Connect with us

Hodowca i Jeździec

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

Fot. Mariusz Chmieliński

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

Tylu koni jesz­cze w Morawie nie było! Frekwencyjny rekord został pobi­ty. Do udzia­łu w zawo­dach Strzegom October Festival, któ­re star­tu­ją już w czwar­tek zgło­szo­no 442 konie.

Strzegom October Festival to mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy w dys­cy­pli­nie Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego, zwa­nej rów­nież jeź­dziec­kim tria­tlo­nem.

Ta impre­za to wiel­ki finał dłu­gie­go i inten­syw­ne­go sezo­nu spor­to­we­go w Ośrodku Jeździeckim Stragona, a dla kibi­ców to ostat­nia szan­sa w tym roku, aby zoba­czyć w Morawie zma­ga­nia uzna­nych wkkw-istów.

Mówi Marcin Konarski, prze­wod­ni­czą­cy komi­te­tu orga­ni­za­cyj­ne­go.

Na strze­gom­skich are­nach zoba­czy­my repre­zen­tan­tów 28 kra­jów z całe­go świa­ta, w tym po raz pierw­szy zawod­ni­ków z Meksyku i Turcji. Jeźdźcy i ama­zon­ki będą rywa­li­zo­wać w sied­miu kon­kur­sach mię­dzy­na­ro­do­wych oraz w trzech kra­jo­wych o róż­nym stop­niu trud­no­ści.

Na listach star­to­wych zna­la­zły się nazwi­ska wie­lu wybit­nych zawod­ni­ków: m.in. Szwedka Sara Algotsson Ostholt, srebr­na meda­list­ka olim­pij­ska z Londynu, Australijczyk Andrew Hoy, srebr­ny meda­li­sta olim­pij­ski z Sydney i trzy­krot­ny mistrz olim­pij­ski w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej oraz wete­ran strze­gom­skich zawo­dów Niemiec Andreas Dibowski, mistrz olim­pij­ski w rywa­li­za­cji dru­ży­no­wej z Hong-Kongu.

Strzegom October Festiwal star­tu­je już w czwar­tek od pró­by ujeż­dże­nia. Cross, czy­li naj­bar­dziej emo­cjo­nu­ją­ca część jeź­dziec­kie­go tria­tlo­nu będzie roz­gry­wa­ny aż trzy dni. Ostateczna roz­gryw­ka i wyło­nie­nie zwy­cięz­ców nastą­pią w nie­dzie­lę pod­czas kon­kur­sów sko­ków przez prze­szko­dy i cros­su.

Wstęp na zawo­dy oraz par­king są bez­płat­ne.

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę