Connect with us

Hodowca i Jeździec

Zadbaj zimą o tra­wę

Hodowla

Zadbaj zimą o tra­wę

Paulina Martynuska

Zima i śnieg zwy­kłe­mu miesz­czu­cho­wi jawią się jako „rol­ni­cze waka­cje”, ponie­waż nie widać upraw na polach ani zwie­rząt na pastwi­skach. Jednak każ­dy rol­nik i hodow­ca zwie­rząt wie, że to nie­zu­peł­nie praw­da. Gospodarowanie na łąkach i pastwi­skach rów­nież nie koń­czy się wraz z nasta­niem mro­zu.

W cza­sie kie­dy zakoń­czy­ła się wege­ta­cja roślin i zwią­za­ne z nią pra­ce polo­we, jest nie­co wię­cej wol­ne­go cza­su i war­to zasta­no­wić się nad następ­nym sezo­nem. Pierwszym kro­kiem powin­na być ana­li­za minio­ne­go sezo­nu pastwi­sko­we­go i zwią­za­nych z nim wyda­rzeń. Należy przy­po­mnieć sobie, jakie pro­ble­my poja­wi­ły się w jego trak­cie, np. czy wystą­pi­ło zachwasz­cze­nie, jeże­li tak, to jaki­mi chwa­sta­mi, czy ogro­dze­nia zosta­ły dobrze wyko­na­ne, czy może nale­ży je wzmoc­nić lub wymie­nić, jaki plon sia­na lub zie­lon­ki został zebra­ny, a jakie­go ocze­ki­wa­li­śmy, czy zwie­rzę­ta były bez­piecz­ne na pastwi­sku itp.?

Drugi krok to pro­gno­za na nad­cho­dzą­cy rok. Należy zasta­no­wić się, czy prze­wi­dy­wa­ne są zmia­ny, np. wiel­ko­ści sta­da, gospo­dar­stwa, spo­so­bu żywie­nia lub utrzy­ma­nia zwie­rząt itp.

Trzeci krok to wnio­ski wyni­ka­ją­ce z dwóch poprzed­nich oraz zwią­za­ne z nimi dzia­ła­nia. Ten etap nale­ży prze­pro­wa­dzić nie­zwy­kle sta­ran­nie, ponie­waż może to w przy­szło­ści zaosz­czę­dzić pra­cy i zmar­twień. Jeżeli np. na użyt­kach zie­lo­nych poja­wi­ły się licz­ne chwa­sty, trze­ba spraw­dzić w lite­ra­tu­rze, czy mogą one być szko­dli­we dla zwie­rząt, co mogło spo­wo­do­wać zachwasz­cze­nie (cza­sem jest to nie­pra­wi­dło­we użyt­ko­wa­nie, a cza­sem brak lub nad­miar jed­ne­go pier­wiast­ka w gle­bie) i zasta­no­wić się, jak naj­sku­tecz­niej zwal­czyć nie­chcia­ne rośli­ny. Nieprzemyślany wybór meto­dy może być przy­czy­ną nie­po­trzeb­nych kosz­tów, bra­ku sku­tecz­no­ści, a w kon­se­kwen­cji spad­ku plo­nu paszy lub nawet cho­ro­by zwie­rząt, jeże­li rośli­ny oka­żą się szko­dli­we.

Jeżeli pla­nu­je­my zmia­ny wiel­ko­ści sta­da lub tech­no­lo­gicz­ne, to war­to zasta­no­wić się, co się z tym wią­że, np. zwięk­sze­nie licz­by lub wiel­ko­ści kwa­ter, dodat­ko­we dokar­mia­nie na pastwi­sku zie­lon­ką, zmia­na har­mo­no­gra­mu wypa­sów... Wszystkie poje­dyn­cze dzia­ła­nia powin­ny być zapi­sa­ne w posta­ci listy, któ­ra zawie­ra: dzia­ła­nie, jego prio­ry­tet (1. zro­bić koniecz­nie, 2. zro­bić w dru­giej kolej­no­ści, 3. dobrze było­by to zro­bić), czas wyko­na­nia, orien­ta­cyj­ną datę, do kie­dy powin­no być zakoń­czo­ne, dodat­ko­wo dobrze jest oce­nić koszt pozy­cji na liście.

przy­kład

Zrobienie kom­plet­nej listy i jej uważ­na wery­fi­ka­cja umoż­li­wią wyko­na­nie czwar­te­go kro­ku, jakim jest przy­go­to­wa­nie dokład­ne­go har­mo­no­gra­mu dzia­łań. Harmonogram to nic inne­go jak wszyst­kie dzia­ła­nia z prio­ry­te­tem 1. uzu­peł­nio­ne o zwy­kłe czyn­no­ści wyko­ny­wa­ne co roku na użyt­kach zie­lo­nych i usze­re­go­wa­ne chro­no­lo­gicz­nie. Należy przy tym pamię­tać, że czas wyko­ny­wa­nia zadań na polu wyzna­cza raczej pogo­da, a nie kalen­darz. Takie teo­re­tycz­ne przy­go­to­wa­nie się do sezo­nu będzie pomoc­ne, kie­dy po okre­sie mro­zów wyj­dzie słoń­ce, śnieg stop­nie­je i nagle oka­że się, że wie­le dzia­łań nale­ży robić jed­no­cze­śnie i nie ma zbyt wie­le cza­su na roz­wa­ża­nie róż­nych opcji.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 4 (11) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę