Connect with us

Hodowca i Jeździec

Cavaliada Kraków is loading…

Cavaliada

Sport i wyścigi

Cavaliada Kraków is loading…

Cavaliada Tour zyska w naj­bliż­szym sezo­nie 2018/2019 nową loka­li­za­cję. Trwają jesz­cze ostat­nie for­mal­ne usta­le­nia, jed­nak naj­praw­do­po­dob­niej cykl naj­po­pu­lar­niej­szych, halo­wych zawo­dów w Polsce zago­ści tak­że w Krakowie. Kolejne mia­sto dołą­czy do dobrze zna­nych nam loka­li­za­cji: Poznań, Lublin i Warszawa.

Wydarzenia z cyklu CAVALIADA Tour to syner­gia trzech obsza­rów: SPORT, SHOW i TARGI. Organizatorzy pla­nu­ją utrzy­mać for­mu­łę pro­gra­mo­wą zna­ną nam z imprez odby­wa­ją­cych się w poprzed­nich sezo­nach. Zawody w sko­kach przez prze­szko­dy w Krakowie odbę­dą się w for­mu­le wyda­rze­nia mię­dzy­na­ro­do­we­go, w ran­dze CSI2*.

CAVALIADA Kraków odbę­dzie się w ter­mi­nie 28 lute­go – 3 mar­ca, tydzień przed Finałem Pucharu Świata Ligi Europy Centralnej w sko­kach przez prze­szko­dy, któ­ry zosta­nie roze­gra­ny pod­czas CAVALIADY w Warszawie. Data ta zosta­ła wybra­na z dwóch przy­czyn. Pierwsza z nich to dostęp­ność hali, któ­ra przy tak dosko­na­łej loka­li­za­cji jaką jest TAURON ARENA Kraków, nie jest łatwa do rezer­wa­cji. Z dru­giej stro­ny układ tydzień po tygo­dniu, (Kraków, Warszawa) pozwo­li zawod­ni­kom z zagra­ni­cy wziąć udział w dwóch impre­zach w Polsce, w ramach jed­ne­go wyjaz­du.

Kraków od kil­ku lat znaj­do­wał się w krę­gu zain­te­re­so­wa­nia Międzynarodowych Targów Poznańskich jako kolej­na z loka­li­za­cji zawo­dów CAVALIADA Tour. Jest to duże mia­sto, dosko­na­le sko­mu­ni­ko­wa­ne, z moż­li­wo­ścią szyb­kie­go dojaz­du z zagra­ni­cy (Czechy, Słowacja, Austria i dalej). Olbrzymim atu­tem pod kątem reali­za­cji CAVALIADY jest hala TAURON ARENA Kraków, któ­ra pozwo­li zapew­nić kom­fort star­tu zawod­ni­kom, dosko­na­łe powierzch­nie wysta­wien­ni­cze wystaw­com oraz świet­ne warun­ki do prze­ży­wa­nia pięk­nych, jeź­dziec­kich emo­cji na naj­wyż­szym pozio­mie publicz­no­ści. „Nasze wspól­ne sta­ra­nia, Międzynarodowych Targów Poznańskich i Miasta Kraków, doty­czą­ce orga­ni­za­cji Cavaliady toczą się od 3 lat. Aktualnie wszyst­kie obsza­ry zwią­za­ne z moż­li­wo­ścią pod­pi­sa­nia umo­wy przez stro­ny, zosta­ły uzgod­nio­ne. Z deter­mi­na­cją przy­stę­pu­je­my do reali­za­cji zada­nia. CAVALIADA jest skom­pli­ko­wa­nym pro­jek­tem, wyma­ga­ło to więc wie­lu usta­leń na róż­nych polach. Cieszymy się, że będzie­my mie­li moż­li­wość pod­ję­cia wyzwa­nia orga­ni­za­cji CAVALIADY Kraków. Wierzymy, że to kolej­na szan­sa dla pol­skich zawod­ni­ków do zdo­by­wa­nia doświad­cze­nia oraz punk­tów do Rankingu FEI, dla kibi­ców do prze­ży­wa­nia spor­to­wych emo­cji, a dla naszych part­ne­rów i spon­so­rów do reali­za­cji stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej” – doda­je Dyrektor CAVALIADA Tour, Dominik Nowacki.

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę