Connect with us

Hodowca i Jeździec

Środki popra­wia­ją­ce płod­ność kla­czy

Hodowla

Środki popra­wia­ją­ce płod­ność kla­czy

Ewa Szadyn

Niska płod­ność u koni jest zna­na na całym świe­cie. Poprzez sto­so­wa­nie kon­se­kwent­nych środ­ków hodow­la­nych płod­ność kla­czy moż­na jed­nak znacz­nie popra­wić.

Spośród zwie­rząt domo­wych konie mają naj­niż­szy wskaź­nik odcho­wu potom­stwa (Fortpflanzungsraten). Wśród róż­nych ras koni hodo­wa­nych w Niemczech tyl­ko 62% pokry­tych kla­czy odcho­wu­je źre­bię, a nie­ca­łe 68% wyźre­bia się. Przy takich osią­gnię­ciach opła­cal­ność „inte­re­su hodow­la­ne­go” stoi pod zna­kiem zapy­ta­nia. Jednakże w dużych stad­ni­nach oraz w przy­pad­ku koni utrzy­my­wa­nych w tabu­nach moż­na osią­gnąć płod­ność docho­dzą­cą do 85%. Taki wynik otrzy­mu­je się dzię­ki opty­mal­nym warun­kom utrzy­ma­nia i żywie­nia, czę­sto przy zasto­so­wa­niu nowych osią­gnięć bio­tech­ni­ki i nowo­cze­snych metod wete­ry­na­ryj­nych. Również hodow­ca indy­wi­du­al­ny może popra­wić roz­rod­czość swo­ich kla­czy, sto­su­jąc mniej kosz­tow­ne środ­ki.

Problemy na pozio­mie gene­tycz­nym
Zaburzenia roz­rod­czo­ści w połą­cze­niu z niską płod­no­ścią u koni są na świe­cie zja­wi­skiem ogól­nie zna­nym. Bezpośrednie gene­tycz­ne czyn­ni­ki, powo­du­ją­ce taką sytu­ację są raczej rzad­kie. Można tu jed­nak przy­to­czyć przy­kład koni z nie­zmien­nym siwym umasz­cze­niem (Roan,) wystę­pu­ją­cym u koni zim­no­krwi­stych i koni ras wschod­nich. Jeżeli nosi­cie­le maści Roan będą ze sobą sko­ja­rze­ni, płod­ność zmniej­szy się o 25%, a osob­ni­ki otrzy­mu­ją­ce Roan po oby­dwoj­gu rodzi­cach zgi­ną w życiu pło­do­wym. Aby unik­nąć tej sytu­acji, nie nale­ży ze sobą krzy­żo­wać osob­ni­ków będą­cych nosi­cie­la­mi Roan.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 3 (10) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Ewa Szadyn
Tłumaczenie arty­ku­łu dr Ines Butler-Wemken, Wiefelstede.
„Pferdeforum”, luty 2006.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę