Connect with us

Hodowca i Jeździec

Warszawski Dzień Konia

Zaproszenia

Warszawski Dzień Konia

Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki,
Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego oraz Pan Marszałek Adam Struzik,
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna

Zapraszają na:

Warszawski Dzień Konia
i obcho­dy 55-lecia Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego

6 paź­dzier­ni­ka 2019
Łazienki Królewskie, Warszawa

Wstęp bez­płat­ny!

Atrakcje!

Podczas trwa­nia festy­nu wszy­scy goście będą mie­li dostęp do:

 • Specjalna stre­fa dziec­ka – kon­kur­sy z nagro­da­mi, ani­ma­cje, gry oraz zaba­wy
 • Przejażdżki na kucy­kach.
 • Stoiska arty­stów sztu­ki jeź­dziec­kiej.
 • Sklepy jeź­dziec­kie
 • Spotkania z przed­sta­wi­cie­la­mi Klubów zrze­szo­nych w W-MZJ, gdzie będzie moż­na poroz­ma­wiać na temat roz­po­czę­cia jazd kon­nych, tre­nin­gów, ofer­ty klu­bów, spo­tkać zawod­ni­ków i szko­le­niow­ców.
 • Stoiska spon­so­rów i part­ne­rów

Plan dnia

 • 1000 – Początek impre­zy
 • 1015 – Pokaz Teatru Konnego CABRIOLLA
 • 1100 – Pokaz ujeż­dże­nia
 • 1130 – Powożenie 5-kon­ne po pol­sku
 • 1200 – Wyścigi kon­ne kie­dyś i dziś – 80 lat
 • 1230 – Powożenie 6-kon­ne
 • 1300 – Pokaz Szwoleżerów
 • 1345 – Gonitwa Hubertusowa
 • 1430 – Pokaz mody jeź­dziec­kiej z lat daw­nych oraz teraź­niej­szej
 • 1515 – Mazowiecki Talent Jeździecki – pod­su­mo­wa­nie I edy­cji
 • 1615 – Pokaz kaska­der­ski w wyko­na­niu arty­stów La Pattat & Fronczak Horse Show
 • 1730 – uro­czy­ste zakoń­cze­nie Warszawskiego Dnia Konia
Warszawski Dzień Konia

Więcej w Zaproszenia

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę