Connect with us

Hodowca i Jeździec

Gdzie obej­rzeć trans­mi­sję z CAVALIADY Lublin?

Sport i wyścigi

Gdzie obej­rzeć trans­mi­sję z CAVALIADY Lublin?

Gdzie obej­rzeć trans­mi­sję z CAVALIADY Lublin? W dniach 31 stycz­nia – 3 lute­go 2019 w Lublinie odby­wa się się jed­na z naj­więk­szych imprez jeź­dziec­kich w tej czę­ści Polski – CAVALIADA Lublin 2019 CSI2*.

Nie możesz przy­je­chać do Lublina? Dołącz do CAVALIADowej publicz­no­ści i kibi­cuj razem z nami zawod­ni­kom pod­czas zma­gań na lubel­skiej are­nie! #weare­ca­va­lia­da

Konkursy w sko­kach przez prze­szko­dy w ran­dze CSI2*, Halowy Puchar Polski WKKW (Lotto Eventing Tour), Halowy Puchar Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi, Zawody w ujeż­dże­niu – CDN oraz CAVALIADA Future – wszyst­kie te spor­to­we zma­ga­nia będzie­cie mogli zoba­czyć na żywo na www.live.cavaliada.pl! Transmisja LIVE już o 2,99 zł!

Wybrane kon­kur­sy będzie moż­na tak­że obej­rzeć na ante­nie TVP 3 Lublin:

Piątek – 01.02.2019

 • 18:45 Lotto Eventing Tour – WKKW
  o nagro­dę mar­ki Lotto, pod patro­na­tem wydaw­nic­twa Świat Koni
 • 21:00 VENUS vs. MARS
  o nagro­dę Grupy MTP, pod patro­na­tem IDEAExpo, pod patro­na­tem

Niedziela – 03.02.2019

 • 12:30 CSI2* [10] GRAND PRIX Lublina z roz­gryw­ką, (145cm)
  FEI RANKING, CAVALIADA TOUR RANKING
  o nagro­dę Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego, pod patro­na­tem Marszałka Województwa Lubelskiego.

Ponadto w dwie kolej­ne sobo­ty TVP Poznań wyemi­tu­je:

 • 02.02.2019 – Lotto Eventing Tour oraz
 • 09.02.2019 – Grand Prix Lublina o nagro­dę PKO Banku Polskiego.

CAVALIADA Lublin odby­wa się po raz kolej­ny na tere­nie Targów Lublin. Wydarzenie zapla­no­wa­ne w Lublinie jest czę­ścią cyklu CAVALIADA Tour - pucha­ro­wych zawo­dów o cha­rak­te­rze spor­to­wym z udzia­łem pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych zawod­ni­ków.

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę