Connect with us

Hodowca i Jeździec

ETNOLOGIA

Hodowla

Al Khalediah 2018

Po raz pią­ty w dniach 17-18. sierp­nia stad­ni­na Al Khalediah poło­żo­na w Nowych Wrońskach nie­opo­dal Płońska, ok 50 km na pół­noc od Warszawy, a będą­ca filią słyn­nej sau­dyj­skiej stad­ni­ny Al Khalediah Stables, zor­ga­ni­zo­wa­ła, a wła­ści­wie ugo­ści­ła tak hodow­ców, jak i miło­śni­ków tej rasy koni, tj. konia arab­skie­go czy­stej krwi, na Al Khalediach European Arabian Horse Festival. Pokaz ten zapi­sał się na nowo w histo­rii pol­skich poka­zów, albo­wiem był to pierw­szy w Polsce pokaz A-kla­so­wy afi­lio­wa­ny przez ECAHO i tym samym zna­lazł swo­je miej­sce na liście naj­waż­niej­szych i naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych poka­zów w Europie, któ­ra notu­je tyl­ko 6 takich wyda­rzeń.

Jeżeli upal­ne lato w tym roku wie­lu oso­bom spra­wia­ło dys­kom­fort, to aku­rat w cza­sie poka­zu pogo­da była łaska­wa i nie wywo­ła­ła żad­nych per­tur­ba­cji. Niewielki deszcz w cza­sie Czempionatu tyl­ko odświe­żył atmos­fe­rę. Zmiany orga­ni­za­cyj­ne, któ­re mia­ły miej­sce na tym poka­zie po raz pierw­szy to:

 • loso­wa­nie 5 spo­śród 7 sędziów przed każ­dą kla­są,
 • skre­śla­nie not naj­wyż­szych i naj­niż­szych.

Średnia była więc obli­czo­na po odję­ciu not skraj­nych, co spo­wo­do­wa­ło spłasz­cze­nie wyni­ków. Czy to dobra meto­da? Czy da się konia oce­nić obiek­tyw­nie? A może napi­sać pro­gram kom­pu­te­ro­wy i jemu pozo­sta­wić oce­nę? No ale poszu­ki­wa­nia opty­mal­ne­go spo­so­bu oce­ny konia trwa­ją.
Co waż­ne, fina­ły nie były otwar­te i nie moż­na było, jak to było na innych poka­zach i co budzi­ło wie­le nie­za­do­wo­le­nia, nagra­dzać konia z trze­cie­go miej­sca w kla­sie. Złoci meda­li­ści to zwy­cię­scy swo­ich klas. To logicz­ne.

Ze zgło­szo­nych 123 koni wystą­pi­ło 103, w tym 63 kla­cze i 40 ogie­rów. W tym 38 mia­ło wła­ści­cie­li zagra­nicz­nych, 22 były ze stad­nin pań­stwo­wych i 43 z pol­skich staj­ni pry­wat­nych. A cały pokaz sędzio­wa­li: Silvia Garde-Ehlert (Niemcy), Charlotte Rowell (Wielka Brytania), Urs Aesbacher (Szwajcaria), Robbie den Hartog (Holandia), Regis Huet (Franbcja), Mohamed Machmoum (Maroko) i Pierluigi Rota (Włochy). A w spo­sób pre­cy­zyj­ny i rze­tel­ny pro­wa­dzi­li pokaz Monika Luft i Artur Orzech. Nagrody też były impo­nu­ją­ce, a były nimi samo­cho­dy mar­ki Mercedes Benz C-kla­sy dla Czempionów oraz nagro­dy pie­nięż­ne w wyso­ko­ści:

 • 20 tys. zł za srebr­ny medal,
 • 10 tys. zł za brą­zo­wy medal,
 • 5 tys. zł za miej­sce 4,
 • 5 tys. zł za miej­sce 5,
 • a cał­ko­wi­ta pula nagród to 520 tys. zł.

Organizatorzy nie prze­wi­dzie­li i nie wyma­ga­li żad­nych wcze­śniej­szych kwa­li­fi­ka­cji koni, m.in. dla­te­go, aby popie­rać pol­ską hodow­lę i usu­nąć zbęd­ne barie­ry, i aby dać szan­sę pol­skim hodow­com, szcze­gól­nie tym naj­mniej­szym.

Rozpoczął się pokaz. W kla­sie IA kla­czek rocz­nych zwy­cię­ża z notą 91,33 pkt siwa Dana J (Excalibur EA – Dalja J / Emerald J), któ­rą wyho­do­wa­ła zna­na pol­skim hodow­com Christine Jamar-Demeersseman (Jadem Arabians BVBA), a któ­ra od zawsze pro­mo­wa­ła na świe­cie konie pol­skiej hodow­li. Excalibur to trój­ko­ro­no­wa­ny (95,33 pkt w Paryżu), syn og. Shanghaja i wnuk WH Justice. Jej dzia­dek to zna­ko­mi­ty Emerald J – tak­że w hodow­li Christine, któ­ry też odbie­rze lau­ry w swo­jej kla­sie.

DANA J

DANA J

W kla­sie IB zwy­cię­ża z notą 91,33 pkt Shanson F (Nofal NK – Shilla / Ekstern) hod. K. Goździalskiego. Na wio­snę w Białce była 3. w kla­sie z notą 91,33 pkt, a w Radomiu dopie­ro siód­ma z notą 89,88 pkt. Teraz dobrze przy­go­to­wa­na poka­za­ła swo­ją kla­sę. Można się więc spo­dzie­wać, że na następ­nych poka­zach też poka­że swój poten­cjał.

W kla­sie IIA kla­czy dwu­let­nich dobrze poka­za­ła się siwa Markiza of Justice (WH Justice – Markiza of Marwan / Marwan Al Shaqab) z notą 92,33 pkt. Na wio­snę w Białce w 2017 roku była 3. w kla­sie z notą 91,67 pkt i zaję­ła 5. miej­sce w Czempionacie Kl. Rocznych. Była tak­że w Top Five w Ströhen. A więc coraz to lepiej.

Następne pol­skie zwy­cię­stwo zapi­su­je na swo­im kon­cie z notą 91,83 pkt siwa Excalibria (Excalibur EA – Etnida / FS Bengali) hod./wł. K. Dolińskiej (SK Zalia Arabians) w kla­sie IIB kla­czy dwu­let­nich. Na wio­snę w Radomiu była 2. w kla­sie z notą 91,33 i trze­cia w Czempionacie Kl. Młodszych.

Znana ze swo­ich wcze­śniej­szych suk­ce­sów kasz­ta­no­wa­ta Venice MI (Allegiance MI – Valentine MI / Da Valentino) zwy­cię­ża w kla­sie III kla­czek trzy­let­nich z notą 92,83 pkt. Ma ona na swo­im kon­cie Złoty Medal w Czempionacie Kl. Młodszych w 2018 roku na Prince Sultan Arabian Horse Festival, a tak­że zło­to na King Abdulaziz Arabian Horse Center Championship Show w Dirab w 2017 roku. Jest ona hodow­li Grega, Julie i Jane Farrell, a wła­ści­cie­lem jest Al Muawd Stud.
W tej kla­sie nie poka­za­ła się Czempionka z Białki, janow­ska Atakama, któ­ra z notą 91,5 pkt zaję­ła dopie­ro 5. miej­sce. A na wio­sen­nym poka­zie w Białce była Czempionką Kl. Młodszych z notą 93,4 pkt. Również micha­łow­ska Emanolla, któ­ra w Białce uzy­ska­ła 92,33 pkt i zdo­by­ła brąz w Czempionacie, a tak­że zosta­ła w tym roku Czempionką Polski Kl. Młodszych na Narodowym Pokazie, tym razem musia­ła ulec zagra­nicz­nej rywal­ce, zdo­by­wa­jąc jed­nak dobrą notę 92,33 pkt i dru­gie miej­sce w kla­sie.

VENICE MI

VENICE MI

W kla­sie IVA ogier­ków rocz­nych zwy­cię­stwo też nale­ży do koni zagra­nicz­nych hodow­ców. Zwycięża siwy Muranas Magic (Muranas Jassehr – Muranas Muhtarah / Stival) z notą 91,17 pkt, hod./wł. Murana Stud. Nie poka­zał się Najlepszy Koń Pokazu z tego­rocz­nej Białki i Wiceczempion Polski Og. Młodszych – bia­łec­ki Parrillus, uzy­sku­jąc jedy­nie 89,5 pkt i dopie­ro 5. miej­sce w kla­sie. Także jego sta­jen­ny kole­ga Belmari, Drugi Wiceczempion wio­sen­ne­go poka­zu w Białce był dopie­ro 4.

MURANAS MAGIC

MURANAS MAGIC

Również w kla­sie IVB ponow­ny suk­ces dla zagra­nicz­nych hodow­ców. Zwycięża gnia­dy Magic Al Gazal (Gazal Al Shaqab – Ale By Magnifique / Magic Magnifique) z notą 91,76 hod. Sweden Arabian Stud, któ­re­go wła­ści­cie­lem jest Shaik Arahmah Saoud Bin Khalid H Alqasse. Jego ojciec Gazal Al Shaqab zosta­wił nam w Polsce słyn­ną klacz Pianissimę. Naszych barw bro­nił janow­ski Erantis, któ­ry był 2. w kla­sie z notą 91,33 pkt, a jest on Wiceczempionem Og. Młodszych z Białki z notą 92,83 pkt i tego­rocz­nym Wiceczempionem Og. Młodszych z notą 91,83 pkt.

W kla­sie V ogie­rów dwu­let­nich powta­rza swój suk­ces z ubie­głe­go roku gnia­dy Aanan Lembarak (Hadidi Al Shaqab – AJ Sundos / Marwan Al Shaqab) hod./wł. Mohammed Mubarak Abdulah Al Sulaiti z notą 91,67 pkt (w tym 1x20 za Ruch). To miej­sce jest dla nie­go szczę­śli­we, albo­wiem w poprzed­nim roku też wygrał tutaj swo­ją kla­sę z notą 92,5 pkt i został wybra­ny Czempionem Og. Młodszych. A jego ojciec to zło­ty meda­li­sta ze Scottsdale i Narodowy Czempion USA z 2017 roku.

W kla­sie VI ogie­rów trzy­let­nich zwy­cię­ża gnia­dy Cyclone OS (RFI Farid – Inspired Najla / Ajman Moniscione) hod./wł. Gestuet Osterhof z notą 92,33 pkt, któ­ry w ubie­głych latach też odwie­dzał to miej­sce, albo­wiem w 2016 roku został tutaj Czempionem Og. Młodszych, był tak­że w tym­że roku Wiceczempionem w Menton, w Chantilly i Wiceczempionem Europy. W 2017 roku został też Wiceczempionem w Sharjah. Na trze­ciej pozy­cji jest zna­ny nam z poka­zu w 2017 roku też gnia­dy Sawfan Nayyar z notą 91,83 pkt – Wiceczempion Kuwejtu i dru­gi Wiceczempion Kataru. W tej moc­nej kla­sie pol­skie konie zaję­ły 4. miej­sce – og. El Shaad pań­stwa Pietrzaków i 5. miej­sce – Empower K. Goździalskiego. Na miej­scu 2. był Al Picasso hod. Al Hambra Arabians.

CYCLONE OS

CYCLONE OS

Na tej kla­sie zakoń­czył się sobot­ni pełen wra­żeń dzień. Widać, że poziom poka­zu jest wyso­ki i nie ma przy­pad­ko­wych nie­przy­go­to­wa­nych koni. W nie­dziel­ny pora­nek pol­ska publicz­ność okla­sku­je siwą micha­łow­ską Wildonę (Shanghai EA – Wilda / Gazal Al Shaqab), któ­ra zwy­cię­ża w swej kla­sie, tj. kla­czy 4-6 let­nich z notą 92,83 pkt (w tym 2x20 za Typ i 3x20 za Ruch). Klacz ta dosko­na­le poka­za­ła się w Radomiu, gdzie wygra­ła kla­sę z notą 92,63 pkt i zosta­ła wybra­na Najlepszym Koniem Pokazu. Powtórzyła swój suk­ces na Narodowym Pokazie, gdzie zdo­by­ła 2. miej­sce w kla­sie z notą 91,83 pkt i zosta­ła Wiceczempionką Kl. Starszych. Ale tutaj ma sil­ną kon­ku­ren­cję. Tuż za nią – decy­du­je nota za typ, też z notą 92,83 pkt pla­su­je się janow­ska Adelita. Zobaczymy czy to prze­ło­ży się na noty w Czempionacie.

W kla­sie VIIB zwy­cię­stwo na swym kon­cie zapi­su­je siwa El Omarissa (El Omari – Ernissa / Ekstern) z notą 92,83 pkt. Hodowcą jej jest SK Michałów, a wła­ści­cie­lem A. Wójtowicz. Na Narodowym Pokazie była dopie­ro 6. z notą 90,67 pkt, ale teraz widać, że zosta­ła lepiej przy­go­to­wa­na. Nie wia­do­mo dla­cze­go nie zoba­czy­li­śmy w tej kla­sie wyco­fa­nej zna­ko­mi­tej micha­łow­skiej mul­ti­czem­pion­ki – Pustyni Kahila, któ­ra była tutaj w poprzed­nim roku Najlepszym Koniem Pokazu. Czyżby w Michałowie było zbyt wie­le Mercedesów?

Wychowanka Al Hambra Arabians – siwa Al Inaya (WH Justice – Al Dofina / Mahadin), któ­rej wła­ści­cie­lem jest Michael Huber, zwy­cię­ża w swej trud­nej kla­sie VIIIA z notą 93,17 pkt (1x20 za Głowę/Szyję, 2x20 za Ruch). Wszystkie uczest­nicz­ki tej kla­sy prze­kro­czy­ły próg 90 punk­tów. Al Inaya była w 2011 roku Wiceczempionką w Ströhem i zaję­ła 1. miej­sce w kla­sie w Pradze. W 2012 roku zaję­ła 2. miej­sce w Vilhelmsborgu, w 2014 roku zdo­by­ła tytuł Czempiona Narodowego Austrii w Wels i 3. miej­sce w Czempionacie w Chantilly.

W kla­sie VIIIB dla kla­czy 7-let­nich i star­szych, janow­skiej hodow­li siwa Etnologia (Gazal Al Shaqab – Etalanta / Europejczyk) wygry­wa i otrzy­mu­je naj­wyż­szą notę poka­zu – 94,17 pkt (w tym 4x20 za Typ i 5x20 za Ruch). Znakomicie poka­zał ją Paweł Kozikowski. Jest ona wła­sno­ścią Shirley i Charlesa Watts – Halsdon Arabians, za któ­rą to zapła­co­no 370 tys. €. Etnologia to też Czempionka Europy Kl. Starszych z 2016 roku. Także wła­sno­ścią pań­stwa Wattsów jest micha­łow­ska Ereira z notą 93,17 pkt i janow­ska Biruta z notą 92,5 pkt. W tej też kolej­no­ści, tj. Etnologia, Ereira i Biruta, zdo­bią okład­kę naj­now­sze­go maga­zy­nu „Arabian Horse World”. Shirley Watts zawsze wspie­ra­ła i popu­la­ry­zo­wa­ła naszą hodow­lę na świe­cie. Jak mówi o minio­nych latach: to były cudow­ne cza­sy, oprócz wyjąt­ko­wych koni byli bar­dzo przy­jaź­ni ludzie. Od 2016 roku jest nie­obec­na w Janowie, ale myślę, że teraz w Al Khalediah mogła też poczuć tę przy­ja­zną dla wszyst­kich atmos­fe­rę i sza­cu­nek, jaki zyska­ła u hodow­ców. Co by nie mówić to kla­sy kla­czy dają poczu­cie ele­gan­cji, fine­zji i maje­sta­tu, ale ogie­ry poka­zu­ją zwy­kle swój męski tem­pe­ra­ment i kla­sy te budzą inne emo­cje.

ETNOLOGIA

ETNOLOGIA

pp. WATTS

pp. WATTS

W kla­sie IX ogie­rów 4-6 let­nich zwy­cię­ża z notą 93,17 pkt (w tym 3x20 za Ruch, 2x20 za Typ) Shadi Al Khalediah (F Shamaal – Layan Al Khalediah / Dakharo), wł. Reza Allahdadi z Iranu, a hodow­li HRH Khalid Bin Sultan Bin Abdulaziz Al Saud. Bardzo wyso­ko oce­nił go będą­cy już na eme­ry­tu­rze były kie­row­nik stad­ni­ny – zna­ny Władysław Guziuk. Zdążył się on dobrze poka­zać na Bliskim Wschodzie i w Europie. Jest m.in. Czempionem z Sint Oedenrode (Holandia) i dru­gim Wiceczempionem z Sharyan w 2015 roku. Janowski Paris, tego­rocz­ny Czempion Og. Starszych, był dopie­ro 5. z notą 91,17 pkt.

Dużo emo­cji dostar­czy­ła ostat­nia kla­sa – ogie­rów 7-let­nich i star­szych. Wygrał fawo­ryt gnia­dy Emerald J (QR Marc – Emandoria / Gazal Al Shaqab) z notą 93,67 pkt (w tym 3x20 za Typ i 2x20 za Głowę/Szyję) hod./wł. Jadem Arabians BVBA. Dobrze poka­zał się też zna­ny nam uży­ty m.in. w Białce, Lawrence El Gazal uzy­sku­jąc też notę 93,67 pkt, ale noty za typ prze­wa­ży­ły. Emerald J to trój­ko­ro­no­wa­ny Czempion Pucharu Narodów, Europy i Świata, a tak­że Czempion z Menton i Dubaju. Jest tak­że ojcem „dyplo­ma­ty” – trój­ko­ro­no­wa­ne­go w roku 2016 ogie­ra Gallardo J (Emerald J – Gomera J / Ekstern), któ­ry uro­dził się we wspo­mnia­nej wcze­śniej stad­ni­nie Jadem Arabians, a został on poda­ro­wa­ny przez Szejka Mohameda Bin Zayed Al Nahyan, koro­no­wa­ne­go księ­cia Abu Dhabi i Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych ZEA, chiń­skie­mu pre­zy­den­to­wi XI Jinpingowi (20 lip­ca) pod­czas ofi­cjal­nej wizy­ty chiń­skie­go przy­wód­cy w Abu Dhabi. Gallardo J był od 2015 roku wła­sno­ścią Ajman Stud Szejka Ammara Bin Humaid Al Nuaimi. Być może to kolej­na szan­sa, aby zain­te­re­so­wać Chińczyków tą rasą koni i otwo­rzyć chiń­ski rynek dla hodow­ców. Trzeba pró­bo­wać.

EMERALD J

EMERALD J

Przed wybo­rem Czempionów poja­wił się na chwi­lę let­ni deszcz, ale w niczym nie zakłó­cił tej cere­mo­nii. A Czempionami zosta­li:

Czempionat Klaczek Rocznych

 1. Dana J
 2. Shanson F
 3. Alyssa OS
 4. Encarina
 5. Juliet ENB

Czempionat Ogierków Rocznych

 1. Muranas Magic
 2. Magic Al Gazal
 3. Erantis
 4. Almaa Athbah
 5. Lancaster OS

Czempionat Klaczy Młodszych

 1. Venice MI
 2. Markiza of Justice
 3. Emanolla
 4. Excalibria
 5. Badawia Al Muawd

Czempionat Ogierów Młodszych

 1. Cyclone OS
 2. Aanan Lembarak
 3. Sawfan Nayyar
 4. Madagascar J
 5. Al Picasso

Czempionat Klaczy Starszych

 1. Etnologia
 2. El Omarissa
 3. Al Inaya
 4. Wildona
 5. Ereira

Czempionat Ogierów Starszych

 1. Emerald J
 2. Shadi Al Khalediah
 3. Lawrence El Gazal
 4. Atius O
 5. Moharib Al Khazna

A Najlepszym Koniem Pokazu zosta­ła Etnologia.

Tym razem pol­ski hodow­ca nie wyje­chał Mercedesem, ale konie jakie się tutaj poka­za­ły przed­sta­wia­ły bar­dzo wyso­ki poziom. Cenne jest to, że orga­ni­za­to­rom uda­ło się je zgro­ma­dzić i zain­te­re­so­wać zagra­nicz­nych hodow­ców tak, aby chcie­li się tu poka­zać. Dlatego pol­scy hodow­cy, doce­nia­jąc ran­gę poka­zu, jak i zaan­ga­żo­wa­nie wła­ści­cie­la stad­ni­ny, któ­rym jest HRH Prince Khaled bin Sultan Bin Abdulaziz Al Saud, wrę­czy­li księ­ciu sta­tu­et­kę konia i list dzięk­czyn­ny za wie­lo­let­ni wkład w roz­wój festi­wa­lu w Polsce i pro­mo­cję koni arab­skich na świe­cie, a tak­że stwo­rze­nie w naszym kra­ju Al Khalediah Farm. To dzię­ki sta­ra­niom takich pasjo­na­tów koń arab­ski może zaist­nieć w świa­do­mo­ści wie­lu osób, tak w kra­ju, jak i za gra­ni­cą.

Na poka­zie w stad­ni­nie mogli­śmy też oglą­dać pra­ce mala­rzy, któ­rzy są zwią­za­ni z koń­mi, a któ­rych w imie­niu orga­ni­za­to­rów zapro­sił mistrz kre­ski – mistrz rysun­ku, Sławomir Szreda, a byli to: Jolanta Kalopsidiotis, Magdalena Muraszko, Marzena Żuk i Sylwia Iłenda.

Wśród gości oprócz dyrek­to­rów stad­nin pań­stwo­wych nale­ży odno­to­wać J. Białoboka i A. Stojanowską, któ­rzy dalej tak dla hodow­ców z Polski i zza gra­ni­cy są auto­ry­te­ta­mi i oso­ba­mi o dużej wie­dzy doty­czą­cej hodow­li koni tej rasy. Tak się zło­ży­ło, że stad­ni­na świę­ci swój mały jubi­le­usz albo­wiem pierw­sze konie zawi­ta­ły w to miej­sce w 2007 roku, a po odej­ściu na eme­ry­tu­rę wspo­mnia­ne­go Wł. Guziuka, jego miej­sce zajął mło­dy, ale doświad­czo­ny Szymon Głowacki. A cało­ścią zarzą­dza dyrek­tor Hubert Kulesza, któ­ry stwo­rzył ten świet­ny zespół, potra­fią­cy spro­stać każ­de­mu wyzwa­niu. Stadnina też posia­da wybit­ne konie wyści­go­we, jak Fazza Al Khalediah, Rammas Al Khalediah i Saudi Al Khalediah, a z koni poka­zo­wych duże nadzie­je zwią­za­ne są z siwy ogie­rem El Palacio, któ­ry jest synem naszej kla­czy El Dorady i już posia­da impo­nu­ją­cą kolek­cję tytu­łów, ostat­nie to z 2016 roku Złoty Medal i Najlepszy Koń Pokazu Berlin Cup, a tak­że Złoty Medal Og. Starszych w Pradze.


Ponieważ koń arab­ski jest koniem real­nym, to nie ma inne­go spo­so­bu jak wyści­gi, aby prze­ko­nać się o jego kla­sie i jego war­to­ści.

Dlatego też zawsze po zakoń­cze­niu poka­zu w sobo­tę w stad­ni­nie, w nie­dzie­lę konie arab­skie moż­na było podzi­wiać na wyści­go­wym Służewcu, gdzie pula nagród do podzia­łu wyno­si­ła 66,5 tys. zł. Rozegrano tego dnia 8 gonitw, w tym dwie naj­waż­niej­sze, tj. Nagrodę Europy na dystan­sie 2600 m i goni­twę Al Khalediah Poland Cup. Obie goni­twy były mię­dzy­na­ro­do­we dla 4-let­nich i star­szych koni czy­stej krwi.

W goni­twie o Nagrodę Europy za fawo­ry­ta ucho­dził Fazza Al Khalediah, któ­ry w ośmiu wyści­gach wygry­wał jak chciał. Tym razem był na 2. miej­scu ule­ga­jąc ogie­ro­wi Ijram, któ­ry poko­nał ten dystans w cza­sie 2:59,7, któ­ry to czas jest gor­szy o 3,3 sekun­dy od rekor­du toru, usta­no­wio­ne­go w 2010 roku przez Muqatila Al Khalediah. Pomimo tej poraż­ki Fazza został zgło­szo­ny do wyści­gu G1 Qatar Arbian World Cup na dystan­sie 2000 m z pulą nagród 1 mln USD, a któ­ry zosta­nie roze­gra­ny pod­czas meetin­gu o Nagrodę Łuku Triumfalnego w Paryżu 7 paź­dzier­ni­ka.

Po raz 5. roze­gra­no goni­twę Al Khalediah Poland Cup. Tym razem fawo­ryt­ka nie zawio­dła – wygra­ła ją bowiem 4-let­nia General Lady, wł. R. Płatka w cza­sie 1’48,7, któ­ry jest gor­szy od rekor­du toru o 2,1 sekun­dę, a któ­ry usta­no­wił og. Cakoueta de Bozouls.

Dopisała pogo­da, pięk­ne konie, dziel­ni jeźdź­cy, nie bra­ko­wa­ło emo­cji. Dziwi tyl­ko fakt, że na Służewcu było tak nie­wie­lu widzów. Onegdaj Polak rodził się do konia i do sza­bli. Teraz chy­ba do smart­fo­na. A może zawi­nił brak infor­ma­cji na miej­scu, w miej­sco­wej pra­sie czy tele­wi­zji? Może czas pod­jąć dzia­ła­nia pro­mo­cyj­ne dla naszych koni, aby koń nadal był czę­ścią naszej toż­sa­mo­ści i naszej kul­tu­ry? Pomimo wszyst­kich spo­rów zawsze budził on pozy­tyw­ne emo­cje.

Zakończył się kolej­ny koń­ski festi­wal – jego orga­ni­za­cja to wzór dla innych. Może decy­den­ci zechcą brać przy­kład ze spraw­dzo­nych wzor­ców, aby odbu­do­wać pre­stiż pol­skiej hodow­li – pol­skie­go konia arab­skie­go czy­stej krwi, a tak­że innych ras. Niech pol­scy hodow­cy nie tra­cą gło­wy. Może życie będzie chcia­ło kie­dyś ich po niej pogła­skać.

Tekst: Jerzy Dudała
Zdjęcia: Barbara Zalewska

Więcej w Hodowla

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę