Connect with us

Hodowca i Jeździec

W poszu­ki­wa­niu następ­ców

Hodowla

W poszu­ki­wa­niu następ­ców

Po raz pierw­szy MPMK w Sportowych Rajdach Konnych zosta­ły roze­gra­ne w SK Janów Podlaski. Miejsce to zna­ne jest hodow­com i miło­śni­kom poka­zo­wych koni arab­skich z całe­go świa­ta. Konie raj­do­we czę­sto odbie­ga­ją uro­dą od bar­dziej cenio­nych repre­zen­tan­tów mod­nych linii poka­zo­wych, wysty­li­zo­wa­nych i pre­zen­to­wa­nych w wysu­bli­mo­wa­ny spo­sób w świe­tle reflek­to­rów, z dobra­ną muzy­ką, w trak­cie krót­kie­go przed­sta­wie­nia.

tekst: Adam Domżała, zdję­cia: Monika Mikulska

Popatrzeć moż­na, ale nie od dziś wia­do­mo, że koń jedy­nie stwo­rzon ku bie­ga­niu, jak człek ku pra­cy, a ptak ku lata­niu. O dziel­no­ści trud­no wno­sić po uro­dzie, a wia­do­mym jest, że dziel­ni z dziel­nych się rodzą, dobroć idzie rodem i znać ojcow­ską cno­tę w źrob­ku nawet mło­dem.

Konie 4-let­nie zosta­ły pod­da­ne oce­nie pły­to­wej. Po niej zde­cy­do­wa­ną fawo­ryt­ką była kl. Eridani oo (Akbars – El Sara po Saracen) hod. i wł. Janusza Ryżkowskiego, któ­ra cha­rak­te­ry­zo­wa­ła się bar­dzo dobrym typem, pokro­jem i ruchem, czym zna­czą­co prze­wyż­sza­ła inne 4-lat­ki. Niestety dystans 31 km poko­na­ła zbyt szyb­ko, prze­kra­cza­jąc mak­sy­mal­ne tem­po jaz­dy, za co zgod­nie z prze­pi­sa­mi zosta­ła zdys­kwa­li­fi­ko­wa­na. Tym samym pierw­sze miej­sce przy­pa­dło wał. PACEMAKER oo (Madras Kossack – Polina po Balaton) hod. Magdaleny Gromali, dosia­da­ne­mu przez wła­ści­cie­la Tomasza Młynarskiego. Miejsca dru­gie i trze­cie zaję­ło potom­stwo po og. El Omari – odpo­wied­nio Cerceta oo (od Cetra po Eldon) i Edykt (od Estrala po Werbum) hod. SK Kurozwęki. Wszystkie trzy konie zdo­by­ły kom­plet punk­tów z dystan­su, a zróż­ni­co­wa­ła je oce­na pły­to­wa.

Konie 5-let­nie mia­ły do poko­na­nia dystans 53 km. Rywalizacja w tej gru­pie wie­ko­wej prze­bie­ga­ła na bar­dzo wyso­kim pozio­mie, wyra­ża­ją­cym się bar­dzo szyb­ki­mi wej­ścia­mi na bram­ki wete­ry­na­ryj­ne (zwy­cię­skie konie poru­sza­ły się kłu­sem, a nawet galo­pem mię­dzy linią mety a wej­ściem na bram­kę). Triumf świę­ci­ła kl. HASTY oo (Adwokat – Harbina po Santhos) hod. BT Damis, wł. Romana Sumiły, dosia­da­na przez tego­rocz­ne­go mistrza Polski senio­rów Wojciecha Heliasza. Para ta obro­ni­ła tytuł zdo­by­ty na ubie­gło­rocz­nych MPMK. Miejsce dru­gie zajął Wykus oo (Pegasus – Wizura po Silwan) hod. Bogusława Dąbrowskiego pod wła­ści­cie­lem Miłoszem Gutem i jest to awans z czwar­te­go miej­sca uzy­ska­ne­go w poprzed­nim roku. Trzecia upla­so­wa­ła się Nesstalia oo hod. Giewont sp. z o.o., wł. Barbary Rygoł, dosia­da­na przez Barbarę Krywult. Para ta powtó­rzy­ła ubie­gło­rocz­ny wynik z MPMK.

Konie 6-let­nie rywa­li­zo­wa­ły na dystan­sie 85 km. Zwyciężył wał. EL MAHDI oo (Fedain – El Madżilis po Piaff) hod. Artura Nicponia, dosia­da­ny przez wła­ści­ciel­kę Barbarę Rygoł. Koń ten był II w 4-lat­kach, IV w 5-lat­kach, a w tym sezo­nie odniósł kil­ka zna­czą­cych zwy­cięstw, w tym w CEI*. Na dru­gim miej­scu ze stra­tą 7 pkt upla­so­wał się ubie­gło­rocz­ny mistrz Czort z Gór oo (Eton – Czeczotka z Gór po Czyżyk) hod. i wł. Wacława Sajdaka pod Tadeuszem Sajdakiem. Trzeci koń nie ukoń­czył raj­du z powo­du eli­mi­na­cji (meta­bo­lizm).

Poziom spor­to­wy tego­rocz­nych MPMK był wyso­ki, trud­ne, roz­mięk­czo­ne, wręcz grzą­skie tra­sy wyma­ga­ją­ce, wytre­no­wa­nie i tak­ty­ka jaz­dy takich koni, jak Hasty, Wykus, Nesstalia i El Mahdi – mistrzow­skie.

SK Janów Podlaski to miej­sce z histo­rią, zaple­czem, prze­pięk­ny­mi tra­sa­mi. W moim odczu­ciu zabra­kło jed­nak

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019

Sport i wyścigi

Wielka Wrocławska 2019

By 4 października 2019
Warszawski Dzień Konia

Zaproszenia

Warszawski Dzień Konia

By 2 października 2019
Na górę