Connect with us

Hodowca i Jeździec

Stadnina Koni Moszna poszu­ku­je Głównego spe­cja­li­sty ds. hodow­li koni

Moszna Rekrutacja Hodowca i Jeździec

Wieści z regionów

Stadnina Koni Moszna poszu­ku­je Głównego spe­cja­li­sty ds. hodow­li koni

Stadnina Koni Moszna

poszu­ku­je oso­by na sta­no­wi­sko

Główny spe­cja­li­sta ds. hodow­li koni

Wymagane:

 • doświad­cze­nie w pra­cy w hodow­li koni
 • dys­po­zy­cyj­ność
 • entu­zjazm
 • chęć zdo­by­wa­nia nowych doświad­czeń
 • chęt­nie widzia­ne wykształ­ce­nie kie­run­ko­we zoo­tech­nicz­ne lub wete­ry­na­ryj­ne

Oferujemy:

 • cie­ka­wą pra­cę
 • w jed­nym z naj­więk­szych ośrod­ków hodow­li koni w Polsce
 • miesz­ka­nie służ­bo­we
 • sta­łe wyna­gro­dze­nie
 • wyjaz­dy służ­bo­we – kra­jo­we i zagra­nicz­ne
 • finan­so­wa­nie udzia­łu w szko­le­niach w Polsce i zagra­ni­cą

Osoby zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o nad­sy­ła­nie:

 CV wraz z listem moty­wa­cyj­nym pod adre­sem

md@moszna.pl lub Stadnina Koni Moszna Sp. z o.o. ul. Wiejska 30; 47-370 Zielina

 z dopi­skiem: Hodowca.

W przy­pad­ku ewen­tu­al­nych zapy­tań doty­czą­cych przy­go­to­wa­nia ofer­ty pro­si­my o kon­takt pod nr. 77/466 88 33; 77/466 84 29.

 

 

 

Więcej w Wieści z regionów

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę