Connect with us

Hodowca i Jeździec

Forum Hipologiczne im. Prof. Jerzego Zwolińskiego - zapro­sze­nie na kon­fe­ren­cję

Forum hipologiczne

Patronaty

Forum Hipologiczne im. Prof. Jerzego Zwolińskiego - zapro­sze­nie na kon­fe­ren­cję

Profesor dr hab. Jerzy Zwoliński (1921-1978) był nie tyl­ko wybit­nym hipo­lo­giem, auto­rem wie­lu publi­ka­cji nauko­wych oraz zna­ne­go wszyst­kim pod­ręcz­ni­ka pt. „Hodowla Koni” ale rów­nież dzie­ka­nem Wydziału Zootechnicznego oraz dłu­go­let­nim rek­to­rem Akademii Rolniczej w Poznaniu (obec­nie Uniwersytet Przyrodniczy). W tym roku przy­pa­da okrą­gła, 40-sta rocz­ni­ca Jego przed­wcze­snej śmier­ci. Rocznicę tę chce­my upa­mięt­nić w spo­sób szcze­gól­ny – orga­ni­zu­jąc Forum Hipologiczne im. Prof. Jerzego Zwolińskiego.

Ideą kon­fe­ren­cji jest spo­tka­nie się w jed­nym miej­scu ludzi inte­re­su­ją­cych się róż­ny­mi aspek­ta­mi wie­dzy hipo­lo­gicz­nej - począw­szy od naukow­ców, poprzez leka­rzy wete­ry­na­rii, hodow­ców, stu­den­tów, aż po pasjo­na­tów jeź­dziec­twa. Liczymy, że zróż­ni­co­wa­ny tema­tycz­nie pro­gram Forum przy­cią­gnie wie­lu uczest­ni­ków, moty­wu­jąc nas jed­no­cze­śnie do prze­kształ­ce­nia go w wyda­rze­nie cyklicz­ne. Jeżeli więc jesteś otwar­ty na „poda­ną” w przy­stęp­ny spo­sób, nową wie­dzę z róż­nych pod­dzie­dzin sze­ro­ko poję­tej hipo­lo­gii oraz chciał­byś spo­tkać się i poroz­ma­wiać z wie­lo­ma inte­re­su­ją­cy­mi ludź­mi z róż­nych stron Polski – zapra­sza­my na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, w dniach 6-7.09.2018!

Więcej infor­ma­cji oraz for­mu­larz reje­stra­cyj­ny znaj­dziesz na stro­nie www.forumhipologiczne.pl.

W imie­niu komi­te­tu orga­ni­za­cyj­ne­go kon­fe­ren­cji,

Dr Jakub Cieślak
UP w Poznaniu
Zakład Hodowli Koni

Forum hipologiczne

Więcej w Patronaty

 • Patronaty

  Animal Training Methods 2018

  By

  W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my na II edy­cję Międzynarodowej Konferencji doty­czą­cej Szkolenia Zwierząt - Animal Training Methods 2018, któ­ra odbę­dzie...

 • Patronaty

  XXI Staropolski Hubertus w Świerklańcu

  By

  Ośrodek Jeździecki GONITWA z Tarnowskich Gór wraz z gmi­ną Świerklaniec są orga­ni­za­to­ra­mi Staropolskiego Hubertusa w kom­plek­sie pała­co­wo par­ko­wym w Świerklańcu.

 • Patronaty

  FINAŁ DALZ 2018 - zapo­wiedź

  By

  Zbliża się WIELKI FINAŁ V Jubileuszowej Edycji Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej 2018, któ­ra odbę­dzie się 15-16 wrze­śnia 2018...

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Popularne wpi­sy

Ostatnie wpi­sy

Od Redakcji

Teraz Polskie Konie!

By 9 listopada 2018

Porady Żywieniowe

Miedź i cynk

By 9 listopada 2018
Na górę