Connect with us

Hodowca i Jeździec

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Sportowych Koni Arabskich Czystej Krwi, Memoriał Dyrektora inż. Andrzeja Krzyształowicza

Zaproszenia

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Sportowych Koni Arabskich Czystej Krwi, Memoriał Dyrektora inż. Andrzeja Krzyształowicza

W dniach 1-2 lip­ca 2017 roku na tere­nie Stadniny Koni Janów Podlaski odbę­dą się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Sportowych Koni Arabskich Czystej Krwi (International Open Ecaho Polish Championships For Sports). Te wido­wi­sko­we i bar­dzo emo­cjo­nu­ją­ce zawo­dy sta­no­wią część obcho­dów jubi­le­uszu 200-lecia ist­nie­nia Stadniny Koni Janów Podlaski.

Dwa dni peł­ne ener­gicz­nych poka­zów i naj­pięk­niej­szych koni na świe­cie – tak w skró­cie moż­na opi­sać wyda­rze­nie, któ­re już nie­ba­wem odbę­dzie się w Stadninie Koni Janów Podlaski. Organizatorami Międzynarodowych Mistrzostw Polski Sportowych Koni Arabskich Czystej Krwi (International Open Ecaho Polish Championships For Sports) są Klub Jeździecki Janów Podlaski, Stadnina Koni Janów Podlaski i Agencja Nieruchomości Rolnych.

W zawo­dach wezmą udział konie arab­skie czy­stej krwi zare­je­stro­wa­ne w PASB oraz wpi­sa­ne do ksiąg stad­nych akcep­to­wa­nych przez WAHO/ECAHO. W ramach mistrzostw zosta­ną roze­gra­ne nastę­pu­ją­ce kon­kur­sy: ujeż­dże­nie, sko­ki przez prze­szko­dy, Classic Pleasure, Native Costume, Polski Strój Historyczny, Ladies Side Saddle, Hunter Pleasure, Type&Conformation. Tytuł Classic All-Round Champion i nagro­dę w ramach Memoriału Dyrektora inż. Andrzeja Krzyształowicza otrzy­ma jeź­dziec, któ­ry z tym samym koniem zdo­bę­dzie naj­więk­szą sumę punk­tów ze wszyst­kich kon­kur­sów obo­wiąz­ko­wych i dodat­ko­wych, w któ­rych star­to­wał.

W skład komi­sji sędziow­skiej wej­dą: Sławomir Pietrzak, Wacław Pruchniewicz i Alicja Poszepczyńska. Każdego dnia odbę­dzie się 13 kon­kur­sów. Pierwsze z nich roz­pocz­ną się już o godzi­nie 7:00. Półfinały w kate­go­riach JUNIORZY i SENIORZY będą mia­ły miej­sce w sobo­tę, 1 lip­ca. Natomiast w nie­dzie­lę,
2 lip­ca odbę­dą się fina­ły.

Szczegółowych infor­ma­cji o całym wyda­rze­niu udzie­la:

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.

biuro@skjanow.pl

tel.: (83) 341 30 09

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Zaproszenia

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę