Connect with us

Hodowca i Jeździec

Boudewijn Schepers będzie oce­niał konie pod­czas MPMK Strzegom 2019

Boudewijn Schepers

Sport i wyścigi

Boudewijn Schepers będzie oce­niał konie pod­czas MPMK Strzegom 2019

Boudewijn Schepers, aktu­al­ny prze­wod­ni­czą­cy Komisji Księgi Stadnej BWP, doświad­czo­ny sędzia mło­dych koni, wie­lo­let­ni selek­cjo­ner kla­czy i ogie­rów tej rasy, będzie w tym roku sędzio­wał kon­kur­sy dla mło­dych koni w sko­kach przez prze­szko­dy pod­czas Mistrzostw Polski Młodych Koni, któ­re odbę­dą się w Strzegomiu w dniach 19-22 wrze­śnia 2019.

Boudewijn Schepers uro­dził się w rodzi­nie z tra­dy­cja­mi hip­picz­ny­mi i hodow­la­ny­mi. Jego ojciec był człon­kiem pierw­sze­go zarzą­du regio­nal­ne­go związ­ku BWP w latach sześć­dzie­sią­tych. Życzeniem senio­ra Schepersa było, aby jeden z jego synów prze­jął tra­dy­cje rodzin­ne i jego pro­fe­sję. Boudewijn zawsze inte­re­so­wał się hodow­lą koni, już jako bar­dzo mło­dy czło­wiek śle­dził rodzi­ny kla­czy i linie ogie­rów, stu­dio­wał rodo­wo­dy koni. Kiedy miał 20 lat, został wybra­ny do zarzą­du regio­nu, kil­ka lat póź­niej zdał egza­min sędziow­ski, upraw­nia­ją­cy go do sędzio­wa­nia kla­czy. Tym samym został naj­młod­szym sędzią w tam­tym cza­sie. Angażował się w pra­cę nie tyl­ko sędziow­ską, ale w inne ini­cja­ty­wy zwią­za­ne z hodow­lą i jeź­dziec­twem. Przez ponad 2 lata był jeźdź­cem testo­wym pod­czas kwa­li­fi­ka­cji koni. Związek BWP popro­sił Schepersa o pod­ję­cie się obo­wiąz­ków człon­ka komi­sji selek­cyj­nej ogie­rów. Po 8 latach, kie­dy poprzed­ni Sędzia Główny prze­szedł na eme­ry­tu­rę, Związek BWP powo­łał go na to sta­no­wi­sko. Pełni je przez ponad 10 lat. Podróżował po Ameryce Północnej (USA i Kanada) przez 5 lat, prze­pro­wa­dzał kon­tro­lę źre­biąt, mło­dych koni, kla­czy i ogie­rów. Konie, któ­re kwa­li­fi­ko­wał były oce­nia­ne według tych samych kry­te­riów co konie w Belgii. Wśród koni, któ­re uznał zarów­no w Ameryce, jak i w Beligii, dwa osią­gnę­ły poziom olim­pij­ski, jeden został wybra­ny Ambasadorem Księgi BWP, a dwa­na­ście otrzy­ma­ło tytuł Elite. Również 21 kla­czy z Ameryki Północnej uzna­nych przez Boudewijna Schepersa otrzy­ma­ło ten zaszczyt­ny tytuł.

Boudewijn Schepers nadal oce­nia kla­cze, źre­bię­ta, sędziu­je czem­pio­na­ty w sko­kach luzem. Hoduje tak­że konie. W prze­szło­ści star­to­wał w ogól­no­kra­jo­wych zawo­dach ujeż­dże­nio­wych i sko­ko­wych. Obecnie Jasper Schepers, syn Boudewijna zaczy­na brać udział w kon­kur­sach na koniach hodow­li ojca i osią­ga dobre wyni­ki!

Boudewijn, do zoba­cze­nia w Strzegomiu!

Więcej w Sport i wyścigi

 • Sport i wyścigi

  WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

  By

  Tylu koni jesz­cze w Morawie nie było! Frekwencyjny rekord został pobi­ty. Do udzia­łu w zawo­dach Strzegom October Festival, któ­re star­tu­ją...

 • Sport i wyścigi

  Wielka Wrocławska 2019

  By

  Tekst: Jerzy Dudała W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia na Wrocławskich Partynicach roze­gra­no naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą goni­twę sezo­nu – o nagro­dę Portu Lotniczego...

 • Sport i wyścigi

  Galeria zdjęć z MPMK w Strzegomiu

  By

  Zapraszamy na stro­nę PZHK gdzie udo­stęp­ni­li­śmy gale­rię zdjęć z tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w Strzegomiu. fot. Katarzyna Broda

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę