­ry­za­cji — podob­nych uży­wa­ją motocykliści.W kami­zel­kach pneu­ma­tycz­nych zamon­to­wa­ne są nabo­je z dwu­tlen­kiem węgla, któ­re uwal­nia­ją się w momen­cie wyrzu­ce­nia zawod­ni­ka z sio­dła (kami­zel­ka pneu­ma­tycz­na pod­pię­ta jest zawlecz­ką do sio­dła). Napompowanie kami­zel­ki nastę­pu­je w 0,1 sek. Wymiana nabo­ju zaj­mu­je oko­ło minu­ty i kami­zel­ka jest dalej spraw­na, moż­na uży­wać jej ponow­nie. Koszt nabo­ju nie prze­kra­cza kwo­ty kil­ku­dzie­się­ciu zło­tych.

Kamizelka bez­piecz­na Point Two Air Jacket to nowy wymiar bez­pie­czeń­stwa w jeź­dziec­twie, uży­wa­na przez naj­lep­szych jeźdź­ców na świe­cie. Ochrania szy­ję, kręgosłup,kość ogo­no­wą i klat­kę pier­sio­wą. Na ryn­ku są też dostęp­ne kami­zel­ki, przy któ­rych pod­czas upad­ku zza ple­ców wysu­wa się deska, któ­ra ma ochro­nić gło­wę, kark i szy­ję. Niektóre kami­zel­ki mają dodat­ko­we ochra­nia­cze na bar­ki. Producenci prze­ści­ga­ją się dzi­siaj w udo­sko­na­la­niu kami­ze­lek powietrz­nych, jed­nak jesz­cze żad­na z tych nowych, ulep­szo­ny wer­sji nie uzy­ska­ła ate­stu FEI.

#zawszew­ka­sku: Paweł Warszawski

Kamizelki sztyw­ne są bar­dziej dostęp­ne. Na ryn­ku jest sze­ro­ka gama roz­mia­rów i kolo­ry­sty­ki, któ­ra zado­wo­li nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Kamizelki powietrz­ne to inwe­sty­cja w bez­pie­czeń­stwo. Warto jed­nak pod­kre­ślić, że sztyw­ne kami­zel­ki to pod­sta­wa nie tyl­ko dla WKKW, ale też do sko­ków, szcze­gól­nie dla dzie­ci i mło­dzie­ży.

Kluczowe w upra­wia­niu jeź­dziec­twa jest tak­że zabez­pie­cze­nie gło­wy. Kask po każ­dym upad­ku powi­nien być spraw­dzo­ny, czy jest odpo­wied­ni do dal­szej ochro­ny i użyt­ko­wa­nia. Technologicznie kaski moż­na porów­nać do zde­rza­ków samo­cho­do­wych, a ich zada­niem jest absorp­cja ener­gii, któ­ra powsta­je przy uderzeniu.Nie mniej waż­na w ochro­nie gło­wy zawod­ni­ka, jest tak­że ochro­na oczu. Specjalne oku­la­ry zarów­no prze­ciw­sło­necz­ne, jak i korek­cyj­ne, wyko­na­ne z two­rzy­wa sztucz­ne­go, przy­no­szą kom­fort pod­czas jaz­dy. Dzięki nim moż­na unik­nąć roz­pro­sze­nia spo­wo­do­wa­ne­go np. owa­dem wpa­da­ją­cym do oka, albo bar­dzo sil­nym podmu­chem wia­tru. Andreas Dibowski, czo­ło­wy nie­miec­ki WKKW-ista, uży­wa spe­cjal­nych oku­la­rów korek­cyj­nych, podob­nie jak  Janek Kamiński, tego­rocz­ny Mistrz Polski senio­rów.

Zdrowie i kom­fort

Każdy zawod­nik jest pod opie­ką leka­rza medy­cy­ny spor­tu. Co pół roku stwier­dza­na jest zdol­ność zawod­ni­ka do upra­wia­nia jeź­dziec­twa. Raz do roku lekarz prze­pro­wa­dza szcze­gó­ło­we bada­nia, takie jak: EKG ser­ca, mor­fo­lo­gia krwi i OB, moczu. Robi też szcze­gó­ło­wy wywiad ze spor­tow­cem.

Czynnik ludz­ki

W odróż­nie­niu od sko­ków, w WKKW pod­czas cros­su sędzio­wie mogą prze­rwać prze­jazd ze wzglę­du na zbyt bra­wu­ro­wą i nie­bez­piecz­ną jaz­dę zawod­ni­ka. – mówi Henryk Święcicki, wice­pre­zes Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko, orga­ni­zu­ją­ce­go mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy w WKKW - Jeżeli zawod­nik zagra­ża sobie i konio­wi, taka decy­zja osób ofi­cjal­nych jest słusz­na - doda­je. Często adre­na­li­na i wola wal­ki jest ogrom­na, a zawod­ni­cy zatra­ca­jąc się w emo­cjach i chę­ci wygra­nej, zapo­mi­na­ją się i tym samym popeł­nia­ją nie­bez­piecz­ne błę­dy. Na cros­sie w goto­wo­ści pozo­sta­je spe­cjal­ny zespół ludzi oraz spe­cjal­ny pojazd, by w razie potrze­by udzie­lić wszel­kiej pomo­cy, a w eks­tre­mal­nych przy­pad­kach — wycią­gnąć konia z rowu czy pod­nieść przeszkodę,jeżeli ta prze­wró­ci­ła­by się na konia czy zawod­ni­ka.

#zawszew­ka­sku: Marta Dziak-Gierlicz

Ochrona konia

Wyposażenie konia jest kolej­nym waż­nym ele­men­tem, któ­ry zde­cy­do­wa­nie wpły­wa na bez­pie­czeń­stwo zarów­no jeźdź­ca, jak i wierz­chow­ca. Zwierzę ma zakła­da­ne kalo­sze, ochra­nia­cze i nakła­da­ną maść pośli­zgo­wą, któ­ra może sku­tecz­nie ochro­nić je pod­czas zaha­cze­nia noga­mi prze­szko­dy. Najważniejsze jed­nak jest przy­go­to­wa­nie kon­dy­cyj­ne, będą­ce pod­sta­wą bez­pie­czeń­stwa. Ważny jest plan tre­nin­go­wy oraz plan galo­pów kon­dy­cyj­nych. Najtrudniejsze zawo­dy w sezo­nie jako głów­ny cel danej pary, deter­mi­nu­ją plan star­tów w danym okre­sie. Ważny jest rów­nież czas po stra­cie w zawo­dach, któ­ry potrzeb­ny jest na odpo­wied­nią rege­ne­ra­cję.

Ważna jest tak­że odpo­wied­nia suple­men­ta­cja. Zaleca się, aby koń star­tu­ją­cy w wyso­kich kon­kur­sach, miał zapew­nio­ną zbi­lan­so­wa­ną die­tę i wła­ści­wy poziom nawod­nie­nia orga­ni­zmu. Adekwatne suple­men­ty die­ty odgry­wa­ją tutaj bar­dzo istot­ną rolę. Są one poda­wa­ne zarów­no doust­nie, jak i dożyl­nie.

Koń wyma­ga ogrom­nej tro­ski, dla­te­go prze­my­śla­ny plan star­tów, zakła­da­ją­cy udział w zawodach,które są eta­pa­mi doj­ścia do celu kon­dy­cyj­ne­go na naj­trud­niej­szych zawo­dach, jest bar­dzo ważny.Każdy prze­by­ty cross musi być dosto­so­wa­ny do głów­ne­go punk­tu sezo­nu. Nie ma tutaj miej­sca na przy­pad­ko­we star­ty.

Przeszkody bez­piecz­ne

Dialog eks­per­tów zwią­za­ny z bez­pie­czeń­stwem prze­szkód trwa już wie­le lat. Kształtującym się tren­dem jest to, że prze­szko­dy na cros­sie powin­ny się samo­ist­nie demon­to­wać w razie ich zaha­cze­nia w sko­ku. Producenci zaj­mu­ją­cy się pro­duk­cją prze­szkód wpro­wa­dza­ją tech­no­lo­gie, któ­re zwięk­szą bez­pie­czeń­stwo pod­czas poko­ny­wa­nia cros­su. MIM SYSTEM – sys­tem bez­piecz­nych kłó­dek, uzy­skał ate­sty FEI. Sukcesywnie wcho­dzą one do użyt­ku na cros­sach całe­go świa­ta, a ich sto­so­wa­nie sta­je się coraz bar­dziej popu­lar­ne. Na pew­nych typach prze­szkód już teraz wyma­ga­ny jest przez FEI mon­taż tego nowo­cze­sne­go roz­wią­za­nia. Działają one w ten spo­sób, że przy odpo­wied­nio moc­nym ude­rze­niu, kłód­ki zwal­nia­ją się i poszcze­gól­ne ele­men­ty prze­szko­dy roz­pa­da­ją się. Nowoczesna tech­no­lo­gia, meto­dy kopio­wa­ne z innych dzie­dzin życia, ale tak­że wyma­ga­ją­ce prze­pi­sy i czyn­nik ludz­ki, mają ogrom­ne zna­cze­nie dla bez­pie­czeń­stwa pod­czas zawo­dów we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego.Wszystkie aspek­ty, któ­re mają wpływ na bez­pie­czeń­stwo oraz zdro­wie zawod­ni­ka i konia pod­czas star­tu, pod­le­ga­ją cią­głe­mu udo­sko­na­la­niu i zmianom.Wszystko po to, by ta wyma­ga­ją­ca kon­ku­ren­cja olimpijska,była jesz­cze bar­dziej bez­piecz­na, nie tra­cąc przy tym na swo­jej ogrom­nej atrak­cyj­no­ści dla uczest­ni­ków i widzów.

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Poradnictwo

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę