Connect with us

Hodowca i Jeździec

Cavaliada

Sport i wyścigi

Z pozy­cji lide­ra

Do zawo­dów CSI pod­czas Cavaliady w Warszawie zgło­si­ło się ponad 220 par z 15 kra­jów. Wyjątkowo cie­ka­wie zapo­wia­da się w tym roku wal­ka w fina­le Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata.

W zawo­dach CSI3*-W w dniach 7-10 mar­ca wystar­tu­ją zawod­ni­cy z: Austrii, Bahrajnu, Belgii, Czech, Estonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Grecji, Włoch, Łotwy, Litwy, Holandii, Rumunii, Rosji i oczy­wi­ście Polacy. W pro­gra­mie spor­to­wym na pierw­szy plan wysu­wa się rywa­li­za­cja w fina­le Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata. O trzy miej­sca pre­mio­wa­ne pra­wem star­tu w świa­to­wym fina­le w Goeteborgu (4-7 kwiet­nia) wal­czyć będzie 20 zawod­ni­ków.

Międzynarodowa Federacja Jeździecka opu­bli­ko­wa­ła ran­king uwzględ­nia­ją­cy pięć naj­lep­szych rezul­ta­tów sezo­nu jeźdź­ców w sub-ligach połu­dnio­wej i pół­noc­nej. Na cze­le listy dwu­dzie­stu uczest­ni­ków war­szaw­skie­go fina­łu jest Jarosław Skrzyczyński, któ­ry wygrał aż trzy kon­kur­sy kwa­li­fi­ka­cyj­ne (Pezinok, Leszno, Poznań). Drugie i trze­cie miej­sce zaj­mu­ją Estończycy Kullo KenderRein Pill. Dobre pozy­cje wyj­ścio­we mają też: Wojciech Wojcianiec (6 miej­sce) i Maksymilian Wechta (8.).

Przypomnijmy, że w ramach fina­łu ligi zosta­ną roze­gra­ne trzy kon­kur­sy: w czwar­tek szyb­ko­ści 145 cm, w pią­tek 150 cm z roz­gryw­ką i w nie­dzie­lę Grand Prix (155 cm). Rywalizacja w nich ma cha­rak­ter otwar­ty i obok czo­ło­wych zawod­ni­ków naszej czę­ści Europy zoba­czy­my w nich wie­lu dosko­na­łych jeźdź­ców z zacho­du, takich jak: wice­mistrz Niemiec Michael Kolz, Austriak Gerfried Puck, Holender Sander Geerink, Belg Jan Vinckier czy Włosi EugenioGuido Grimaldi. Wszyscy oni wal­czyć będą nie tyl­ko o wyso­kie pre­mie (ponad pół milio­na zło­tych) i punk­ty do świa­to­we­go ran­kin­gu, ale i o czo­ło­we loka­ty w ran­kin­gu koń­co­wym Cavaliady Tour 2018/19.

Więcej w Sport i wyścigi

 • Sport i wyścigi

  WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

  By

  Tylu koni jesz­cze w Morawie nie było! Frekwencyjny rekord został pobi­ty. Do udzia­łu w zawo­dach Strzegom October Festival, któ­re star­tu­ją...

 • Sport i wyścigi

  Wielka Wrocławska 2019

  By

  Tekst: Jerzy Dudała W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia na Wrocławskich Partynicach roze­gra­no naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą goni­twę sezo­nu – o nagro­dę Portu Lotniczego...

 • Sport i wyścigi

  Galeria zdjęć z MPMK w Strzegomiu

  By

  Zapraszamy na stro­nę PZHK gdzie udo­stęp­ni­li­śmy gale­rię zdjęć z tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w Strzegomiu. fot. Katarzyna Broda

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019

Sport i wyścigi

Wielka Wrocławska 2019

By 4 października 2019
Warszawski Dzień Konia

Zaproszenia

Warszawski Dzień Konia

By 2 października 2019
Na górę