Connect with us

Hodowca i Jeździec

Cavaliada Lublin zapra­sza

Sport i wyścigi

Cavaliada Lublin zapra­sza

Wczoraj FEI zatwier­dzi­ła pro­po­zy­cje zawo­dów CSI2* w Lublinie zapla­no­wa­nych na 15 do 18 lute­go. Zgodnie z zało­że­niem orga­ni­za­to­ra pro­gram sko­ko­wej czę­ści Cavaliady jest pra­wie iden­tycz­ny jak w pozo­sta­łych zawo­dach serii. Zawody w Lublinie mają ran­gę dwóch gwiaz­dek stąd dostęp­ne będą dla szer­szej gru­py pol­skich zawod­ni­ków i wie­lu z nich znaj­dzie coś dla sie­bie.

Cała duża run­da roz­gry­wa­na będzie na pozio­mie 140-145 cm, zosta­ną roze­gra­ne dwa kon­kur­sy zali­cza­ne do Longines Ranking (w tym Grand Prix). Mniej zaawan­so­wa­ne pary mogą wziąć udział w kon­kur­sach małej (120 cm) i śred­niej (130 cm ) run­dy. W obu przy­pad­kach zawod­ni­cy będą mogli sta­nąć na podium w bar­dzo pre­sti­żo­wych kon­kur­sach, bowiem w ramach tych rund roze­gra­ne zosta­ną wido­wi­sko­we zma­ga­nia Venus vs Mars (120 cm) i Speed & Music (130 cm). Ramy pro­gra­mo­we i tyl­ko jed­na are­na nie pozwa­la­ją na dodat­ko­we kon­kur­sy dla mło­dych koni czy też jed­nej gwiazd­ki. Jednak for­mu­ła CSI2* nie wyklu­cza tych grup z udzia­łu w zawo­dach. Przepisy FEI dopusz­cza­ją zarów­no 12-let­nich zawod­ni­ków jak i 6-let­nie konie. Wszyscy wal­czyć będą o nie­ma­łe pre­mie finan­so­we, któ­rych pula wynie­sie 312.500 PLN.

W pro­gra­mie spor­to­wym obok CSI2* są jesz­cze:

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę