Connect with us

Hodowca i Jeździec

Spotkanie Jesienne Polskiego Towarzystwa Powozowego Stadnina Koni Racot, 13 – 15 Października 2017

Zaproszenia

Spotkanie Jesienne Polskiego Towarzystwa Powozowego Stadnina Koni Racot, 13 – 15 Października 2017

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

Mamy nadzie­ję, że wybór Racota, jako miej­sca tra­dy­cyj­ne­go jesien­ne­go spo­tka­nia człon­ków sto­wa­rzy­sze­nia jest w peł­ni uza­sad­nio­ne, tak z powo­du histo­rycz­nej i kul­tu­ro­wej war­to­ści zało­że­nia rezy­den­cjo­nal­ne­go, jak też bli­skich nam wąt­ków zwią­za­nych z koń­mi i pojaz­da­mi zaprzę­go­wy­mi.

Wiele lat temu gości­li­śmy w Racocie, jesz­cze za poprzed­niej for­mu­ły dzia­łal­no­ści sto­wa­rzy­sze­nia ale od tam­te­go cza­su wie­le się zmie­ni­ło. Zbiór pojaz­dów kon­nych zyskał nowe i już sta­łe miej­sce eks­po­zy­cji w jed­nym z wyre­mon­to­wa­nych do tego celu budyn­ków zespo­łu gospo­dar­cze­go, a zawie­ra kil­ka cen­nych i uni­kal­nych obiek­tów war­tych naszej uwa­gi. Warto też przyj­rzeć się miej­sco­wej hodow­li koni, w tym rów­nież koniom zaprzę­go­wym.

Założenie pała­co­wo-par­ko­we w Racocie nie wyma­ga szcze­gól­nej reko­men­da­cji, jako dzie­ło kró­lew­skie­go archi­tek­ta Dominika Merliniego, kolej­no sie­dzi­ba ksią­żąt Jabłonowskich, holen­der­skiej rodzi­ny kró­lew­skiej, ksią­żąt saskich, Prezydenta R.P. i od 1928 roku Stadniny Koni. Pałac ofe­ru­je poko­je hote­lo­we i wyży­wie­nie cało­dzien­ne ale w oko­li­cy jest wie­le innych moż­li­wo­ści zakwa­te­ro­wa­nia po bar­dzo dostęp­nych cenach. Zapraszamy do uczest­nic­twa.

PROGRAM ROBOCZY SPOTKANIA

PIĄTEK, 13.10.
Przyjazd i zakwa­te­ro­wa­nie uczest­ni­ków. Wspólna kola­cja powi­tal­na.
SOBOTA, 14.10 10.00
Sesja przed­po­łu­dnio­wa poświę­co­na zwie­dza­niu stad­ni­ny, kolek­cji pojaz­dów kon­nych i zespo­łu pała­co­wo-par­ko­we­go
14.00 – Obiad w restau­ra­cji hote­lo­wej.
15.00 - Sesja popo­łu­dnio­wa poświę­co­na rela­cjom z kon­kur­su w Książu, w Celle i z innych kon­kur­sów oraz wyda­rzeń zaprzę­go­wych. Relacje będą wzbo­ga­co­ne w ele­men­ty szko­le­nio­we oraz pod­sta­wo­we infor­ma­cje o idei tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia i kie­run­kach jego roz­wo­ju. Poświęcimy też czas pojaz­dom histo­rycz­nym w kon­kur­sach tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia i towa­rzy­szą­cym temu dyle­ma­tom oraz pre­zen­ta­cjom pojaz­dów ostat­nio naby­tym czy remon­to­wa­nym przez człon­ków sto­wa­rzy­sze­nia. Przedstawione
zosta­ną też pla­ny naszej dzia­łal­no­ści na naj­bliż­szy okres.
NIEDZIELA, 15.10. Przed połu­dniem wizy­ta w fir­mie powo­zo­wej pana Zenona Mendyki w Księginkach koło Dolska. Spotkanie zakoń­czy­my wspól­nym obia­dem w restau­ra­cji w oko­li­cy Gostynia lub Dolsku.

ZARZĄD PTP

Ceny noc­le­gów ze śnia­da­niem w hote­lu pała­co­wym:
Pokój 2-oso­bo­wy 150 zł (13 pokoi)
Pokój 1-oso­bo­wy 100 zł (4 poko­je)
Pokój 4-oso­bo­wy 280 zł (1 pokój)
Kolacja piąt­ko­wa 30 zł, obiad sobot­ni 40 zł, kola­cja sobot­nia 50zł. Obiad nie­dziel­ny - do usta­le­nia na miej­scu.
Opłata orga­ni­za­cyj­na szko­le­nia - 40 zł (płat­ne na miej­scu)

Prosimy o kie­ro­wa­nie zgło­szeń uczest­nic­twa do kole­żan­ki Joanny Zwierzykowskiej, kon­takt e- mail; joasiazw@op.pl , tel: 692 435 382 . Rezerwacje hote­lo­we i opła­ty wno­si­my INDYWIDUALNIE: Hotel Racot e-mail: recepcja@racot.pl , tel: 65 511 79 58
Dla bar­dziej oszczęd­nych są inne moż­li­wo­ści zakwa­te­ro­wa­nia w oko­li­cy; Agroturystyka Amazonka w Racocie, Hotel „Niedźwiedź” w Nowym Dębcu -6,5 km

Więcej w Zaproszenia

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę