Connect with us

Hodowca i Jeździec

Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko naj­lep­sze w Polsce

P. Warszawski, M. Cybulska, J. Elzanowska

Sport i wyścigi

Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko naj­lep­sze w Polsce

W opu­bli­ko­wa­nym w listo­pa­dzie przez Polski Związek Jeździecki ran­kin­gu we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego za rok 2018 Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko zdo­by­ło pierw­sze miej­sce. Na swo­im kon­cie w tym roku Stowarzyszenie ma tak­że brą­zo­wy medal Pucharu Polski WKKW w kate­go­rii klu­bo­wej.

To wspa­nia­ły suk­ces Stowarzyszenia, któ­ry jest efek­tem zna­ko­mi­tych wyni­ków jeźdź­ców, star­tu­ją­cych w bar­wach Baborówka.

Paweł Warszawski po raz kolej­ny (nie­prze­rwa­nie od ponad 10 lat) został powo­ła­ny do kadry naro­do­wej WKKW, repre­zen­tu­jąc Baborówko w kate­go­rii senio­rów. Do naj­więk­szych suk­ce­sów zawod­ni­ka w minio­nym sezo­nie moż­na zali­czyć m.in. trze­cie miej­sce w sil­nie obsa­dzo­nym kon­kur­sie CIC3* na mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dach Baborówko Horse Sale Show czy dru­gie miej­sce w kon­kur­sie CIC2* pod­czas mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów w Sopocie — oba z koniem Aristo A-Z. Pozostałe młod­sze konie pozo­sta­ją­ce w tre­nin­gu Pawła Warszawskiego tak­że odno­to­wa­ły kil­ka suk­ce­sów na mię­dzy­na­ro­do­wych are­nach, np. pierw­sze miej­sce Lucindy Ex Ani 4 w kon­kur­sie CIC1* pod­czas zawo­dów w Sopocie czy dru­gie miej­sce Frontiery w kon­kur­sie CIC1* pod­czas Festiwalu Jeździeckiego Baborówko. Dobre wyni­ki zawod­ni­ka w kon­kur­sach eli­mi­na­cyj­nych Pucharu Polski WKKW przez cały sezon dały Warszawskiemu tak­że brą­zo­wy medal i trze­cie miej­sce indy­wi­du­al­nie w fina­le Pucharu, a tak­że trze­cie miej­sce w ran­kin­gu PZJ WKKW za sezon 2018. Paweł Warszawski rywa­li­za­cję w tym roku roz­po­czął od zawo­dów halo­wych, zwy­cię­ża­jąc w Wechta Eventing Tour pod­czas Cavaliady Warszawa 2018. W Halowym Pucharze Polski WKKW za sezon 2017/18 zawod­nik zdo­był brą­zo­wy medal.

P. Warszawski, M. Cybulska, J. Elzanowska

Paweł Warszawski, Małgorzata Cybulska, Julia Elzanowska - fot. Alicja Cybulska

Barwy Baborówka od tego roku w kate­go­rii mło­dych jeźdź­ców repre­zen­tu­je Małgorzata Cybulska, któ­ra rów­nież zosta­ła powo­ła­na do kadry naro­do­wej. Ten sezon ama­zon­ka może zali­czyć do bar­dzo inten­syw­nych, bo jej pla­ny star­to­we do wrze­śnia 2019 roku muszą uwzględ­niać tak­że edu­ka­cję w szko­le Westfälische Reit-und Fahrschule w Münster w Niemczech. Mimo napię­te­go gra­fi­ku, Małgorzata Cybulska zdo­by­ła brą­zo­wy medal Mistrzostw Polski Młodych Jeźdźców, a tak­że zaję­ła dobre 21 miej­sce w Mistrzostwach Europy Młodych Jeźdźców w Fontainebleau we Francji. Z koniem Chenaro 2 zali­czy­ła tak­że uda­ny debiut w kon­kur­sie CCI3* pod­czas zawo­dów w Strzegomiu, zdo­by­wa­jąc tym star­tem kwa­li­fi­ka­cję do Mistrzostw Europy WKKW Seniorów 2019. Amazonka zaję­ła wyso­kie 6 miej­sce w łącz­nym ran­kin­gu PZJ WKKW za rok 2018, zwy­cię­ża­jąc jed­no­cze­śnie w kate­go­rii Młodych Jeźdźców.

Do poło­wy sezo­nu punk­ty dla Baborówka zbie­ra­ła Julia Elzanowska, któ­ra w czerw­cu tego roku roz­sta­ła się ze swo­imi koń­mi, żeby roz­po­cząć stu­dia w Mediolanie. Amazonka zaj­mu­je 37 miej­sce w łącz­nym ran­kin­gu WKKW za rok 2018.

G. Kozłowska

Gabriela Kozłowska - fot. M&R Photo

Miniony sezon do bar­dzo uda­nych może tak­że zali­czyć Gabriela Kozłowska, któ­ra tre­nu­je pod okiem Pawła Warszawskiego. Amazonka w tym roku zdo­by­ła zło­ty medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kate­go­rii dużych koni z Dinin Chosen oraz srebr­ny medal w kate­go­rii kuców z Korsyką. Dzięki uda­ne­mu star­to­wi pod­czas zawo­dów w Strzegomu, Gabriela Kozłowska zdo­by­ła kwa­li­fi­ka­cję do Mistrzostw Europy 2019. Amazonka upla­so­wa­ła się tak­że na dru­gim miej­scu w Pucharze Polski WKKW 2018 w kate­go­rii junio­rów młod­szych. Gabriela zaję­ła 3 miej­sce indy­wi­du­al­nie w ran­kin­gu junio­rów WKKW za rok 2018 oraz 2 miej­sce w ran­kin­gu WKKW kuców za rok 2018.

Pierwsze miej­sce Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko w ran­kin­gu klu­bo­wym w kate­go­rii WKKW za 2018 rok to suk­ces dru­ży­no­wy, któ­ry poka­zu­je, że klub roz­wi­ja się spor­to­wo zarów­no jako zespół, jak i indy­wi­du­al­nie.

SJ BaborówkoStowarzyszenie Jeździeckie Baborówko jest współ­or­ga­ni­za­to­rem mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów WKKW, a ich poziom orga­ni­za­cyj­ny i spor­to­wy rośnie z roku na rok. Festiwal Jeździecki Baborówko w tym roku został zor­ga­ni­zo­wa­ny z rekor­do­wą w histo­rii pol­skie­go WKKW pulą nagród finan­so­wych, co włą­czy­ło impre­zę w gro­no sied­miu naj­wy­żej doto­wa­nych zawo­dów WKKW na świe­cie. W Baborówku pod­czas Festiwalu rywa­li­zo­wa­li jeźdź­cy i ama­zon­ki z pierw­szej set­ki świa­to­we­go ran­kin­gu, w tym aktu­al­ny lider ran­kin­gu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej — Oliver Townend z Wielkiej Brytanii.

Stowarzyszenie od trzech lat orga­ni­zu­je inno­wa­cyj­ne na pol­skim ryn­ku koni wyda­rze­nie pod nazwą Baborówko Horse Sale Show. W jego ramach zawo­dy połą­czo­ne są z aukcją koni spor­to­wych z pre­dys­po­zy­cja­mi do WKKW i sko­ków przez prze­szko­dy. Taka for­mu­ła wyda­rze­nia ma słu­żyć pro­mo­cji pol­skich koni wśród pol­skich i zagra­nicz­nych zawod­ni­ków oraz roz­wo­jo­wi pol­skie­go ryn­ku koni.

Stowarzyszenie poprzez orga­ni­zo­wa­ne zawo­dy pro­mu­je jeź­dziec­two tak­że wśród sze­ro­kiej publicz­no­ści. W pro­gram wyda­rzeń wpi­sa­ne są jeź­dziec­kie poka­zy oraz wystę­py pro­mu­ją­ce lokal­ne dzie­dzic­two kul­tu­ro­we, a dla naj­młod­szych przy­go­to­wy­wa­na jest dodat­ko­wa spe­cjal­na stre­fa, w któ­rej dzie­ci mogą m.in. spró­bo­wać swo­ich sił w sio­dle.

Barwy Baborówka repre­zen­tu­ją tak­że zawod­ni­cy w ujeż­dże­niu oraz w wol­ty­żer­ce, a Stowarzyszenie jest tak­że orga­ni­za­to­rem kra­jo­wych zawo­dów w tych kon­ku­ren­cjach.

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę