Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wspominając Poznań, zapra­sza­my do Lublina!

Cavaliada

Reportaż

Wspominając Poznań, zapra­sza­my do Lublina!

 • CAVALIADA Lublin CSI2* to mnó­stwo emo­cji i pięk­no spor­to­wych zma­gań.
 • CAVALIADA Lublin CSI2* to świę­to jeź­dziec­twa.
 • CAVALIADA Lublin CSI2* to oka­zja, aby odwie­dzić nasze sto­isko i obej­rzeć poka­zy, któ­re przy­go­to­wa­li­śmy wspól­nie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i MPT MTP Sp. z o.o.

31 stycz­nia – 3 lute­go
Zapraszamy!

Continue Reading

Więcej w Reportaż

 • IV Pokaz Ogierów ŚOZHK IV Pokaz Ogierów ŚOZHK

  Reportaż

  Śląsko-opol­skie zna­ko­mi­to­ści

  By

  Pokaz ogie­rów Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni Można śmia­ło uznać, że na tere­nie Cichoń Dressage w Radzionkowie (w woj. ślą­skim) nie tyl­ko naro­dzi­ła się,...

 • Reportaż

  Trening słoń­cem malo­wa­ny

  By

  Cavaliada w Lublinie już od przy­szłe­go czwart­ku (31 stycz­nia). A tak do Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi przy­go­to­wu­je się zeszło­rocz­ny...

 • Pokazy Pokazy

  Reportaż

  Poznań – tu rodzi­ła się nie­pod­le­gła

  By

  W roku stu­le­cia odzy­ska­nia przez naszą ojczy­znę nie­pod­le­gło­ści zapro­si­li­śmy odwie­dza­ją­cych poznań­ską Cavaliadę na pokaz Polskiego Związku Hodowców Koni, Krajowego...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Zaproszenia

NIE-KONIE-C w Krakowie

By 10 czerwca 2019

Porady Żywieniowe

Transport konia

By 7 czerwca 2019
Zawody w woltyżerce sportowej
Na górę