Connect with us

Hodowca i Jeździec

XXXIII Mistrzostwa Polski Zaprzęgów Parokonnych

Patronaty

XXXIII Mistrzostwa Polski Zaprzęgów Parokonnych

Już za nie­ca­ły mie­siąc, w dniach 24 -27 sierp­nia 2017 w Ośrodku Jeździeckim Lando, roz­pocz­ną się Międzynarodowe Zawody w Powożeniu CAI 3*,2*,1*-, w trak­cie któ­rych roze­gra­ne zosta­ną XXXIII Mistrzostwa Polski Zaprzęgów Parokonnych oraz Zawody Krajowe. Najwyższa ran­ga zawo­dów to naj­lep­si powo­żą­cy, wspa­nia­łe konie, wiel­kie nie­po­wta­rzal­ne wido­wi­sko spor­to­we. Na czwo­ro­bo­ku w Ptakowicach będzie­my mogli podzi­wiać zma­ga­nia naj­lep­szych zawod­ni­ków z Polski, wal­czą­cych o meda­le oraz naj­lep­szych zawod­ni­ków, wal­czą­cych o punk­ty do ran­kin­gu FEI. Pula nagród, o któ­rą będą wal­czyć zawod­ni­cy, to ponad 10 000 euro. Będzie to nie­wąt­pli­wie naj­bar­dziej pre­sti­żo­we i zna­czą­ce mię­dzy­na­ro­do­we wyda­rze­nie spor­to­we w Powożeniu na tere­nie nasze­go kra­ju.

Zaprzęgowy mara­ton

-  przed nami czte­ry dni zawo­dów, trzy pró­by - czwar­tek i pią­tek to dni poświę­co­ne na ujeż­dże­nie. Zawodnicy zapre­zen­tu­ją kunszt i pre­cy­zję powo­że­nia. W sobo­tę odbę­dzie się naj­bar­dziej tech­nicz­na, szyb­ka i inte­re­su­ją­ca pró­ba – czy­li mara­ton, któ­ra odby­wa się na spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych prze­szko­dach. W nie­dzie­lę roze­gra­my kon­kurs zręcz­no­ści powo­że­nia i to on wyło­ni zwy­cięz­ców oraz nowe­go Mistrza Polski w powo­że­niu zaprzę­ga­mi paro­kon­ny­mi.   

Ośrodek Jeździecki LANDO to malow­ni­czo poło­żo­ny obiekt w miej­sco­wo­ści Ptakowice na Górnym Śląsku, nie­opo­dal par­ku Repeckiego. Zarówno jego infra­struk­tu­ra, jak i oto­cze­nie pięk­nej przy­ro­dy sprzy­ja­ją upra­wia­niu spor­tów kon­nych. Ośrodek został otwar­ty w 2016 roku, jako miej­sce nowo­cze­sne, stwo­rzo­ne z pasją i miło­ścią do koni oraz zaprzę­gów kon­nych. Na obsza­rze 25 hek­ta­rów znaj­du­ją się staj­nie, pado­ki dla koni, ujeż­dżal­nie oraz infra­struk­tu­ra przy­go­to­wa­na do roz­gry­wa­nia zawo­dów jeź­dziec­kich. Ośrodek dys­po­nu­je dużą i ogrze­wa­ną halą o wymia­rach 30x100 m. Do  użyt­ku odda­na zosta­ła część gastro­no­micz­no-hote­lo­wa, któ­ra uzu­peł­nia wyso­ki poziom świad­czo­nych usług.

Warto przy­je­chać do Ptakowic i kibi­co­wać Zawodnikom, ponie­waż zaprzę­gi to naj­bar­dziej wido­wi­sko­wa i naj­trud­niej­sza dys­cy­pli­na jeź­dziec­ka. 

Więcej o zawo­dach na stro­nie www.lando.org.pl/ptakowice2017

Więcej w Patronaty

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę