Connect with us

Hodowca i Jeździec

Podsumowanie wyni­ków pol­skich koni w sezo­nie wio­sen­nym

Sport i wyścigi

Podsumowanie wyni­ków pol­skich koni w sezo­nie wio­sen­nym

Kwiecień i maj to nie tyl­ko począ­tek wio­sny, ale tak­że start naj­waż­niej­szych imprez sezo­nu, pod­czas któ­rych z uwa­gą śle­dzi­li­śmy wyni­ki koni pol­skiej hodow­li. To był napraw­dę dobry począ­tek. Mamy nadzie­ję, że kolej­ne mie­sią­ce pozwo­lą nam cie­szyć się z następ­nych suk­ce­sów pol­skich koni zarów­no w kra­ju, jak i na are­nach mię­dzy­na­ro­do­wych.

Zdjęcie:
z archi­wum Jacka Jantonia.

Więcej w Sport i wyścigi

Na górę