Connect with us

Hodowca i Jeździec

Szukamy naj­pięk­niej­szej kasz­tan­ki

Zaproszenia

Szukamy naj­pięk­niej­szej kasz­tan­ki

Konkurs odbę­dzie się w Mińsku Mazowieckim. To nawią­za­nie do słyn­nej Kasztanki mar­szał­ka Piłsudskiego.

Każdy, kto chce wziąć udział w kon­kur­sie, powi­nien do 18 wrze­śnia 2018 roku przy­słać pię­cio­mi­nu­to­we fil­my z pre­zen­ta­cją swo­jej kasz­ta­no­wa­tej kla­czy. Po tym ter­mi­nie Muzeum Ziemi Mińskiej na dedy­ko­wa­nym kana­le na YouTubie zapre­zen­tu­je wszyst­kie zgło­szo­ne kasz­tan­ki i wszy­scy będzie­my mogli być uczest­ni­ka­mi tej pre­se­lek­cji. Następnie zna­ko­mi­te jury wybie­rze 10 naj­pięk­niej­szych kla­czy, któ­re przy­ja­dą do Mińska Mazowieckiego i 23 wrze­śnia w ogro­dzie Muzeum Ziemi Mińskiej nastą­pi facho­wa pre­zen­ta­cja kasz­ta­nek. Podczas pre­zen­ta­cji zosta­nie wybra­na ta jedy­na, naj­pięk­niej­sza, żyją­ca dzi­siaj kasz­tan­ka, a dwie kla­cze będą dodat­ko­wo wyróż­nio­ne.

Więcej w Zaproszenia

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę