Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "#zawszew­ka­sku"

  • zawszewkasku zawszewkasku

    Poradnictwo

    #zawszew­ka­sku

    By 6 kwietnia 2018

    Jeździectwo, jako dys­cy­pli­na spor­tu, któ­ra wyma­ga wyso­kiej spraw­no­ści fizycz­nej i kon­cen­tra­cji psy­chicz­nej, jest spor­tem ura­zo­wym. Ubezpieczyciele zali­cza­ją je...

Więcej

Popularne wpi­sy

W ostat­nim nume­rze

HiJ 58 lato 2018 - okładka

Na górę