Connect with us

Hodowca i Jeździec

Dobre bo pol­skie !!!

Reportaż

Dobre bo pol­skie !!!

Mając na wzglę­dzie pro­mo­cję pol­skich ras i skie­ro­wa­nie uwa­gi naszych zawod­ni­ków na konie pol­skiej hodow­li, Polski Związek Hodowców Koni posta­no­wił nagra­dzać tych, któ­rzy przy­czy­ni­li się do suk­ce­sów spor­to­wych koni wpi­sa­nych do pol­skich ksiąg stad­nych.
W tym roku, po raz pierw­szy, Polski Związek Hodowców Koni przy­znał nagro­dy finan­so­we oraz rze­czo­we hodow­com, wła­ści­cie­lom oraz zawod­ni­kom, któ­rzy przy­czy­ni­li się do pro­mo­cji pol­skich koni na are­nach spor­to­wych w Polsce i na świe­cie w sezo­nie 2006. Nagrody te zostaną/zostały wrę­czo­ne pod­czas spo­tka­nia „Rodziny Jeździeckiej” na zawo­dach CSI-W w Poznaniu.

Nagrodzone konie, ich hodow­cy, wła­ści­cie­le i zawod­ni­cy:

Skoki

Ujeżdżenie

WKKW

Powożenie zaprzę­ga­mi paro­kon­ny­mi

Powożenie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi

Więcej w Reportaż

 • EMANOLLA EMANOLLA

  Reportaż

  Święto Konia Arabskiego 2018

  By

  W tym roku hodow­cy, jak i miło­śni­cy tej rasy koni mogli się spo­tkać na dwóch odręb­nych impre­zach, tj. na XXXX Narodowym Pokazie...

 • Dekoracja ogiera Santor, czempiona w klasie ogierów starszych Dekoracja ogiera Santor, czempiona w klasie ogierów starszych

  Hodowla

  Szwecja zdo­by­ta!!!

  By

  Podczas Internationell Utstallning! w Bollerup /Szewcja/ w dniach 2-5. sierp­nia 2018 r., czy­li Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich do oce­ny przy­stą­pi­ły konie...

 • Reportaż

  CIAA na zie­miach pol­skie­go anglo-ara­ba

  By

  Pod takim tytu­łem uka­za­ła się rela­cja z Walnego Zjazdu Międzynarodowej Konfederacji Koni Anglo-Arabskich (CIAA) na stro­nie inter­ne­to­wej Francuskiego Związku...

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Popularne wpi­sy

Ostatnie wpi­sy

Od Redakcji

Teraz Polskie Konie!

By 9 listopada 2018

Porady Żywieniowe

Miedź i cynk

By 9 listopada 2018
Na górę