Connect with us

Hodowca i Jeździec

XIV Otwarte Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi

Patronaty

XIV Otwarte Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi

W dniu 28 maja 2017 roku na pla­cu przy Urzędzie Gminy w Kawęczynie odby­ły się XIV Otwarte Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi. Tegorocznymi Organizatorami  zawo­dów była Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Pańskich. Wspaniała pogo­da przy­cią­gnę­ła do Kawęczyna wie­lu zawod­ni­ków i miło­śni­ków tego wido­wi­sko­we­go wyda­rze­nia, a tak­że miesz­kań­ców Gminy Kawęczyn. Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak przy­wi­tał wszyst­kich przy­by­łych. Impreza roz­po­czę­ła się wpro­wa­dze­niem sztan­da­ru Wielkopolskich Hodowców Koni przez Przedstawicieli Powiatowego Koła Związku Hodowców Koni w Turku. Zawody otwo­rzy­ły wido­wi­sko­we prze­jaz­dy Czwórek: Mirosława Grudzińskiego ze Zdżar, Filipa Grudzińskiego ze Zdżar oraz Romana Oblizajka z Kowali Księżych. Konkurs podzie­lo­no na 4 kate­go­rie: zaprzę­gi jed­no­kon­ne konie duże, zaprzę­gi paro­kon­ne konie duże, zaprzę­gi jed­no­kon­ne konie małe, zaprzę­gi paro­kon­ne konie małe. Podczas zawo­dów zapre­zen­to­wa­ło się aż 30 zaprzę­gów. Sędzią głów­nym oraz gospo­da­rzem toru był Jarosław Szymoniak. Rozgrywki zawod­ni­ków wywo­ła­ły wśród publicz­no­ści podziw i zachwyt. Wozacy pre­zen­to­wa­li się napraw­dę wspa­nia­le. Zmagania pod­czas tego­rocz­nych Mistrzostw mia­ły wyso­ki poziom. Organizatorzy XIV Otwartych Mistrzostw Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi ser­decz­nie dzię­ku­ją wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli przy orga­ni­za­cji zawo­dów a przede wszyst­kim ogrom­ne podzię­ko­wa­nia dla spon­so­rów tego­rocz­nych zawo­dów, a byli nimi:

 1. Urszula i Zbigniew Lament, skle­py „Lewiatan” w Kawęczynie,
 2. Edward Krawczyk, Autoryzowana Agencja Ubezpieczeniowo-Finansowa w Ciemieniu,
 3. Mariusz Tomczyk, fir­ma FHU FARMER z Kawęczyna,
 4. Sławomir Michalak, Handel Wielobranżowy w Kawęczynie,
 5. Janusz Ambroziak, fir­ma Ambro z Turku,
 6. Aleksander Jacek i Wiesław Osiewała, Przychodnia dla zwie­rząt w Kawęczynie,
 7. Jan Lodziński, LOPI PARK Zamki Dmuchane,
 8. Ewa Kozłowska, Zakład Ubezpieczeń w Marcjanowie,
 9. Zakład Usług Wodnych w Koninie,
 10. Firma ZHPU Raszewscy z Kawęczyna,
 11. Waldemar Majda, lekarz orto­pe­da w Turku,
 12. Mikołaj Nowak, Indywidualna Praktyka Lekarska w Turku,
 13. Arkadiusz Zając, sto­iska z zabaw­ka­mi,
 14. Firma AGA Agnieszka i Mariusz Szymczakowie z Turku,
 15. Wojciech Drzewiecki, fir­ma PHU ANIT z Władysławowa.

Wyniki XIV Mistrzostw Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi.

L.p. M-ce Zawodnik Koń Punkty Czas Kategoria

Zaprzęgi jed­no­kon­ne konie duże

 1. 1 Głodny Andrzej Doda 130 (29) 0 80,56 D1
 2. 2 Głodny Mateusz Pamela 130 (10) 0 83,40 D1
 3. 3 Raduła Dariusz Grad 125 (15) 0 89,31 D1
 4. 4 Załęcki Daniel Riki 130 (30) 0 99,62 D1
 5. 5 Załęcki Daniel Bolek 130 (11) 0 108,17 D1
 6. 6 Arent Karol Eden 127 (24) 3 99,93 D1
 7. 7 Kozajda Ryszard Apacz D1 140 (5) 3 102,03 D1
 8. 8 Oblizajek Roman Barella De Tawerna 140 (6) 3 110,37 D1
 9. 9 Przepióra Dariusz Etimona 127 (23) 3 122,15 D1
 10. 10 Wojtczak Mirosław Pako 130 (9) 6 117,99 D1
 11. 11 Krzywański Dariusz Bazylia 125 (16) 6 138,54 D1
 12. 12 Stefaniak Łukasz Zapis 140 (7) 15 124,04 D1
 13. 13 Perkowski Ryszard Plotkaż 140 (3) 21 143,45 D1

Zaprzęgi paro­kon­ne konie duże

 14. 1 Paszyński Rafał Prezes/Cynamon 125 (17) 0 95,82 D2
 15. 2 Oblizajek Roman Kalifornia/Tania 140 (26) 0 118,56 D2
 16. 3 Pęcherzewski Mariusz Bazyl/Blanko 125 (19) 3 102,56 D2
 17. 4 Wroński Jarosław Belfast/Bikero 125 (18) 3 104,28 D2
 18. 5 Grudziński Mirosław Lena/Kreatyna 150 (22) 3 118,06 D2
 19. 6 Wojtczak Mirosław Hormi/Sorento 130 (28) 6 116,35 D2

Zaprzęgi jed­no­kon­ne konie małe

 20. 1 Bartkowiak Jarosław Rys K1 140 (4) 0 86,09 K1
 21. 2 Godek Jan Inka 125 (32) 0 92,07 K1
 22. 3 Godek Jan Ira/Inka 125 (14) 3 95,57 K1
 23. 4 Oblizajek Roman Sara125 (34) 6 90,10 K1
 24. 5 Kordak Karolina Baśka 135 (27) 6 135,51 K1
 25. 6 Karolak Tomasz Filipinka 135 (8) 6 146,79 K1
 26. 7 Oblizajek Weronika Niagara 125 (20) 12 112,96 K1

Zaprzęgi paro­kon­ne konie małe

 27. 1 Bartkowiak Jarosław Cudna/Czako 140 (25) 0 83,30 K2
 28. 2 Linka Damian Stug/Kola 125 (13) 3 98,28 K2
 29. 3 Grudziński Filip Astra/Astrill 125 (31) 6 98,81 K2
 30. 4 Grudziński Filip Kropka/Łatka 125(12) 18 89,63 K2

 

Serdecznie dzię­ku­je­my.

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Patronaty

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę