Connect with us

Hodowca i Jeździec

CAVALIADowa kon­ste­la­cja gwiazd

Cavaliada

Od Redakcji

CAVALIADowa kon­ste­la­cja gwiazd

W nowym sezo­nie CAVALIADA posze­rza swój zasięg o czwar­tą loka­li­za­cję – Kraków, nato­miast tego­rocz­na CAVALIADA w Poznaniu dołą­czy­ła do eli­tar­ne­go gro­na jeź­dziec­kich imprez w ran­dze czte­rech gwiaz­dek. Obsada CAVALIADY już od kil­ku lat jest iście gwiaz­dor­ska, teraz będzie jesz­cze lep­sza.

Najważniejszy kon­kurs – PKO Grand Prix

Podwyższenie ran­gi to nie tyl­ko wyż­sza pula nagród (ponad 800 000 PLN), ale przede wszyst­kim moż­li­wość zdo­by­cia przez zawod­ni­ków więk­szej licz­by punk­tów do świa­to­we­go ran­kin­gu. W nie­dzie­lę naj­waż­niej­szy kon­kurs Cavaliady, Grand Prix Poznania o nagro­dę Prezesa PKO Banku Polskiego, pod patro­na­tem Prezydenta Miasta Poznania, ma bar­dzo wyso­ki poziom, a jego wyni­ki liczyć się będą do trzech pre­sti­żo­wych ran­kin­gów.

Podczas GP zawod­ni­cy poko­ny­wać będą par­kur z prze­szko­da­mi na wyso­ko­ści 150 – 160 cm. Ma on pulę nagród 362 000 PLN i dzię­ki temu zali­cza­ny będzie w świa­to­wym ran­kin­gu do tzw. Grupy B, gdzie zwy­cięz­ca otrzy­mu­je aż 100 punk­tów. To powo­du­je, że w takim kon­kur­sie chcą star­to­wać zawod­ni­cy ze świa­to­wej czo­łów­ki, bo tyl­ko takie zdo­by­cze gwa­ran­tu­ją im kolej­ne awan­se w zesta­wie­niu FEI. W gro­nie tych świa­to­wych gwiazd kibi­ce z pew­no­ścią dopin­go­wać będą Polaków, a w szcze­gól­no­ści mistrza Polski Jarosława Skrzyczyńskiego (61. miej­sce w ran­kin­gu FEI). Z kolei o awans do Top 100 wal­czyć też będą Wojciech Wojcianiec (obec­nie 138.) i Krzysztof Ludwiczak (172.). Wśród wie­lu jeźdź­ców świa­to­we­go for­ma­tu i naj­lep­szych Polaków trud­no jed­nak typo­wać fawo­ry­tów. Przypomnijmy, że rok temu w rów­nie dobo­ro­wej obsa­dzie trium­fo­wał 20-latek – Polak Andrzej Opłatek.

Konkurs ten będzie też przed­ostat­nim w tym sezo­nie eta­pem Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata (tu punk­to­wa­ni są tyl­ko zawod­ni­cy nasze­go regio­nu). W nie­dzie­lę pozna­my układ tabe­li przed fina­łem Ligi, któ­ry w mar­cu odbę­dzie się pod­czas Cavaliady Warszawa. Ten z kolei wyło­ni trzech zawod­ni­ków, któ­rzy w kwiet­niu wystar­tu­ją w Finale Pucharu Świata w Goeteborgu. W tej chwi­li duże szan­se na koń­co­wy suk­ces w LEC ma aż trzech Polaków: Maksymilian Wechta, Wojciech Wojcianiec i Jarosław Skrzyczyński.

Trzeci, nie mniej waż­ny ran­king, do któ­re­go zali­cza­ne będzie poznań­skie Grand Prix – to Cavaliada Tour. Tytułu zwy­cięz­cy bro­nił będzie Jarosław Skrzyczyński.

W ramach CT i LR roze­gra­ny też zosta­nie kon­kurs dużej run­dy w pią­tek (150 cm). Bardzo atrak­cyj­na będzie też dla star­tu­ją­cych w niej par śred­nia run­da (140 – 145 cm).
W sobo­tę zakoń­czy się ona dwo­ma kon­kur­sa­mi Longines Rankings – kla­sycz­nym z roz­gryw­ką i ulu­bio­nym przez publicz­ność Speed&Music.
W ramach CSI4*-W roz­gry­wa­ne będą też kon­kur­sy małej run­dy (135 cm). Dla mniej zawan­so­wa­nych zawod­ni­ków orga­ni­za­tor prze­wi­dział zawo­dy CSI1* z kon­kur­sa­mi od 120 do 135 cm. One odby­wać się będą na are­nie B. Tam też rywa­li­zo­wać będą mło­de konie.

Gwiazdy CAVALIADY

Marin Fuchs, Szwajcar, ma 26 lat. We wrze­śniu pod­czas WEG w Tryon zdo­był indy­wi­du­al­ne wice­mi­strzo­stwo świa­ta. To, że mimo mło­de­go wie­ku nale­ży już do ści­słej świa­to­wej czo­łów­ki, potwier­dził na IO w Rio (6 indy­wi­du­al­nie) i pod­czas dwóch ostat­nich Mistrzostw Europy (2015 i 2017), gdzie przy­czy­niał się do zdo­by­cia przez eki­pę Szwajcarii brą­zo­wych meda­li. Ma w swo­jej kolek­cji 9 meda­li mistrzostw Europy w kate­go­riach mło­dzie­żo­wych. Pochodzi z jeź­dziec­kiej rodzi­ny. Jego tata i tre­ner Thomas star­to­wał na IO w Barcelonie, mama Renata była mistrzem Szwajcarii, a stryj Marcus to pię­cio­krot­ny olim­pij­czyk i zdo­byw­ca Pucharu Świata. Martin na co dzień tre­nu­je w rodzin­nej staj­ni Fuchssportpferde w Zurichu. Jego naj­więk­sze tego­rocz­ne osią­gnie­cia, poza sre­brem na WEG, to wygra­nie głów­nych kon­kur­sów na CSI5* w Bazylei i Lyonie.

Rolf-Göran Bengtsson ze Szwecji to dwu­krot­ny wice­mistrz olim­pij­ski (w 2004 dru­ży­no­wo i w 2008 indy­wi­du­la­nie). Nic więc dziw­ne­go, że w 2012 roku został popro­szo­ny przez Szwedzki Komitet Olimpijski o ponie­sie­nie szwedz­kiej fla­gi pod­czas cere­mo­nii otwar­cia IO w Londynie. W 2011 roku się­gnął po tytuł mistrza Europy, a w roku 2016 wygrał cykl Longines Global Champions Tour. W tym roku trium­fo­wał w Grand Prix na CSIO3* Uggerhalne w Danii. Z żoną Evi Bengtsson pro­wa­dzi wła­sną staj­nię w Niemczech.

Philipp Weishaupt to nie­miec­ki zawod­nik, któ­ry już 16 sezo­nów tre­nu­je w staj­ni Ludgera Beerbauma. W 2009 roku został mistrzem Niemiec. Wielokrotnie repre­zen­to­wał swój kraj w kon­kur­sach o Puchar Narodów (wygra­ne m.in. w Hickstead i Rotterdamie). Ma w swo­im dorob­ku wygra­ne w dwóch naj­trud­niej­szych i naj­wy­żej doto­wa­nych kon­kur­sach Grand Prix na świe­cie (oba w ramach cyklu Rolex Grand Slam): w Akwizgranie (2016) i w Spruce Meadows (2017). W tym roku wyry­wał kon­kur­sy Grand Prix na pię­cio­gwiazd­ko­wych zawo­dach w Samorinie i Helsinkach.

Marco Kutscher – indy­wi­du­la­ny mistrz Europy roku 2005, się­gał też dwa razy z eki­pą Niemiec po zło­to dru­ży­no­we ME (2015 i 2011). Na Igrzyskach olim­pij­skich w Atenach się­gnął po dwa brą­zo­we meda­le (indy­wi­du­al­ny i dru­ży­no­wy). Przez więk­szą część swo­jej karie­ry był jeźdź­cem staj­ni Ludgera Beerbaum’a. Od 2014 roku wraz z part­ner­ką Evą-Marią Bitter tre­nu­je we wła­snym ośrod­ku jeź­dziec­kim w Bad Essen. Do tego­rocz­nej Cavaliady w Poznaniu zgło­sił m.in. swo­je­go konia numer jeden Van Gogha, na któ­rym wygry­wał pię­cio­gwiazd­ko­we Grand Prix w Valkenswaard i Los Angeles.

Jur Vrieling – Holender dosko­na­le zna­ny już publicz­no­ści Cavaliady. Drużynowy mistrz Świata (2014) i Europy (2015), srebr­ny meda­li­sta Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Jest wła­ści­cie­lem Stal Vrieling w Holwierde w Holandii, któ­rą pro­wa­dzi wraz ze swo­ją part­ner­ką Suzanne Tepper. Współpracuje też z jed­ną z naj­lep­szych hodow­li koni na świe­cie – stad­ni­ną VDL. W tym sezo­nie z dru­ży­ną Holandii wygrał Puchar Narodów na CSIO5* w Falsterbo.

Danielle Goldstein – uro­dzi­ła się i tre­nu­je w Stanach Zjednoczonych, ale od 2010 roku repre­zen­tu­je Izrael. „Jeżdżę w bar­wach Izraela, bo to daje mi szan­sę lep­szej spor­to­wej karie­ry. Ale napraw­dę kocham Izrael i wią­żę z nim przy­szłość” – napi­sa­ła na swo­im FB w 2017 roku. W zeszłym roku zaję­ła 9 miej­sce na Mistrzostwach Europy, w tym sezo­nie był 20 na Mistrzostwach Świata. W lutym wygra­ła Grand Prix CSI5* Wellington. Prowadzi wła­sny ośro­dek jeź­dziec­ki Starwyn Farms na Florydzie.

Jarosław Skrzyczyński, repre­zen­tant klu­bu Agro-Handel Śrem. Prowadzi wła­sny ośro­dek tre­nin­gu koni w Krzepielowie. Od sze­ściu lat nie­prze­rwa­nie lider ran­kin­gu Polskiego Związku Jeździeckiego. W tym roku po raz trze­ci w swo­jej karie­rze się­gnął po tytuł mistrza Polski. Podczas zeszło­rocz­nej Cavaliady w Poznaniu świę­to­wa­li­śmy jego awans do pierw­szej set­ki świa­to­we­go ran­kin­gu. Teraz jest w tym ran­kin­gu 61 i ma olbrzy­mią szan­sę wejść do Top 50. W tym roku wygrał już 16 kon­kur­sów zali­cza­nych do ran­kin­gu FEI, w tym Grand Prix CSI4* w Samorin. To, że przy­na­le­ży już do ści­słej świa­to­wej czo­łów­ki, udo­wod­nił trze­ci­mi miej­sca­mi w pię­cio­gwiazd­ko­wych Grand Prix na CSIO w Sopocie i CSI w Waregem. W tym sezo­nie halo­wym wal­czy o czwar­ty w karie­rze awans do fina­łu Pucharu Świata.

Andrzej Opłatek – zeszło­rocz­ny zwy­cięz­ca Grand Prix Cavaliady w Poznaniu. Ma 21 lat. Reprezentuje KJ HEAA Turek, a obec­nie tre­nu­je w staj­ni rodzi­ny Fuchs w Szwajcarii. W swo­jej karie­rze był mistrzem Polski junio­rów i mło­dych jeźdź­ców. W 2014 roku zajął 8 miej­sce na ME junio­rów. Jego naj­więk­szym tego­rocz­nym suk­ce­sem jest zaję­cie dru­gie­go miej­sca w Grand Prix pod­czas czerw­co­we­go CSI4* w Poznaniu.

Wojciech Wojcianiec – zawod­nik KJ Melloni Horses, wice­li­der ran­kin­gu PZJ i obec­nie dru­gi z Polaków w ran­kin­gu FEI (138 miej­sce). Konkursy zali­cza­ne do świa­to­we­go ran­kin­gu w tym roku wygry­wał na CSI2* w Neustadt Dosse i na CSIO5* w Budapeszcie. Był też dru­gi w Grand Prix Cavaliady w Warszawie i czwar­ty w Grand Prix CSIO5* w Sopocie. W tego­rocz­nych mistrzo­stwach Polski zdo­był brą­zo­wy medal. Dobrze spi­su­je się w roz­gryw­kach Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata – jest w tej chwi­li pią­ty.

Maksymilian Wechta - zawod­nik KJ Wechta Rosnówko. Najwyżej skla­sy­fi­ko­wa­ny (miej­sce 4) Polak w Lidze Europy Centralnej Pucharu Świata. W swo­jej karie­rze był mistrzem Polski mło­dych jeźdź­ców (2013) i brą­zo­wym meda­li­stą mistrzostw Polski senio­rów (2015). Jego naj­więk­sze tego­rocz­ne osią­gnię­cia to dru­gie miej­sca w kon­kur­sach zali­cza­nych do ran­kin­gu FEI pod­czas CSI2* w Michałowicach i CSI3*W w Ołomuńcu.

Lotto EVENTING TOUR – Halowy Puchar Polski WKKW

Znana jest już peł­na lista uczest­ni­ków Halowego Pucharu Polski we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Otwierają ją tego­rocz­ny mistrz Polski tej kon­ku­ren­cji Jan Kamiński i zdo­byw­ca Pucharu Polski Mateusz Kiempa. Zgodnie z regu­la­mi­nem w rywa­li­za­cji weź­mie udział 10 zawod­ni­ków. Próba cros­su w każ­dym z miast Cavaliady odby­wać się będzie w pią­tek. Nie tyl­ko trud­ność prze­szkód i tra­sa, ale i spe­cjal­ne zasa­dy powo­du­ją, że rywa­li­za­cja będzie bar­dzo wido­wi­sko­wa. Konkurs ma cha­rak­ter dwu­naw­ro­to­wy. Do dru­giej czę­ści przy­stę­po­wać będzie już tyl­ko pię­cio­ro zawod­ni­ków i w nim o zwy­cię­stwie decy­do­wać będzie szyb­kość. Ponieważ cykl Cavaliada Tour ma w tym sezo­nie czte­ry eta­py, to o miej­scach na podium HPP decy­do­wać będą dwa naj­lep­sze wyni­ki z trzech pierw­szych star­tów (Poznań, Lublin, Kraków) i rezul­tat fina­łu, któ­ry odbę­dzie się 8 mar­ca w Warszawie.

Halowy Puchar Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi

Już po raz trze­ci pod­czas Cavaliady o Puchar Polski rywa­li­zo­wać będą powo­żą­cy zaprzę­ga­mi czte­ro­kon­ny­mi. O tym jak fascy­nu­ją­ca jest wal­ka czwó­rek prze­ko­na­li się kibi­ce w dwóch ostat­nich edy­cjach. Kiedy w roku 2016 Komitet Organizacyjny Cavaliady pod­jął decy­zję, że pary zosta­ną zastą­pio­ne przez czwór­ki, nie było wia­do­mo czy uda się skom­ple­to­wać w Polsce 5 zespo­łów. I rze­czy­wi­ście w pierw­szych zawo­dach było widać, że mimo iż jesz­cze w latach osiem­dzie­sią­tych Polska nale­ża­ła do świa­to­wej czo­łów­ki w tej kon­ku­ren­cji, to teraz powo­żą­cy musie­li się uczyć tego od nowa. Z zawo­dów na zawo­dy poziom wzra­stał, a mar­co­wy finał edy­cji 2017/18 w Warszawie stał na bar­dzo dobrym pozio­mie. Cały cykl wygrał Piotr Mazurek, ale bra­wa­mi za per­fek­cję połą­czo­ną z szyb­ko­ścią i bra­wu­rą nagra­dza­ni byli wszy­scy uczest­ni­cy.

Wprowadzenie czwó­rek na Cavaliadzie bez wąt­pie­nia przy­czy­ni­ło się do odro­dze­nia tej kon­ku­ren­cji w Polsce. W zeszłym roku czwór­ko­we zespo­ły ponow­nie zaczę­ły rywa­li­zo­wać w Mistrzostwach Polski. Pod koniec wrze­śnia w Książu pozna­li­śmy nie tyl­ko meda­li­stów Mistrzostw Polski 2018, ale i trzech uczest­ni­ków Cavaliaday Tour 2018/19. Są to: zło­ty Bartłomiej Kwiatek z SLKS Książ, srebr­ny Adrian Kostrzewa z Idmar Krajkowo i brą­zo­wy Ireneusz Kozłowski z JKS Jagodne. Czwartego zawod­ni­ka wyło­ni­ły zawo­dy Diving Cup w Bogusławicach. Do rywa­li­za­cji w ramach HPPP zakwa­li­fi­ko­wał się Łukasz Hałupka z Ranczo Rubin. Piątym jest zawod­nik, Piotr Mazurek, któ­ry decy­zją Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego CAVALIADA Tomasza Kobierskiego otrzy­mał dzi­ką kar­tą przy­zna­ną przez orga­ni­za­to­ra. Zawodnik nie miał moż­li­wo­ści wystar­to­wać w Mistrzostwach Polski, ponie­waż uczest­ni­czył w tym cza­sie w Mistrzostwach Świata w Tryon. Dzięki tej dzi­kiej kar­cie będzie mógł powal­czyć o obro­nę tytu­łu zwy­cięz­cy HPPP z poprzed­nie­go sezo­nu!

Podobnie, jak w poprzed­nich sezo­nach pod­czas CAVALIADY powo­żą­cy będą rywa­li­zo­wać w czwar­tek wie­czo­rem i w sobo­tę po połu­dniu. Na cykl HPPP skła­dać się będzie 7 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych (liczą się 4 naj­lep­sze star­ty) i kon­kurs fina­ło­wy, po któ­rym 9 mar­ca na war­szaw­skim Torwarze naj­lep­si odbio­rą meda­le Pucharu Polski.

CAVALIADA Dressage Cup

W tym roku zasa­dy ujeż­dże­nio­wych zma­gań na CAVALIADZIE Poznań prze­szły grun­tow­ny lifting. Po pierw­sze ogra­ni­czo­no rywa­li­za­cję do dwóch dni w każ­dym z miast, tak by konie w fina­le nie były zmę­czo­ne i poka­zy­wa­ły się w jak naj­lep­szej for­mie. Po dru­gie idąc za świa­to­wy­mi tren­da­mi do ran­kin­gu koń­co­we­go, nie będą się liczy­ły już wszyst­kie wyni­ki, a jedy­nie naj­lep­sze pięć star­tów każ­de­go zawod­ni­ka.

Miłośnicy ujeż­dże­nia zma­ga­nia dre­sa­ży­stów będą mogli obser­wo­wać na are­nach CAVALIADY w sobo­tę i nie­dzie­lę pod­czas kon­kur­sów roz­gry­wa­nych na pozio­mie Halowego Pucharu Polski – Intermediate I.

CAVALIADA Future po kwa­li­fi­ka­cjach

Zawodami w KJK Szary Michałowice zakoń­czy­ły się kwa­li­fi­ka­cje do CAVALIADY Future 2018/2019. Ostatnie kon­kur­sy wygra­ły: mini Nel Skotarczak z Podkowy Gruszczyn i midi Maria Kiełczewska z Ponylandii Wojciechowice, któ­ra dzię­ki temu zaję­ła pierw­sze miej­sce w tabe­li. W kate­go­rii mini na pierw­szym miej­scu kwa­li­fi­ka­cje ukoń­czy­ła Natalia Głowacz z Liljówki Stęszewko.

W rywa­li­za­cji o pra­wo star­tu w Poznaniu, Lublinie, Krakowie i Warszawie udział wzię­ło bli­sko 100 zawod­ni­ków (49 w kate­go­rii mini, a 46 w midi), nie tyl­ko z Polski, ale i z Czech. Przypomnijmy, że w roz­gryw­kach weź­mie udział po 8 zawod­ni­ków w każ­dej kate­go­rii, w tym zło­ci meda­li­ści Halowego Pucharu Polski w Lesznie, Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w Jakubowicach. Wszyscy (zarów­no pew­ni star­tu, jak i rezer­wo­wi) muszą doko­nać teraz zgło­szeń. Dopiero po zamknię­ciu zgło­szeń zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne listy przy­ję­tych na pierw­sze zawo­dy w Poznaniu. Kibice naj­młod­szych uczest­ni­ków jeź­dziec­kiej rywa­li­za­cji będą mogli podzi­wiać w każ­dym z cava­lia­do­wych miast w sobo­ty i nie­dzie­le.

Międzynarodowe Zawody w Paraujeżdżeniu

Zasady roz­gry­wa­nia zawo­dów są bar­dzo podob­ne do zasad dys­cy­pli­ny ujeż­dże­nia, z tym, że wyma­ga­nia kon­kur­sów są dosto­so­wa­ne do stop­nia nie­peł­no­spraw­no­ści zawod­ni­ków. Zawodnicy star­tu­ją na pię­ciu pozio­mach, usta­lo­nych przez leka­rzy i tzw. Klasyfikatorów - ma to wyrów­nać szan­se pomię­dzy zawod­ni­ka­mi o róż­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści.

Po raz pierw­szy w tym roku na Cavaliadzie w Poznaniu odbę­dą się Międzynarodowe Zawody w Paraujeżdżeniu, w ramach tej rywa­li­za­cji zosta­nie roze­gra­ny tak­że Halowy Puchar Polski w tej kon­ku­ren­cji. Zawodnicy będą rywa­li­zo­wa­li przez trzy dni, od śro­dy do piąt­ku, w kon­kur­sach: dru­ży­no­wym, indy­wi­du­al­nym i fre­esty­le.

Zawody w wol­ty­żer­ce spor­to­wej

Woltyżerka to bar­dzo dyna­micz­na dys­cy­pli­na, któ­ra pole­ga na wyko­ny­wa­niu zróż­ni­co­wa­nych ćwi­czeń na grzbie­cie galo­pu­ją­ce­go lub stę­pu­ją­ce­go konia. Jest ide­al­nym tre­nin­giem uzu­peł­nia­ją­cym dla każ­de­go, kto chce roz­po­cząć przy­go­dę z nauką jaz­dy kon­nej, jak rów­nież dla zaawan­so­wa­nych jeźdź­ców, jako ćwi­cze­nia pozwa­la­ją­ce popra­wić dosiad, rów­no­wa­gę oraz har­mo­nię z ruchem konia.

Podczas CAVALIADY w Poznaniu będzie moż­na podzi­wiać zawod­ni­ków, rywa­li­zu­ją­cych w kon­kur­sach zespo­ło­wych, parach oraz indy­wi­du­al­nych. W zawo­dach wezmą udział wol­ty­że­ro­wie z całej Polski, chcą­cy zapre­zen­to­wać swo­je umie­jęt­no­ści.

Targi Sprzętu Jeździeckiego i Akcesoriów Jeździeckich

CAVALIADZIE towa­rzy­szą Targi Sprzętu Jeździeckiego i Akcesoriów Jeździeckich. Oferta wystaw­ców obej­mu­je wszyst­ko, co zwią­za­ne jest z jeź­dziec­twem, a tak­że zabaw­ki i pamiąt­ki.


8 powo­dów,

dla któ­rych war­to odwie­dzić CAVALIADĘ całą rodzi­ną

W dniach 29.11-2.12.2018 r. na MTP zoba­czy­my konie w roli głów­nej pod­czas Międzynarodowych Zawodów Jeździeckich – CAVALIADA Poznań. Odbędą się nie tyl­ko kon­kur­sy spor­to­wych, ale też poka­zy i inne atrak­cji z koniem w cen­trum zain­te­re­so­wa­nia. To dobra oka­zja, żeby odwie­dzić MTP z dzieć­mi. Dlaczego?

 1. Od czwart­ku do nie­dzie­li zoba­czy­my wspa­nia­łe kon­ne show, któ­re prze­nio­są nas w świat jeź­dziec­twa, m.in. Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego zapre­zen­tu­je pokaz musz­try oraz odbę­dą się insce­ni­za­cje pre­zen­tu­ją­ce histo­rię odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Polskę oraz dzie­je Powstania Wielkopolskiego.
 2. Podczas zawo­dów w wol­ty­żer­ce prze­ko­na­my się, na wła­sne oczy jak trud­ne są akro­ba­cje gim­na­stycz­ne wyko­ny­wa­ne na koń­skim grze­bie­cie.
 3. Na doda­tek będzie­my kibi­co­wać zawod­ni­kom bio­rą­cym udział w zawo­dach w sko­kach przez prze­szko­dy – CSI4*-W, CSI1* oraz CSIYH, czy­li tzw. mło­dych koni, któ­re roz­po­czy­na­ją udział w zawo­dach spor­to­wych, a tak­że we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego, powo­że­niu zaprzę­ga­mi czte­ro­kon­ny­mi, ujeż­dże­niu oraz parau­jeż­dże­niu.
 4. Będziemy świad­ka­mi naj­praw­dziw­sze­go na świe­cie czem­pio­na­tu koni w sko­kach luzem. To zna­czy, że konie star­tu­ją­ce w tych zma­ga­niach poka­żą swo­ją potę­gę sko­ku ska­cząc samo­dziel­nie, bez pomo­cy zawod­ni­ka.
 5. W ramach roz­gry­wek CAVALIADA Future podzi­wiać będzie­my dziel­ne dzie­cia­ki na jesz­cze dziel­niej­szych kuchach, któ­re poko­ny­wać będą kolej­ne prze­szko­dy w dro­dze do zwy­cię­stwa.
 6. W Pawilonie Polskiej Hodowli pozna­my 9 czem­pio­nów z dzie­wię­ciu pol­skich ras koni.
 7. Pod okiem doświad­czo­nych instruk­to­rów spró­bu­je­my prze­jażdż­ki na kucy­ku.
 8. W tym samym cza­sie na Targach Poznańskich, z oka­zji obcho­dów 100. rocz­ni­cy nie­pod­le­gło­ści, odbę­dzie się Narodowa Wystawa Rolnicza, orga­ni­zo­wa­na przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obejrzymy tam eks­po­zy­cję urzą­dzeń, tech­no­lo­gii i maszyn rol­ni­czych. Zostaną nam zapre­zen­to­wa­ne tak­że zwie­rzę­ta z pol­skiej hodow­li, w tym pol­skie rasy koni i kuców.

Rozpocznij swo­ją jeź­dziec­ką przy­go­dę na CAVALIADZIE

Konie gnia­de, kare i siwe, ska­czą­ce przez prze­szko­dy i tań­czą­ce - kil­ka­set ruma­ków poja­wi się w Poznaniu pod­czas CAVALIADY. Targi zamie­nią się w cen­trum rodzin­nej zaba­wy popu­la­ry­zu­ją­cej jeź­dziec­two. Poprzednią edy­cję wyda­rze­nia odwie­dzi­ło ponad 30 000 zwie­dza­ją­cych.

Zmagania spor­to­we na are­nie A i B

Na are­nach Cavaliady zawod­ni­cy wal­czyć będą aż w 6 kon­ku­ren­cjach jeź­dziec­kich:

 • sko­ki przez prze­szko­dy,
 • wszech­stron­ny kon­kurs konia wierz­cho­we­go,
 • powo­że­nie zaprzę­ga­mi czte­ro­kon­ny­mi,
 • wol­ty­żer­ka,
 • ujeż­dże­nie,
 • parau­jeż­dże­nie.

Zawody w sko­kach przez prze­szko­dy CSI4*-W będą eli­mi­na­cją do Pucharu Świata Ligi Europy Centralnej.

Konne show na are­nie B

Ważną czę­ścią CAVALIADY jest pro­gram roz­ryw­ko­wy, w ramach któ­re­go publicz­ność będzie podzi­wiać wido­wi­ska teatral­ne i poka­zy z udzia­łem koni. W pro­gra­mie znaj­dzie­my poka­zy orga­ni­zo­wa­ne przez Polski Związek Hodowców Koni i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Główny punk­tem pro­gra­mu będzie seria poka­zów naro­do­wo-powstań­czych pre­zen­tu­ją­cych histo­rię odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Polskę oraz dzie­je Powstania Wielkopolskiego. Cavaliadowa are­na będzie gościć tak­że Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego, któ­ry jest jed­nost­ką repre­zen­ta­cyj­ną i kon­ty­nu­uje tra­dy­cje ułań­skie. Kawalerzyści zapre­zen­tu­ją pokaz musz­try oraz uświet­nią cere­mo­nie deko­ra­cji Finału Halowego Pucharu Polski we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego oraz kon­kur­su Grand Prix.

Skoki luzem na Cavaliadzie w Poznaniu!

Już po raz dru­gi Polski Związek Hodowców Koni przy­go­to­wał na Cavaliadę dosko­na­łe wido­wi­sko – Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem! W sobo­tę, 1 grud­nia wszy­scy chęt­ni będą mogli obej­rzeć staw­kę wyse­lek­cjo­no­wa­nych mło­dych koni. Na Arenie B zbu­do­wa­ny zosta­nie spe­cjal­ny kory­tarz, w któ­rym konie będą poko­ny­wać prze­szko­dy bez udzia­łu jeźdź­ców. Po oce­nie komi­syj­nej pozna­my naj­lep­sze konie w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych: koni 2-let­nich i 3-let­nich.

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę