Connect with us

Hodowca i Jeździec

450 kilo marzeń - pokaz fil­mu i dys­ku­sja

450 kg marzeń

Zaproszenia

450 kilo marzeń - pokaz fil­mu i dys­ku­sja

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” ser­decz­nie zapra­sza na pokaz fil­mu Barbary Bossak-Herbst „450 kilo marzeń” i towa­rzy­szą­cą mu dys­ku­sję.

  • Poniedziałek, 3 grud­nia 2018 r. o godz. 18:00
  • Pracownia Duży Pokój
    ul. Warecka 4/6 w Warszawie
    (wej­ście od ul. Kubusia Puchatka)

Film opo­wia­da o życiu codzien­nym na zaple­czu mia­stecz­ka wyści­go­we­go na Torze Służewiec w Warszawie. W okre­sie PRL-u funk­cjo­no­wa­ło ono jako pań­stwo­wy zakład pra­cy. Dziś, obok spry­wa­ty­zo­wa­nych staj­ni, nadal zamiesz­ku­je odizo­lo­wa­na od życia sto­li­cy spo­łecz­ność sąsiedz­ko-zawo­do­wa. Niezależnie od pro­ble­mów orga­ni­za­cyj­nych i finan­so­wych, któ­re zaczę­ły ją doty­kać po ’89, rytm życia wyzna­cza tu tre­ning koni. Na pozio­mie mikro doku­ment przy­bli­ża pra­cę oraz marze­nia i tro­ski ludzi zwią­za­nych z dwie­ma staj­nia­mi, na pozio­mie makro zary­so­wu­je histo­rię Toru Służewiec. Zdjęcia do fil­mu reali­zo­wa­ne były przez rok po uprzed­nich bada­niach tere­no­wych.

W roz­mo­wie po poka­zie wezmą udział:

  • dr Barbara Bossak-Herbst, adiunkt w Instytucie Socjologii UW w Zakładzie Antropologii Społecznej
  • Małgorzata Łojek, tre­ner­ka koni wyści­go­wych, wła­ści­ciel­ka staj­ni „Traf”

dys­ku­sję popro­wa­dzi

  • dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper, adiunkt w Instytucie Socjologii UW.

450 kilo marzeń, Czas trwa­nia: 71 min. Scenariusz i reży­se­ria dr Barbara Bossak-Herbst

Dokument sta­no­wi kom­po­nent gran­tu NCN Tor Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie. Studium spo­łecz­nych funk­cji i zna­czeń obsza­ru kul­tu­ro­we­go w przeded­niu zmian. Pracownia Warecka – zada­nie finan­so­wa­ne w ramach umo­wy 973/P-DUN/2018 ze środ­ków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prze­zna­czo­nych na dzia­łal­ność upo­wszech­nia­ją­cą naukę.

Więcej w Zaproszenia

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę