Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowla

XII Dni Huculskie

Między 15 a 17 wrze­śnia 2006 roku odby­ły się XII Dni Huculskie. Tegoroczna impre­za odby­ła się w pięk­nym słoń­cu. Lepszej pogo­dy nie moż­na było sobie wyma­rzyć. Po raz pierw­szy spod kopyt koni nie try­ska­ło bło­to.

W pią­tek odbył się prze­gląd hodow­la­ny, któ­ry był pierw­szą czę­ścią Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej. Zaprezentowano 39 koni nale­żą­cych do 12 hodow­ców. Czempionami zosta­ły: w kate­go­rii ogie­rów - ogier Powiew, wysta­wio­ny przez SKH Gładyszów, w kate­go­rii kla­czy - klacz Libra, rów­nież wysta­wio­na przez Gładyszów. Wiceczempionami zosta­ły: ogier Sułtan, wysta­wio­ny przez Tadeusza Wrześniaka, i klacz Wega, wysta­wio­na przez Krzysztofa Chomicza.
W sobo­tę już od godz. 6 rano roz­po­czę­ły się zawo­dy w kolej­nych kon­ku­ren­cjach. W mara­to­nie wystar­to­wa­ło 6 zaprzę­gów, a w ścież­ce hucul­skiej - 40 zawod­ni­ków. Ciekawy pro­gram i wspa­nia­ła pogo­da pozwo­li­ły ponad 2000 widzów oglą­dać nie tyl­ko zawo­dy, lecz i spe­cjal­ne poka­zy kon­ne.
W tym dniu nastą­pi­ło ofi­cjal­ne otwar­cie XII Dni Huculskich, w któ­rym uczest­ni­czy­li goście hono­ro­wi, a wśród nich sena­tor RP Stanisław Kogut, przed­sta­wi­cie­le Agencji Restrukturyzacji i Moderniazacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, goście z Aggteleki Nemzeti Park na Węgrzech oraz przed­sta­wi­cie­le władz samo­rzą­do­wych i admi­ni­stra­cji.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 4 (11) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę