Connect with us

Hodowca i Jeździec

Tarpaniada - pięk­na osiem­nast­ka!

Wieści z regionów

Tarpaniada - pięk­na osiem­nast­ka!

W minio­ny week­end już po raz 18-ty odby­ła się w SO Sieraków naj­waż­niej­sza impre­za hodow­la­na koni rasy konik pol­ski – TARPANIADA. Program TARPANIADY był, tra­dy­cyj­nie już, bar­dzo boga­ty - przez Sieraków prze­ma­sze­ro­wał koni­ko­wy koro­wód, poza czem­pio­na­tem odby­ły się zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach poka­zy, emo­cjo­nu­ją­ce wyści­gi na koni­kach, kon­fe­ren­cja nauko­wa i pró­ba dziel­no­ści.

W tym roku w Krajowej Wystawie Koników Polskich w kate­go­rii mło­dzie­żo­wej trium­fo­wa­ła klacz GRENTA (Mobil – Greta), wł. i hod. SK Dobrzyniewo oraz ogie­rek JAWOR SO (Tunel – Jawa), wł. i hod. SO Sieraków „Gałopol”. Czempionką kla­czy star­szych zosta­ła WIGUSIA (Nest – Wigura), a ogie­rów star­szych NIGR (Obuwik – Nigra), oba koni­ki wł. i hod. SO Sieraków.

W pró­bie wierz­cho­wej pierw­sze miej­sce zaję­ła klacz GÓRALKA IZERY (Newton – Goya) hod. Joanny Chyłek a wł. Kamili Cieślak, poko­nu­jąc w pró­bie godzi­no­wej ponad 12 km. Jednak wal­ka o pierw­szą loka­tę była bar­dzo zacię­ta, aż 3 kla­cze (POLINKA, WERIA i DIKE IZERY) dep­ta­ły zwy­cięż­czy­ni po pię­tach, uzy­sku­jąc bar­dzo zbli­żo­ne wyni­ki. W pró­bie zaprzę­go­wej nie­kwe­stio­no­wa­nym zwy­cięz­cą oka­zał się ogier MODRZEW K (Modem – Manita) hod. i wł. PHR Tulce.

W przed­dzień Tarpaniady – 25 sierp­nia, odby­ło się w Sierakowie Walne Zebranie Związku Hodowców Koników Polskich, w wyni­ku któ­re­go ste­ry w ZHKP objął pan Jan Słomiany.
Wszystkim zwy­cięz­com oraz nowe­mu Prezesowi ZHKP ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my, a gospo­da­rzom dzię­ku­je­my za kon­ty­nu­owa­nie tej pięk­nej impre­zy.

Wyniki ze stro­ny PZHK:

Zdjęcia: Mira Suwała

Więcej w Wieści z regionów

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019

Sport i wyścigi

Wielka Wrocławska 2019

By 4 października 2019
Warszawski Dzień Konia

Zaproszenia

Warszawski Dzień Konia

By 2 października 2019
Na górę