Connect with us

Hodowca i Jeździec

Historia i sztuka

200 lat Janowa

Dnia 18 grud­nia 1817 r konie pie­szym mar­szem dotar­ły do Janowa Podlaskiego (zwa­ne­go wów­czas Janowem Biskupim). W staw­ce tej znaj­do­wa­ło się 54 ogie­ry , 100 kla­czy( w tym 63 duń­skie, 30 angiel­skich, 3 meklem­bur­skie, 2 arab­skie , 1 turec­ka i 1 neapo­li­tań­ska) i 33 sztu­ki mło­dzie­ży trzy­let­niej , a z pośród ogie­rów (25 rasy angiel­skiej , 9 arab­skich, 6 per­skich , 5 turec­kich, 4 duń­skie , 2 meklem­bur­skie , 2 gór­skie kau­ka­skie i 1 neapo­li­tań­ski. Ogiery ulo­ko­wa­no w mia­stecz­ku przy zam­ku bisku­pim, nato­miast kla­cze i mło­dzież w fol­war­ku Wygoda, gdzie mie­ści się obec­nie stad­ni­na”
W. Pruski

Więcej w Historia i sztuka

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę