Connect with us

Hodowca i Jeździec

Z Baborówka na Igrzyska Olimpijskie w Tokyo 2020

Oliver Townend (GBR) & Cillnabradden Evo

Sport i wyścigi

Z Baborówka na Igrzyska Olimpijskie w Tokyo 2020

Na wal­nym zjeź­dzie w Bahrainie Międzynarodowa Federacja Jeździecka (FEI) ogło­si­ła, że pod­czas Festiwalu Jeździeckiego Baborówko 2019 roze­gra­na zosta­nie eli­mi­na­cja do Igrzysk Olimpijskich Tokyo 2020. Dla zawod­ni­ków z gru­py C, do któ­rej nale­żą pań­stwa z Europy Centralnej i Wschodniej oraz Azji Środkowej, to jed­na z dwóch moż­li­wo­ści zdo­by­cia kwa­li­fi­ka­cji do Igrzysk.

— Zabiegaliśmy o przy­zna­nie nam pra­wa do orga­ni­za­cji eli­mi­na­cji olim­pij­skiej, bo wie­rzy­my, że stwa­rza to ogrom­ną szan­sę dla pol­skich zawod­ni­ków na zdo­by­cie awan­su do Igrzysk i utwo­rze­nia dru­ży­ny. Ostatnio mia­ło to miej­sce pod­czas IO w Atlancie w 1996 roku

— mówi Henryk Święcicki jr,
dyrek­tor zawo­dów.

Taka decy­zja Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej to dla nas jako orga­ni­za­to­rów tak­że ogrom­ne wyróż­nie­nie i potwier­dze­nie wyso­kie­go pozio­mu orga­ni­za­cyj­ne­go zawo­dów w Baborówku

— doda­je.

Dla zawod­ni­ków z gru­py C dru­gą moż­li­wo­ścią zdo­by­cia kwa­li­fi­ka­cji olim­pij­skiej są Mistrzostwa Europy 2019, któ­re odbę­dą się w nie­miec­kim Luhmuehlen w sierp­niu 2019 roku.

Eliminacja do Igrzysk Olimpijskich Tokyo 2020 pod­czas Festiwalu Jeździeckiego Baborówko zosta­nie roze­gra­na w ramach kon­kur­su CCI4*-L. W pró­bie tere­no­wej tego kon­kur­su zawod­ni­cy i konie będą mie­li do poko­na­nia w peł­nym galo­pie przez 10 minut dystans 6000 m, w cza­sie któ­re­go wyko­nać będą musie­li do 40 sko­ków.

W ramach kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej kon­kur­su CCI4*-L pod­czas Festiwalu Jeździeckiego Baborówko zawod­ni­cy będą wal­czyć o bez­po­śred­ni awans do Igrzysk Olimpijskich Tokyo 2020, a pra­wo star­tu otrzy­ma tyl­ko naj­lep­sza dru­ży­na.

W Baborówku po raz kolej­ny będzie­my mogli spo­dzie­wać się rywa­li­za­cji naj­lep­szych zawod­ni­ków, któ­rzy przy­ja­dą wal­czyć nie tyl­ko o awans do Igrzysk Olimpijskich. Organizatorzy potwier­dza­ją, że dzię­ki wspar­ciu mece­na­sa zawo­dów Romana Roszkiewicza łącz­na pula nagród finan­so­wych pod­czas Festiwalu Jeździeckiego Baborówko 2019 ponow­nie wynie­sie 425 000 PLN.

Prócz kon­kur­su CCI4*-L pod­czas Festiwalu Jeździeckiego Baborówko w dniach od 23 do 26 maja 2019 roku roze­gra­ne będą kon­kur­sy CCI3*-S, CCI2*-S oraz kon­kurs dla mło­dych koni CCIYH2*-S. Organizatorzy jak co roku przy­go­to­wu­ją tak­że boga­ty pro­gram poza­spor­to­wy, a wstęp dla publicz­no­ści na Festiwal Jeździecki Baborówko 2019 jest wol­ny.

WKKW jest jed­ną z trzech kon­ku­ren­cji jeź­dziec­kich (razem z ujeż­dże­niem i sko­ka­mi przez prze­szko­dy), któ­re będzie mogła oglą­dać publicz­ność w sto­li­cy Japonii. Igrzyska Olimpijskie Tokyo 2020 odbę­dą się w dniach od 24 lip­ca do 9 sierp­nia 2020 roku.

Więcej infor­ma­cji www.festiwal.baborowko.pl

Na zdję­ciu:
Oliver Townend (GBR) & Cillnabradden Evo
CIC3* Festiwal Jeździecki Baborówko 2018
fot. M&R Photo

Więcej w Sport i wyścigi

 • Sport i wyścigi

  WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

  By

  Tylu koni jesz­cze w Morawie nie było! Frekwencyjny rekord został pobi­ty. Do udzia­łu w zawo­dach Strzegom October Festival, któ­re star­tu­ją...

 • Sport i wyścigi

  Wielka Wrocławska 2019

  By

  Tekst: Jerzy Dudała W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia na Wrocławskich Partynicach roze­gra­no naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą goni­twę sezo­nu – o nagro­dę Portu Lotniczego...

 • Sport i wyścigi

  Galeria zdjęć z MPMK w Strzegomiu

  By

  Zapraszamy na stro­nę PZHK gdzie udo­stęp­ni­li­śmy gale­rię zdjęć z tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w Strzegomiu. fot. Katarzyna Broda

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019

Sport i wyścigi

Wielka Wrocławska 2019

By 4 października 2019
Warszawski Dzień Konia

Zaproszenia

Warszawski Dzień Konia

By 2 października 2019
Na górę