Connect with us

Hodowca i Jeździec

Strzegom October Festival: finał sezo­nu spor­to­we­go w WKKW

Strzegom October Festival
Fot. Mariusz Chmieliński

Sport i wyścigi

Strzegom October Festival: finał sezo­nu spor­to­we­go w WKKW

Już za nie­ca­ły mie­siąc star­tu­ją zawo­dy Strzegom October Festival. Na moraw­skim hipo­dro­mie trwa­ją inten­syw­ne przy­go­to­wa­nia do ostat­niej impre­zy sezo­nu spor­to­we­go 2019 w Ośrodku Jeździeckim Stragona.

Podczas zawo­dów jeźdź­cy będą rywa­li­zo­wać w sze­ściu kon­kur­sach mię­dzy­na­ro­do­wych (CCI 1* – INTRO, CCI 2* – L, CCI 3* – S, CCI 3* – L, CCI 4* – S, CCI 4* – L) oraz w trzech kra­jo­wych (CNC 1* – 105 cm, CNC L – 100 cm, CNC LL – 85 cm). Ostatnio doda­no rów­nież kon­kurs dla kuców – CCIP 2* – L. Zawody roze­gra­ne zosta­ną w ter­mi­nie od 10 do 13 paź­dzier­ni­ka.

Wszystkie tra­sy cros­su będą mia­ły edu­ka­cyj­ny cha­rak­ter dla jeźdź­ców i koni. Przyjazne prze­szko­dy i łagod­ne wyzwa­nia tech­nicz­ne zosta­ły tak zapro­jek­to­wa­ne, aby tak­że debiu­tan­tom umoż­li­wić uda­ne star­ty w każ­dej kla­sie.

Panele zgło­szeń na zawo­dy są już otwar­te.

  • Zgłoszenie na zawo­dy mię­dzy­na­ro­do­we - Federacje Jeździeckie
  • Zgłoszenia na zawo­dy kra­jo­we - panel otwar­ty na: www.zawodykonne.com

Więcej infor­ma­cji na www.eventing.strzegomhorsetrials.pl

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę