Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wystawa w Jedlni

Reportaż

Wystawa w Jedlni

Jacek Hebda

Jedlnia Letnisko to nie­wiel­ka poło­żo­na na skra­ju Puszczy Kozienickiej miej­sco­wość w powie­cie radom­skim, w któ­rej bli­sko pół wie­ku temu odby­ła się pierw­sza regio­nal­na wysta­wa koni hodow­la­nych, zor­ga­ni­zo­wa­na przez Okręgowy Związek Hodowców Koni.

Pamięć o tym wyda­rze­niu, kła­dą­cym pod­wa­li­ny pod zasa­dy hodow­la­nej rywa­li­za­cji i przy­szłe suk­ce­sy hodow­ców zie­mi radom­skiej, była inspi­ra­cją do pod­ję­cia przez Radomski Oddział Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie wysił­ku zor­ga­ni­zo­wa­nia w tym miej­scu impre­zy o podob­nym cha­rak­te­rze w celu pre­zen­ta­cji aktu­al­ne­go dorob­ku i postę­pu hodow­la­ne­go w szcze­gól­nie ulu­bio­nej na tym obsza­rze rasie koni, jaką jest rasa pol­ski koń zim­no­krwi­sty.

Wystawa zosta­ła obję­ta hono­ro­wym patro­na­tem mar­szał­ka woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go Adama Struzika, a dzię­ki uprzej­mo­ści gospo­da­rza ośrod­ka Ryszarda Różańskiego uda­ło się w obiek­tach sta­jen­nych i na pla­cu wysta­wo­wym zapre­zen­to­wać ponad trzy­dzie­ści kla­czy i ogie­rów, któ­re pod­da­ne zosta­ły wni­kli­wej oce­nie przez trzy­oso­bo­wą komi­sję w skła­dzie: Edward Pawlin - eme­ry­to­wa­ny, wie­lo­let­ni kie­row­nik OZHK w Radomiu, któ­ry peł­nił funk­cję prze­wod­ni­czą­ce­go, oraz kie­row­nik biu­ra OZHK w Kielcach Wojciech Semik i gł. spe­cja­li­sta OZHK w Lublinie Andrzej Kosior. Zgodnie z regu­la­mi­nem oce­nia­no w ska­li od 1 do 10 pkt. nastę­pu­ją­ce cechy pre­zen­to­wa­nych koni: typ, pokrój, ruch oraz kon­dy­cję, pie­lę­gna­cję i ogól­ne przy­go­to­wa­nie konia do wysta­wy.

Więcej w Reportaż

 • Pokazy Pokazy

  Reportaż

  Poznań – tu rodzi­ła się nie­pod­le­gła

  By

  W roku stu­le­cia odzy­ska­nia przez naszą ojczy­znę nie­pod­le­gło­ści zapro­si­li­śmy odwie­dza­ją­cych poznań­ską Cavaliadę na pokaz Polskiego Związku Hodowców Koni, Krajowego...

 • EMANOLLA EMANOLLA

  Reportaż

  Święto Konia Arabskiego 2018

  By

  W tym roku hodow­cy, jak i miło­śni­cy tej rasy koni mogli się spo­tkać na dwóch odręb­nych impre­zach, tj. na XXXX Narodowym Pokazie...

 • Dekoracja ogiera Santor, czempiona w klasie ogierów starszych Dekoracja ogiera Santor, czempiona w klasie ogierów starszych

  Hodowla

  Szwecja zdo­by­ta!!!

  By

  Podczas Internationell Utstallning! w Bollerup /Szewcja/ w dniach 2-5. sierp­nia 2018 r., czy­li Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich do oce­ny przy­stą­pi­ły konie...

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Popularne wpi­sy

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Płodność ogie­ra

By 18 stycznia 2019
Cavaliada

Porady Żywieniowe

Początek sta­nów­ki

By 11 stycznia 2019
Na górę