Connect with us

Hodowca i Jeździec

Obchodzenie się z mło­dy­mi ogier­ka­mi po osa­dze­niu

Hodowla

Obchodzenie się z mło­dy­mi ogier­ka­mi po osa­dze­niu

Zbigniew Witkowski

Marzeniem każ­de­go hodow­cy jest wyho­do­wa­nie jak naj­lep­sze­go konia, a szczy­tem tego jest oczy­wi­ście ogier. Pomińmy tutaj zasa­dy dobo­ru ogie­ra do kla­czy i odwrot­nie, a prze­śledź­my dro­gę, jaką pół­rocz­ny ogie­rek musi prze­jeść od momen­tu odsa­dze­nia do konia 3-let­nie­go, któ­ry na koń­cu tra­fia na kwa­li­fi­ka­cje do zakła­du tre­nin­go­we­go.

Po uro­dze­niu źre­bię­ta zmie­nia­ją się z dnia na dzień. Jedne rodzą się bar­dzo sil­ną, zdro­wą i po paru­na­stu godzi­nach zacho­wu­ją się jak doro­słe konie, bie­ga­jąc i bry­ka­jąc, inne rodzą się powy­krzy­wia­ne, trud­no utrzy­mu­ją się na nogach i przez pierw­sze parę dni maja pro­ble­my z poru­sza­niem się. Po kil­ku mie­sią­cach wszyst­ko wra­ca do nor­my i więk­szość tych koni jest po pro­stu nor­mal­ny­mi zdro­wy­mi źre­ba­ka­mi.
Metody wycho­wu ogier­ków po odsa­dze­niu są bar­dzo róż­ne. W tym arty­ku­le zaj­mie­my się postę­po­wa­niem z ogier­ka­mi w hodow­li wiel­ko­stad­nej, gdzie rocz­nik odsa­dzo­nych ogier­ków waha się w gra­ni­cach 25-30 szt., a róż­ni­ca wie­ku wyno­si do 7 mie­się­cy (uro­dze­nia od paź­dzier­ni­ka do maja).

Odsadzanie

Źrebięta odsa­dza się prze­waż­nie w wie­ku 6 mie­się­cy, cho­ciaż w wyjąt­ko­wych wypad­kach robi to się mię­dzy 5 a 6 mie­sią­cem. W tym wypad­ku głów­ny­mi powo­da­mi są prze­waż­nie: brak mle­ka u mat­ki lub brak rui od wyźre­bie­nia do momen­tu odsa­dze­nia. W pierw­szym przy­pad­ku zmu­sza to źre­bię to szyb­sze­go i samo­dziel­ne­go pobie­ra­nia pokar­mu, z czym wią­że się lep­szy jego roz­wój i szyb­kie usa­mo­dziel­nie­nie się, w dru­gim − w nie­dłu­gim cza­sie po odsa­dze­niu powin­na wystą­pić tzw. ruja poźre­bię­ca /do 10 dni/.

Najlepszym i naj­mniej stre­su­ją­cym spo­so­bem jest odłą­cze­nie od sta­da kla­czy i pozo­sta­wie­nie źre­bię­cia razem ze swo­imi rówie­śni­ka­mi w tym samym śro­do­wi­sku. Bardzo waż­ną spra­wą w tym cza­sie jest nauka wią­za­nia źre­biąt jesz­cze przy mat­ce. Powinno się to roz­po­cząć, kie­dy źre­bak ma oko­ło 5 mie­się­cy. Podczas wią­za­nia przy mat­ce źre­bię­ta są o wie­le spo­koj­niej­sze i po 2-3 pró­bach uwol­nie­nia więk­szość z nich pod­da­je się bez dal­szej wal­ki i bez pro­ble­mu przy­cho­dzi do ręki czło­wie­ka. Codzienne wią­za­nie odsa­dów rano i wie­czo­rem pozwa­la na zdo­by­cie szcze­gó­ło­wej infor­ma­cji o źre­bię­ciu. Pamiętać nale­ży, że okres pra­cy wło­żo­ny jesz­cze wte­dy, gdy źre­bię jest przy mat­ce zapro­cen­tu­je, i to z nawiąz­ką, w póź­niej­szym okre­sie jego wycho­wu. Mamy już wła­ści­wie pra­wie goto­wy, „lek­ko oszli­fo­wa­ny” pro­dukt, nad któ­rym trze­ba teraz popra­co­wać, ale naj­gor­sze jest już za nami. W wycho­wie źre­biąt pierw­sze 6 mie­się­cy jest bar­dzo waż­ne. Nie dość, że nara­żo­ne są na masę cho­rób, to póź­niej­sze przy­zwy­cza­ja­nie źre­biąt do wią­za­nia i cho­dze­nia na uwię­zi powo­du­je więk­szy stres, ani­że­li jesz­cze przy mat­ce. Reasumując po pierw­szych 6 mie­sią­cach źre­bię w momen­cie odsa­dze­nia powin­no:

  • bez pro­ble­mów dawać się wią­zać do kar­mie­nia,
  • dać sobie roz­czysz­czać wszyst­kie koń­czy­ny,
  • dać się pro­wa­dzić.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 3 (10) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę