Connect with us

Hodowca i Jeździec

Nakład zimo­we­go nume­ru Hodowcy i Jeźdźca wyczer­pa­ny

Od Redakcji

Nakład zimo­we­go nume­ru Hodowcy i Jeźdźca wyczer­pa­ny

Zimowe wyda­nie Hodowcy i Jeźdźca 1/2018 cie­szy się bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem. Jego nakład został już wyczer­pa­ny. Wszystkie oso­by zain­te­re­so­wa­ne pre­nu­me­ra­tą kwar­tal­ni­ka chce­my poin­for­mo­wać, że moż­na ją zama­wiać, ale dopie­ro od nume­ru wio­sen­ne­go, któ­ry uka­że się na począt­ku kwiet­nia.

Aktualny numer moż­na jesz­cze zna­leźć w wybra­nych salo­nach Empiku.

Mogą Państwo rów­nież pytać o nie w Okręgowych i Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni

Wszystkim zain­te­re­so­wa­nym nume­rem zimo­wym zapra­sza­my tak­że do zaku­pu elek­tro­nicz­ne­go wyda­nia pisma. Jest ono iden­tycz­ne z wer­sją dru­ko­wa­ną! Można je nabyć za pośred­nic­twem skle­pu inter­ne­to­we­go pod adre­sem: https://www.hij.com.pl/sklep/

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Od Redakcji

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę