Connect with us

Hodowca i Jeździec

Nie żyje Andrzej Sarnowski

kir
Źródło obrazu: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Ribbon.svg

Od Redakcji

Nie żyje Andrzej Sarnowski

Z wiel­kim żalem infor­mu­je­my, że nie żyje Andrzej Sarnowski. Uroczystości pogrze­bo­we odbę­dą się w dniu 28 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 11.00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Cześć Jego pamię­ci!

Andrzej Sarnowski całe swo­je zawo­do­we życie zwią­zał z koń­mi, był znaw­cą i miło­śni­kiem tych zwie­rząt. Był pomy­sło­daw­cą i pierw­szym redak­to­rem naczel­nym kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”.

W pierw­szym nume­rze pisma pisał:

Hodowca i Jeździec” oma­wiać będzie na swych łamach spra­wy doty­czą­ce cho­wu koni wszel­kich ras i typów, orga­ni­za­cji hodow­li, eks­por­tu, jeź­dziec­twa itd., w naj­róż­niej­szym świe­tle i nasta­wie­niu, zarów­no z punk­tu widze­nia teo­rii jaki prak­ty­ki. Pragniemy uczy­nić z „Hodowcy i Jeźdźca” pismo, któ­re by było nie tyl­ko naj­do­kład­niej­szym kro­ni­ka­rzem życia doty­czą­ce­go koni w Polsce, ale nade wszyst­ko pismem, na któ­re­go łamach ście­ra­ły­by się prą­dy i myśli tych wszyst­kich hipo­lo­gów i hodow­ców, któ­rzy swe umie­jęt­no­ści i doświad­cze­nie pra­gną oddać na uży­tek dobra ogól­ne­go.

Panie Redaktorze, mamy nadzie­ję, że uda­je się nam nieść Pana myśl przez kolej­ne lata i doło­ży­my wszel­kich sta­rań, aby pamięć o Pana dzie­le nie zgi­nę­ła.

Redakcja Hodowcy i Jeźdźca.

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę