Connect with us

Hodowca i Jeździec

Dobre bo pol­skie !!!

Reportaż

Dobre bo pol­skie !!!

Mając na wzglę­dzie pro­mo­cję pol­skich ras i skie­ro­wa­nie uwa­gi naszych zawod­ni­ków na konie pol­skiej hodow­li, Polski Związek Hodowców Koni posta­no­wił nagra­dzać tych, któ­rzy przy­czy­ni­li się do suk­ce­sów spor­to­wych koni wpi­sa­nych do pol­skich ksiąg stad­nych.
W tym roku, po raz pierw­szy, Polski Związek Hodowców Koni przy­znał nagro­dy finan­so­we oraz rze­czo­we hodow­com, wła­ści­cie­lom oraz zawod­ni­kom, któ­rzy przy­czy­ni­li się do pro­mo­cji pol­skich koni na are­nach spor­to­wych w Polsce i na świe­cie w sezo­nie 2006. Nagrody te zostaną/zostały wrę­czo­ne pod­czas spo­tka­nia „Rodziny Jeździeckiej” na zawo­dach CSI-W w Poznaniu.

Nagrodzone konie, ich hodow­cy, wła­ści­cie­le i zawod­ni­cy:

Skoki

Ujeżdżenie

WKKW

Powożenie zaprzę­ga­mi paro­kon­ny­mi

Powożenie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi

Więcej w Reportaż

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę