Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wielka Wrocławska 2019

Sport i wyścigi

Wielka Wrocławska 2019

Tekst: Jerzy Dudała

W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia na Wrocławskich Partynicach roze­gra­no naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą goni­twę sezo­nu – o nagro­dę Portu Lotniczego Wrocław – Wielką Wrocławską.

Podczas tej goni­twy konie do poko­na­nia mają 24 prze­szko­dy – w tym ska­ka­na tyl­ko dwa razy w roku prze­szko­da – skok try­bu­no­wy. Składa się ona z żywo­pło­tu o sze­ro­ko­ści 180 cm i suche­go rowu sze­ro­ko­ści 250 cm, aby ją poko­nać, koń musi oddać 5 metro­wy skok. Bardzo wido­wi­sko­wą prze­szko­dą jest prze­szko­da wod­na – taka wiel­ka „kału­ża”, któ­rą konie poko­nu­ją w peł­nym cwa­le wśród malar­skich roz­bry­zgów wody.

Gonitwa ta, jak i inne tego dnia, wpi­su­ją się w wyda­rze­nie, któ­rym był trwa­ją­cy od 7 do 15 wrze­śnia na tutej­szym torze Europejski Festiwal Konny. Organizatorom uda­ło się zapro­sić takie sła­wy, jak Gari Zoher - jed­ne­go z naj­lep­szych na świe­cie tre­se­rów koni, czy Blankę Satorę - mistrzy­ni hisz­pań­skiej szko­ły jaz­dy.

Odbyło się wie­le szko­leń, a tak­że kon­kurs jaz­dy bez ogło­wia. Na torze pomię­dzy goni­twa­mi moż­na było podzi­wiać kunszt Anny Sokolskiej – mistrzy­ni świa­ta w łucz­nic­twie kon­nym, Aleksa Jarmułę, któ­ry repre­zen­tu­je cho­rą­gwie rycer­stwa zie­mi san­do­mier­skiej i w poka­zie pol­skiej szko­ły jaz­dy. Można było oglą­dać kunszt powo­że­nia, w wyko­na­niu naszych mistrzów: Ireneusza KozłowskiegoPiotra Mazurka, a tak­że podzi­wiać mało zna­ne u nas rasy koni, jak anda­lu­zyj­ska czy ten­nes­see wal­king hor­se.

Nie bra­ko­wa­ło też arty­stów. Swe pra­ce pre­zen­to­wa­ła zna­na malar­ka Kamila Karst, któ­ra posia­da tak warsz­tat, jak i wraż­li­wość i umie­jęt­ność obser­wa­cji, co widać w jej dzie­łach zapa­da­ją­cych w pamięć. Całość pro­wa­dził zna­ny aktor, Karol Strasburger, któ­ry jest świet­nym jeźdź­cem, co nie­jed­no­krot­nie udo­wod­nił, dosia­da­jąc koni w róż­nych pro­duk­cjach fil­mo­wych.

Nie moż­na nie wspo­mnieć o świet­nym zespo­le Dixie Tiger’s Band, zdo­byw­cy zło­tej tar­ki na festi­wa­lu jaz­zu tra­dy­cyj­ne­go w 2008 roku. Zespół ten stwa­rza zna­ko­mi­tą opra­wę muzycz­ną wszel­kich uro­czy­sto­ści, czy to w salach kon­cer­to­wych, czy na świe­żym powie­trzu. Świetnie zapre­zen­to­wał się publicz­no­ści gospo­darz toru, Jerzy Sawka, pro­wa­dzą­cy para­dę kon­ną na Damarze – koniu Bohuna z fil­mu „Ogniem i Mieczem”.

Prestiżową goni­twę „WW” wygrał po zacię­tym fini­szu wałach Reki pod dżo­ke­jem P. Slozil. W 2007 roku wygrał on Crystal Cup, na poprzed­niej „WW” był trze­ci. Drugą, też waż­ną goni­twą (roze­gra­no sie­dem gonitw) była Wielka Partynicka na dystan­sie 4.200 metrów z pulą nagród 70 tys. zło­tych. Zwyciężył w pięk­nym sty­lu ogier Trim pod dżo­ke­jem A. Chopyk.

Gospodarze toru zadba­li o sze­ro­ką infor­ma­cję o tym wyda­rze­niu. Jadąc na Partynice, co chwi­lę mija­ło się bane­ry zapra­sza­ją­ce Wrocławian na tę impre­zę, co przy­ło­ży­ło się na dzie­się­cio­ty­sięcz­ną publicz­ność. Organizatorzy, oprócz par­kin­gu na torze odda­li do użyt­ku widzom par­king przy cen­trum han­dlo­wym CH Auchan. Linia auto­bu­so­wa numer 113 w cza­sie trwa­nia wyści­gów zagę­ści­ła kur­sy do czte­rech na godzi­nę. W cza­sie trwa­nia festi­wa­lu otrzy­ma­no wia­do­mość, że jego gospo­darz Jerzy Sawka został wybra­ny pre­zy­den­tem The European Network Horse Cities Euro Equus – ist­nie­ją­ce­go od 2005 roku sto­wa­rzy­sze­nia zrze­sza­ją­ce­go mia­sta, dla któ­rych jeź­dziec­two jest for­mą pro­mo­cji. Wiceprezydentem zosta­ła Hana Svobodova z Pardubic. Pozostałe mia­sta to: Jerez De La Frontera (Hiszpania) - Andaluzy, Goega – por­tu­gal­ska mek­ka koni luzy­tań­skich, bel­gij­skie Waregem – mia­sto od 200 lat cele­bru­je histo­rycz­ną goni­twę prze­szko­do­wą. Wrocław zaist­niał na tej liście od 2015 roku.

Mam pro­po­zy­cje – spo­tkaj­my się na Partynicach, żad­na spę­dzo­na tutaj chwi­la nie jest stra­co­na.

Zdjęcia: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych PARTYNICE

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę