Connect with us

Hodowca i Jeździec

Od Redakcji

Wesołych Świąt

Jest w moim kra­ju zwy­czaj, że w dzień wigi­lij­ny,
Przy wzej­ściu pierw­szej gwiaz­dy wie­czor­nej na nie­bie,
Ludzie gniaz­da wspól­ne­go łamią chleb biblij­ny
Najtkliwsze prze­ka­zu­jąc uczu­cia w tym chle­bie.
Ten bia­ły kru­chy opła­tek, pszen­na kru­szy­na chle­ba,
a sym­bol wiel­kich rze­czy, sym­bol poko­ju i nie­ba.
Na zie­mię w noc wtu­lo­ną, Bóg scho­dzi jak przed wie­ka­mi.
Braćmi się zno­wu poczyń­my, prze­bacz­my krzyw­dy, gdy trze­ba.
Podzielmy się opłat­kiem, chle­bem poko­ju i nie­ba.

Cyprian Kamil Norwid, „Opłatek”

Rzeczy wiel­kich i tych cał­kiem małych ku rado­ści wspól­nej i pod­no­szą­cych na wła­snej duszy, życzy­my Wam z całe­go ser­ca, Drodzy Czytelnicy, na nad­cho­dzą­ce świę­ta i nowy rok, co już za pro­giem.

Redaktor naczel­na
i zespół redak­cyj­ny „Hodowcy i Jeźdźca”

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę