Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wszystko goto­we na Święto Konia Arabskiego

Patronaty

Wszystko goto­we na Święto Konia Arabskiego

Teren Stadniny Koni Janów Podlaski jest już goto­wy na roz­po­czy­na­ją­ce się Święto Konia Arabskiego, jed­no z naj­waż­niej­szych tego typu wyda­rzeń na świe­cie. Na potrze­by wyda­rze­nia zbu­do­wa­na zosta­ła peł­na infra­struk­tu­ra zewnętrz­na, a prze­strzeń hali poka­zo­wej nale­żą­cej do janow­skiej stad­ni­ny zosta­ła zaaran­żo­wa­na na potrze­by aukcji. Na tere­nie zewnętrz­nym przy pla­cu Czempionatowym przy­go­to­wa­na zosta­ła try­bu­na dla publicz­no­ści na 1500 miejsc, sta­nę­ły tu też namio­ty dla gości VIP i gości hono­ro­wych, kasy oraz punkt akre­dy­ta­cji mediów. Na tere­nie stad­ni­ny powsta­ła też prze­strzeń dla oko­ło 50 sto­isk na kier­masz sprzę­tu i akce­so­riów jeź­dziec­kich oraz pro­duk­tów regio­nal­nych. Wygrodzone zosta­ły par­kin­gi dla gości. W budyn­ku hali aukcyj­nej na try­bu­nie dla publicz­no­ści zosta­ło przy­go­to­wa­nych 450 miejsc sie­dzą­cych. Jest też loża dla kup­ców bio­rą­cych udział w aukcjach.

Więcej w Patronaty

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę