Connect with us

Hodowca i Jeździec

Dzień Woźnicy 2006 w Smolajnach

Reportaż

Dzień Woźnicy 2006 w Smolajnach

Ewa Jastrzębska

Zabytkowy pałac bisku­pów war­miń­skich w Smolajnach w oto­cze­niu pięk­ne­go par­ku, łąk i pól był w pierw­szą nie­dzie­lę czerw­ca miej­scem spo­tka­nia hodow­ców i wiel­bi­cie­li koni zim­no­krwi­stych. Smolajny to nie­wiel­ka miej­sco­wość w woje­wódz­twie war­miń­sko-mazur­skim, usy­tu­owa­na ok. 5 km na pół­noc od Dobrego Miasta. Znajduje się tu daw­na let­nia rezy­den­cja bisku­pów war­miń­skich, wybu­do­wa­na z ini­cja­ty­wy bisku­pa Adama Stanisława Grabowskiego. Według Małgorzaty Jackiewicz-Garniec i Mirosława Garnca („Pałace i dwo­ry daw­nych Prus Wschodnich”, Studio ARTA, Olsztyn 2001) pierw­sze wzmian­ki o ist­nie­ją­cych tu dobrach pocho­dzą z 1303 roku. Od XV w. były one wła­sno­ścią bisku­pów war­miń­skich, któ­rzy od 1626 r. mie­li tu let­nią rezy­den­cję i fol­wark. Powstał wte­dy zespół pała­co­wo-par­ko­wy, malow­ni­czo usy­tu­owa­ny na wzgó­rzu, w oto­cze­niu lasów, w zako­lu roz­le­wisk rze­ki Łyny. Pałac był ulu­bio­nym miej­scem poby­tu słyn­ne­go saty­ry­ka i baj­ko­pi­sa­rza bisku­pa Ignacego Krasickiego. W fol­war­ku w Smolajnach, któ­ry prze­waż­nie był dzier­ża­wio­ny, hodo­wa­no m.in. konie zim­no­krwi­ste.

Bezpośrednio po II woj­nie świa­to­wej utwo­rzo­no tu PGR, a od począt­ku lat sie­dem­dzie­sią­tych w tej pięk­nej rezy­den­cji ma swo­ją sie­dzi­bę tech­ni­kum rol­ni­cze. W 1994 r. zespół pała­co­wo-par­ko­wy zwró­co­no kurii metro­po­li­tar­nej w Olsztynie, któ­ra wydzier­ża­wi­ła bez­płat­nie pałac Zespołowi Szkół Rolniczych w Smolajnach na 25 lat (Jaworski „Dzień Woźnicy w Smolajnach”, „Hodowca i Jeździec”, 2004).

Mimo nie naj­lep­szej pogo­dy 4.06.2006 r. roze­gra­no trze­cią edy­cję impre­zy nazwa­nej „Dniem Woźnicy”, mają­cą na celu roz­pro­pa­go­wa­nie pol­skich koni zim­no­krwi­stych. Organizatorem tego spo­tka­nia był Uczniowski Klub Sportowy „Galop” przy ZSR w Smolajnach oraz Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni. Imprezę roz­po­czę­ła tra­dy­cyj­nie msza świę­ta, pod­czas któ­rej zgro­ma­dze­ni wier­ni modli­li się w inten­cji hodow­ców i ich koni, a w wygło­szo­nym kaza­niu nie zabra­kło przy­kła­dów świę­tych, któ­rzy swój żywot poświę­ci­li opie­ce nad zwie­rzę­ta­mi.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 3 (10) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w Reportaż

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę