Connect with us

Hodowca i Jeździec

MJT Nevados S zna­ko­mi­ty pod­czas GCL Super Cup w Pradze

Od Redakcji

MJT Nevados S zna­ko­mi­ty pod­czas GCL Super Cup w Pradze

Współzawodnictwo roz­po­czy­na­ło 12 dru­żyn, każ­da z nich zło­żo­na z trzech zawod­ni­ków z róż­nych kra­jów. Do fina­łu zakwa­li­fi­ko­wa­ło się tyl­ko 6 teamów. Na wynik dru­ży­ny liczy­ły się wszyst­kie indy­wi­du­al­ne wyni­ki konia i jeźdź­ca w tym kon­kur­sie. Trudny i wyma­ga­ją­cy par­kur autor­stwa Uliano Vezzani dwu­krot­nie na czy­sto (w ćwierć fina­łach i pół­fi­na­łach) poko­nał ogier pol­skiej hodow­li MJT Nevados S ur. 2008 (Calvados Z – Nestia sp / Romualdo KWPN) wpi­sa­ny do księ­gi stad­nej pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi, uro­dzo­ny w stad­ni­nie Stanisława Szurika z miej­sco­wo­ści Liszkowo (woj. kujaw­sko-pomor­skie), nale­ży do Makrum Jumping Team. Gregory Wathelet i Nevados w tym sezo­nie zano­to­wa­li bar­dzo dobre wystę­py, w tym swo­je pierw­sze zwy­cię­stwo w kon­kur­sie Grand Prix. Dwa bez­błęd­ne prze­jaz­dy Nevadosa pomo­gły dru­ży­nie „Paris Panthers” awan­so­wać do fina­łów.

Finał GCL Super Cup w Pradze oka­zał się wspa­nia­łym spor­to­wym wido­wi­skiem, któ­re trzy­ma­ło w napię­ciu od pierw­sze­go do ostat­nie­go star­tu.

Team „Paris Panthers” osta­tecz­nie zajął 3. miej­sce za zwy­cię­skim zespo­łem „Madrid in Motion” i dru­gim „Valkenswaard United”. Podczas całych roz­gry­wek Nevados otrzy­mał tyl­ko 4 punk­ty kar­ne, czym potwier­dził swo­ją przy­na­leż­ność do gru­py naj­lep­szych koni spor­to­wych na świe­cie!

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę