Connect with us

Hodowca i Jeździec

Ponad 230 par na Baborówko Horse Sale Show 2019

Andreas Dibowski (GER)
Andreas Dibowski (GER), fot. MR Photo

Sport i wyścigi

Ponad 230 par na Baborówko Horse Sale Show 2019

Reprezentanci 9 państw sta­wią się na star­cie w Baborówku w ostat­ni week­end wrze­śnia. Na Baborówko Horse Sale Show zoba­czy­my zna­ko­mi­tych pol­skich zawod­ni­ków, jak i mię­dzy­na­ro­do­we gwiaz­dy WKKW.

Podczas zawo­dów roze­gra­ny zosta­nie finał Pucharu Polski WKKW 2019. Zawodnicy sze­ściu kate­go­rii wie­ko­wych o punk­ty ran­kin­go­we wal­czy­li pod­czas dwu­na­stu eli­mi­na­cji na prze­strze­ni całe­go mija­ją­ce­go otwar­te­go sezo­nu spor­to­we­go. W naj­wyż­szej kate­go­rii – senio­rów – na pro­wa­dze­niu przed fina­łem jest Mateusz Kiempa, któ­ry w tym roku w Baborówku będzie wal­czył o obro­nę tytu­łu z zeszłe­go roku. Medalistów pozna­my pod­czas nie­dziel­nych cere­mo­nii deko­ra­cji.

W Baborówku zoba­czy­my tak­że repre­zen­tan­ta Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko – Pawła Warszawskiego oraz takich uty­tu­ło­wa­nych pol­skich zawod­ni­ków jak Jan KamińskiMariusz Kleniuk.

Spośród zagra­nicz­nych gwiazd WKKW publicz­ność w Baborówku będzie mogła zoba­czyć m.in. dru­ży­no­we­go meda­li­stę olim­pij­skie­go Andreasa Dibowskiego (GER), trzy­krot­ną uczest­nicz­kę Igrzysk Olimpijskich Sarę Algotsson Ostholt (SWE) czy repre­zen­tan­ta Japonii i rów­nież trzy­krot­ne­go uczest­ni­ka Igrzysk – Yoshiaki Oiwę (JPN).

Równolegle z zawo­da­mi w ramach Baborówko Horse Sale Show odbę­dzie się czwar­ta edy­cja aukcji koni spor­to­wych, do któ­rej w tym roku zakwa­li­fi­ko­wa­nych zosta­ło 19 wierz­chow­ców. Od śro­dy do piąt­ku zain­te­re­so­wa­ni kupu­ją­cy mogą umó­wić się na jaz­dy testo­we oraz kon­sul­ta­cje z leka­rza­mi wete­ry­na­rii z kli­ni­ki Equi Vet Serwis Dr Maciej Przewoźny. Licytacja odbę­dzie się w sobot­ni wie­czór, 28 wrze­śnia.

Baborówko Horse Sale Show 2019 odbę­dzie się w ostat­ni week­end wrze­śnia – w dniach od 27 do 29 wrze­śnia. W pro­gra­mie zawo­dów zna­la­zły się trzy kon­kur­sy mię­dzy­na­ro­do­we: CCI4*-S, CCI3*-S i CCI2*-S oraz kon­kurs regio­nal­ny ZK-L i CNC1*. Zawody roze­gra­ne zosta­ną w kla­sycz­nym for­ma­cie: w pią­tek odbę­dą się pró­by ujeż­dże­nia (wyjąt­kiem jest ujeż­dże­nie kla­sy ZK 1*, któ­re odbę­dzie się w czwar­tek), w sobo­tę – pró­by tere­no­we, a w nie­dzie­lę – sko­ki przez prze­szko­dy i cere­mo­nie zwy­cięz­ców.

Więcej infor­ma­cji na:

Do pobra­nia

Program

BHSS_2019-pro­gram

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę