Connect with us

Hodowca i Jeździec

Forum Hipologiczne im. Prof. Jerzego Zwolińskiego - zapro­sze­nie na kon­fe­ren­cję

Forum hipologiczne

Patronaty

Forum Hipologiczne im. Prof. Jerzego Zwolińskiego - zapro­sze­nie na kon­fe­ren­cję

Profesor dr hab. Jerzy Zwoliński (1921-1978) był nie tyl­ko wybit­nym hipo­lo­giem, auto­rem wie­lu publi­ka­cji nauko­wych oraz zna­ne­go wszyst­kim pod­ręcz­ni­ka pt. „Hodowla Koni” ale rów­nież dzie­ka­nem Wydziału Zootechnicznego oraz dłu­go­let­nim rek­to­rem Akademii Rolniczej w Poznaniu (obec­nie Uniwersytet Przyrodniczy). W tym roku przy­pa­da okrą­gła, 40-sta rocz­ni­ca Jego przed­wcze­snej śmier­ci. Rocznicę tę chce­my upa­mięt­nić w spo­sób szcze­gól­ny – orga­ni­zu­jąc Forum Hipologiczne im. Prof. Jerzego Zwolińskiego.

Ideą kon­fe­ren­cji jest spo­tka­nie się w jed­nym miej­scu ludzi inte­re­su­ją­cych się róż­ny­mi aspek­ta­mi wie­dzy hipo­lo­gicz­nej - począw­szy od naukow­ców, poprzez leka­rzy wete­ry­na­rii, hodow­ców, stu­den­tów, aż po pasjo­na­tów jeź­dziec­twa. Liczymy, że zróż­ni­co­wa­ny tema­tycz­nie pro­gram Forum przy­cią­gnie wie­lu uczest­ni­ków, moty­wu­jąc nas jed­no­cze­śnie do prze­kształ­ce­nia go w wyda­rze­nie cyklicz­ne. Jeżeli więc jesteś otwar­ty na „poda­ną” w przy­stęp­ny spo­sób, nową wie­dzę z róż­nych pod­dzie­dzin sze­ro­ko poję­tej hipo­lo­gii oraz chciał­byś spo­tkać się i poroz­ma­wiać z wie­lo­ma inte­re­su­ją­cy­mi ludź­mi z róż­nych stron Polski – zapra­sza­my na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, w dniach 6-7.09.2018!

Więcej infor­ma­cji oraz for­mu­larz reje­stra­cyj­ny znaj­dziesz na stro­nie www.forumhipologiczne.pl.

W imie­niu komi­te­tu orga­ni­za­cyj­ne­go kon­fe­ren­cji,

Dr Jakub Cieślak
UP w Poznaniu
Zakład Hodowli Koni

Forum hipologiczne

Więcej w Patronaty

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019

Sport i wyścigi

Wielka Wrocławska 2019

By 4 października 2019
Warszawski Dzień Konia

Zaproszenia

Warszawski Dzień Konia

By 2 października 2019
Na górę