Connect with us

Hodowca i Jeździec

Użycie pomo­cy - rzecz oczy­wi­sta? cz. 2

Sport i wyścigi

Użycie pomo­cy - rzecz oczy­wi­sta? cz. 2

Jan Skoczylas

Bardzo, ale to bar­dzo chcia­łem napi­sać arty­kuł o pra­wi­dło­wym uży­ciu pomo­cy jeź­dziec­kich. W trak­cie pra­cy zda­łem sobie spra­wę, że jest to... nie­moż­li­we. Nie w ramach jed­ne­go arty­ku­łu (czy nawet w kil­ku). Nie przy aktu­al­nym sta­nie wie­dzy hipo­lo­gicz­nej na świe­cie. Mógłbym napi­sać jedy­nie o tym, co ja uwa­żam za pra­wi­dło­we uży­cie pomo­cy i jakie­go uży­wa­nia pomo­cy doma­gam się u moich uczniów. Ale napraw­dę nie­pod­wa­żal­nie pra­wi­dło­we uży­cie pomo­cy? Ciągle zbyt mało wie­my o zasa­dach dzia­ła­nia pomo­cy, o psy­cho­mo­to­ry­ce koni i zasa­dach reago­wa­nia ich ukła­du ner­wo­we­go. Jedno, z praw­dzi­we­go zda­rze­nia, cen­trum badaw­cze w Holandii jest jaskół­ką nie­czy­nią­cą wio­sny. W dodat­ku upar­te bestie za nic nie chcą mówić i wypeł­niać sto­sow­nych ankiet.

Badania nad reak­cja­mi koni są trud­ne tak­że dla­te­go, że są to zwie­rzę­ta o bar­dzo indy­wi­du­al­nych cechach. Tego też nie wie­my na pew­no; powszech­nie przyj­mu­je się, że napo­tka­nie dwóch bar­dzo podob­nie reagu­ją­cych koni jest bar­dzo trud­ne. Mnie się to dotych­czas nie przy­da­rzy­ło (mimo kil­ku­dzie­się­ciu lat codzien­ne­go kon­tak­tu z wie­lo­ma koń­mi). Codzienna prak­ty­ka prze­ko­nu­je nas, że konie dys­po­nu­ją ogrom­ną pale­tą zróż­ni­co­wa­nych emo­cji (i róż­ny­mi cecha­mi fizycz­ny­mi). Mówi się zatem, że dwóch takich samych wierz­chow­ców po pro­stu nie ma!

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 3 (10) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w Sport i wyścigi

 • Cavaliada Cavaliada

  Sport i wyścigi

  CAVALIADA Poznań 2019

  By

  Już po raz dzie­sią­ty, na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach 28 listo­pa­da – 1 grud­nia odbę­dzie się wiel­kie jeź­dziec­kie...

 • Sport i wyścigi

  WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

  By

  Tylu koni jesz­cze w Morawie nie było! Frekwencyjny rekord został pobi­ty. Do udzia­łu w zawo­dach Strzegom October Festival, któ­re star­tu­ją...

 • Sport i wyścigi

  Wielka Wrocławska 2019

  By

  Tekst: Jerzy Dudała W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia na Wrocławskich Partynicach roze­gra­no naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą goni­twę sezo­nu – o nagro­dę Portu Lotniczego...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę