Connect with us

Hodowca i Jeździec

XXI Staropolski Hubertus w Świerklańcu

Patronaty

XXI Staropolski Hubertus w Świerklańcu

Ośrodek Jeździecki GONITWA z Tarnowskich Gór wraz z gmi­ną Świerklaniec są orga­ni­za­to­ra­mi Staropolskiego Hubertusa w kom­plek­sie pała­co­wo par­ko­wym w Świerklańcu.

W tym roku obcho­dzi­my 21 rocz­ni­cę naszej impre­zy, a tak­że 100 lecie Rzeczpospolitej Polskiej. Z tej to oka­zji zapra­sza­my wie­le oso­bi­sto­ści ze świa­ta jeź­dziec­kie­go. Naszymi gość­mi hono­ro­wy­mi będą tre­ner Andrzej Sałacki, Wojciech Mickunas, Jacek Reczyński, Halina Wyszomirska, Virginia Dziarmaga-Buława, Żaneta Skowrońska, by spo­tkać się przy wspól­nej bie­sia­dzie. Patronatem hono­ro­wym impre­zę obję­ły dwa Ministerstwa: Rolnictwa i Środowiska oraz Ludowy Klub Jeździecki LEWADA, Śląsko Opolski Związek Hodowców Koni, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach. W pro­gra­mie: tra­dy­cyj­na bez­kr­wa­wa goni­twa za lisem oraz szu­ka­nie lisa dla dzie­ci, pokaz ele­gan­cji w dam­skim sio­dle, kon­kurs powo­że­nia. Oprócz jeźdź­ców, uła­nów, leśni­ków swo­ją obec­no­ścią zaszczy­cą nas pta­ki dra­pież­ne ze swo­imi wła­ści­cie­la­mi oraz zwią­zek kyno­lo­gicz­ny, a wiec będą z nami i psy myśliw­skie, a ich opie­ku­no­wie ubra­ni w sta­ro­pol­skie stro­je pięk­nie pre­zen­to­wać się będą w nie­tu­zin­ko­wym par­ku.
Jest to wiel­kie wyda­rze­nie kul­tu­ral­no-edu­ka­cyj­ne, pro­mu­je­my styl, ele­gan­cję i szyk, muzy­kę kla­sycz­ną i histo­rię.
Podczas trwa­nia Hubertusa dla widzów prze­wi­dzie­li­śmy kon­kurs foto­gra­ficz­ny.

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Patronaty

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę