Connect with us

Hodowca i Jeździec

VI Święto Konia w Rychliku

Sport i wyścigi

VI Święto Konia w Rychliku

Dnia 2 wrze­śnia 2018 w Rychliku (k.Trzcianki) odby­ło się VI Święto Konia - zawo­dy w sko­kach i powo­że­niu. Organizatorem impre­zy było Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Leśna Podkowa”. Tego dnia dopi­sa­ła nam wspa­nia­ła pogo­da oraz cudow­na, bar­dzo licz­na publicz­ność, któ­rej dzię­ku­je­my za obec­ność i doping do same­go koń­ca! W nie­dzie­lę mie­li­śmy oka­zję obser­wo­wać 112 prze­jaz­dów w pię­ciu kon­ku­ren­cjach sko­ko­wych oraz osiem prze­jaz­dów zaprzę­gów jed­no-, dwu- a nawet czte­ro­kon­nych! We wszyst­kich kon­ku­ren­cjach star­to­wa­li zawod­ni­cy z nasze­go Klubu Jeździeckiego Leśna Podkowa.

Ogromne podzię­ko­wa­nia dla naszych spon­so­rów:
You & Your Horse, wydaw­nic­two Akademia Jeździecka, sklep Plus-Minus, Terminarze.pl, sklep Horsetown, Gmina Trzcianka, Starostwo Czarnkowsko-Trzcianeckie, KJ Leśna Podkowa, Masaże koni Daria Ligierska, fir­ma Web Next, Biomeg Vet, A.M. Groom & Rider Service, Tomtech, Szkółka Mareckich, Pasze Hoveler, Nadleśnictwo Sarbia, Bank Spółdzielczy BGŻ Czarnków, Bank WBK Czarnków oraz Przychodnia Weterynaryjna ARS-VET Chodzież.

Wyniki zawo­dów:

Konkurs mini LL (60 cm) - „Debiuty” z tra­fie­niem w nor­mę cza­su - o Puchar Radnego Mariusza Łuczaka

 • miej­sce I - Katarzyna Jarzyńska i Maja
 • miej­sce II - Sławomir Bramowicz i Drops
 • miej­sce III - Jowita Wawrzeńczyk i Gracja

Konkurs LL (70 cm) prze­bie­ra­ny koń i jeź­dziec z tra­fie­niem w nor­mę cza­su - o Puchar Prezesa Klubu Jeździeckiego Leśna Podkowa

 • miej­sce I - Paulina Wiśniewska i Majk
 • miej­sce II - Michalina Bonk i Desperado
 • miej­sce III - Jowita Wawrzeńczyk i I. Dżigit

Konkurs LL (90 cm) „Super Amator” zwy­kły - o Puchar Szkółki Mareckich

 • miej­sce I - Małgorzata Kowal i Cayenne
 • miej­sce II - Agata Przybył i Glosa
 • miej­sce III - Piotr Bąk i Eryk

Konkurs L (100 cm) zwy­kły - o Puchar Burmistrza Trzcianki Krzysztofa Czarneckiego

 • miej­sce I - Julia Brand i Eurydyka
 • miej­sce II - Maciej Ceglarski i Honda
 • miej­sce III - Małgorzata Kowal i Cayenne

Konkurs L1 (105 cm) wzra­sta­ją­cych trud­no­ści z Jokerem - o Puchar Dyrektora ARiMR w Poznaniu

 • miej­sce I - Julia Brand i Eurydyka
 • miej­sce II - Małgorzata Kowal i Cayenne
 • miej­sce III - Julia Kulawińska i Casch

Konkurs Zręczność Powożenia - o Puchar Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego Tadeusza Teterusa

 • miej­sce I - Piotr Podskarbi i Wenig
 • miej­sce II - Dominika Rimke i dwa kuce
 • miej­sce III - Karolina Rimke i dwa kuce

Dziękujemy publicz­no­ści za obec­ność, zawod­ni­kom za wspa­nia­łe star­ty, spon­so­rom za nagro­dy! Do zoba­cze­nia za rok na kolej­nym Święcie Konia w Rychliku!

Stowarzyszenie
KJ „Leśna Podkowa”

Więcej w Sport i wyścigi

 • Cavaliada Cavaliada

  Sport i wyścigi

  CAVALIADA Poznań 2019

  By

  Już po raz dzie­sią­ty, na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach 28 listo­pa­da – 1 grud­nia odbę­dzie się wiel­kie jeź­dziec­kie...

 • Sport i wyścigi

  WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

  By

  Tylu koni jesz­cze w Morawie nie było! Frekwencyjny rekord został pobi­ty. Do udzia­łu w zawo­dach Strzegom October Festival, któ­re star­tu­ją...

 • Sport i wyścigi

  Wielka Wrocławska 2019

  By

  Tekst: Jerzy Dudała W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia na Wrocławskich Partynicach roze­gra­no naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą goni­twę sezo­nu – o nagro­dę Portu Lotniczego...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę