Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wspominając Poznań, zapra­sza­my do Lublina!

Cavaliada

Reportaż

Wspominając Poznań, zapra­sza­my do Lublina!

  • CAVALIADA Lublin CSI2* to mnó­stwo emo­cji i pięk­no spor­to­wych zma­gań.
  • CAVALIADA Lublin CSI2* to świę­to jeź­dziec­twa.
  • CAVALIADA Lublin CSI2* to oka­zja, aby odwie­dzić nasze sto­isko i obej­rzeć poka­zy, któ­re przy­go­to­wa­li­śmy wspól­nie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i MPT MTP Sp. z o.o.

31 stycz­nia – 3 lute­go
Zapraszamy!

Continue Reading

Więcej w Reportaż

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę