Connect with us

Hodowca i Jeździec

Konferencja „Fizjoterapia, reha­bi­li­ta­cja koni oraz spo­so­by zapo­bie­ga­nia kon­tu­zjom”

Patronaty

Konferencja „Fizjoterapia, reha­bi­li­ta­cja koni oraz spo­so­by zapo­bie­ga­nia kon­tu­zjom”

Konferencja „Fizjoterapia, reha­bi­li­ta­cja koni oraz spo­so­by zapo­bie­ga­nia kon­tu­zjom” to pierw­sza w Polsce kon­fe­re­ne­cja, któ­ra poru­szy tak wie­le tema­tów z dzie­dzin mają­cych bez­po­śred­ni wpływ na prze­bieg reha­bi­li­ta­cji u koni. Naszą głów­ną ideą jest edu­ka­cja z sze­ro­ko poję­te­go zakre­su fizjo­te­ra­pii. Konferencja kie­ro­wa­na jest głów­nie do leka­rzy wete­rey­na­rii, fizjo­te­ra­peu­tów koni, zoo­fi­zjo­te­ra­peu­tów, masa­ży­stów, kowa­li, tech­ni­ków wete­ry­na­rii, hodow­ców, jeźdź­ców ale tak­że użyt­kow­ni­ków oraz miło­śni­ków koni. Konferencja będzie cyklicz­nym corocz­nym even­tem, któ­ry mamy nadzie­ję wpi­sze się na sta­łe w gra­fik każ­de­go konia­rza. Nasi goście to wybit­ni spe­cja­li­ści, każ­dy w swo­jej dzie­dzi­nie, Już wkrót­ce przed­sta­wi­my Wam ich syl­wet­ki a tak­że dokład­ny plan całej kon­fe­ren­cji. Zapraszamy do śle­dze­nia wyda­rze­nia.

IDEA KONFERENCJI

Główną ideą kon­fe­ren­cji jest posze­rza­nie świa­do­mo­ści z zakre­su potrze­by sto­so­wa­nia fizjo­te­ra­pii u koni a tak­że uświa­da­mia­nie jak ogrom­ny wpływ na prze­bieg reha­bi­li­ta­cji u koni ma wła­ści­ciel konia poprzez odpo­wied­nie „pro­wa­dze­nie” konia na co dzień.

Konferencja odby­wać się będzie co roku w ter­mi­nie wrze­śnio­wym, chce­my aby zago­ści­ła na sta­łe w kalen­da­rzu jeź­dziec­kim. Skierowana jest głów­nie do leka­rzy wete­ry­na­rii, zoo­fi­zjo­te­ra­peu­tów, fizjo­te­ra­peu­tów koni, masa­ży­stów koni, tre­ne­rów, hodow­ców, ale tak­że użyt­kow­ni­ków oraz miło­śni­ków koni.

Chcemy aby wykła­dow­ca­mi naszej kon­fe­ren­cji byli przede wszyst­kim pol­scy spe­cja­li­ści - aby po skoń­czo­nej kon­fe­ren­cji była moż­li­wość kon­tak­tu z wykła­dow­ca­mi w celu posze­rze­nia wie­dzy bądź sko­rzy­sta­nia z ich usług. Naszą ideą jest „budo­wa bazy” naj­lep­szych pol­skich spe­cja­li­stów w róż­nych dzie­dzin, któ­rych pra­ca wza­jem­nie się uzu­peł­nia oraz ma wymier­ny wpływ na fak­tycz­ny prze­bieg reha­bi­li­ta­cji u koni.

Na tego­rocz­nej kon­fe­ren­cji pla­nu­je­my wykła­dy z nastę­pu­ją­cych tema­tów:

Sobota :

 • wpływ żywie­nia na prze­bieg reha­bi­li­ta­cji
 • wpływ kucia orto­pe­dycz­ne­go na prze­bieg reha­bi­li­ta­cji wybra­nych scho­rzeń
 • wete­ry­na­ryj­ne aspek­ty w prze­bie­gu fizjo­te­ra­pii oraz reha­bi­li­ta­cji
 • psy­cho­lo­gia tre­nin­gu koni jako pod­sta­wa reha­bi­li­ta­cji

Niedziela część wykła­do­wo - poka­zo­wa na hali

 • lon­żo­wa­nie jako nie­zbęd­ny ele­ment reha­bi­li­ta­cji
 • dobrze dobra­ne sio­dło jako pod­sta­wa reha­bi­li­ta­cji w pla­nie tre­nin­go­wym
 • tre­ning z zie­mi oraz wyko­rzy­sta­nie „metod natu­ral­nych” jako nie­zbęd­ny ele­ment reha­bi­li­ta­cji
 • natu­ral­ne roz­czysz­cza­nie kopyt jako nie­zbęd­ny ele­ment reha­bi­li­ta­cji wybra­nych scho­rzeń

W trak­cie każ­dej edy­cji kon­fe­ren­cji będzie­my oma­wiać jed­no wybra­ne zagad­nie­nie bar­dziej szcze­gó­ło­wo - w tego­rocz­nej edy­cji tema­tem tym są kopy­ta - chce­my przed­sta­wić dwie stro­ny meda­lu zarów­no kucia jak i roz­czysz­cza­nia natu­ral­ne­go. Zagadnienie od zawsze bar­dzo spor­ne, budzą­ce wie­le kon­tro­wer­sji.  Chcemy aby uczest­ni­cy kon­fe­ren­cji mogli po usły­sze­niu racji z oby­dwu stron sami mogli doko­nać wybo­ru: jaki spo­sób pro­wa­dze­nia kopyt jest dla moje­go konia obec­nie naj­lep­szy.

Plan kon­fe­ren­cji - wstęp­nie usta­lo­ne godzi­ny:

Sobota 9 wrze­śnia 2017 - sala w hote­lu Agro we Wrocławiu uli­ca Zwycięska 4 (obok Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych)

Rozpoczęcie godzi­na 10.00 - roz­po­czę­cie kon­fe­ren­cji

 • 10.15 - 11.45 wykład
 • 12.00 - 13.30 wykład
 • 13.30 - 15.30 prze­rwa obia­do­wa
 • 15.30 - 17.00 wykład
 • 17.30 - 19.00 wykład

Niedziela 10 wrze­śnia 2017 - hala Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice

 • 9.00 roz­po­czę­cie
 • 9.15 - 10.45 wykład
 • 11.00 - 12.30 wykład
 • 12.30 - 14.30 prze­rwa obia­do­wa
 • 14.30 - 16.00 wykład
 • 16.30 - 18.00 wykład
 • 18.00 - ofi­cjal­ne zakoń­cze­nie

Więcej infor­ma­cji
http://szkolafizjoterapiikoni.pl/index.php/pl/projekty/konferencja

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Patronaty

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę