Connect with us

Hodowca i Jeździec

Mistrzostwa Polski w ujeż­dże­niu – naj­lep­sze konie pol­skiej hodow­li w kon­kur­sie

Sport i wyścigi

Mistrzostwa Polski w ujeż­dże­niu – naj­lep­sze konie pol­skiej hodow­li w kon­kur­sie

Miniony week­end w Janowie Podlaskim upły­nął pod zna­kiem ujeż­dże­nio­wych Mistrzostw Polski połą­czo­nych z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi zawo­da­mi CDI3*. Rywalizacja odby­wa­ła się w czte­rech kate­go­rii wie­ko­wych: dzie­ci, junio­rzy, mło­dzi jeźdź­cy i senio­rzy. Wśród zwy­cięz­ców zna­leź­li się mło­dzi zawod­ni­cy dosia­da­ją­cy koni pol­skiej hodow­li!

Rywalizację w kate­go­rii dzie­ci wygra­ła Matylda Cybula na Bessie wlkp. (Cancoon/Barbara po Dżamir) wła­sno­ści Natalii Szpuleckiej z łącz­nym wyni­kiem 203,230%.  Trzecie miej­sce zaję­ła Natalia Głębowska na Korida-P sp (Corleone-Z/Kaljope-P) hod. Bogdan Parkitny, wł. Agata Głębowska z wyni­kiem 186,211%.

W kate­go­rii junio­rów w kon­kur­sie fina­ło­wym Anna-Maria Wojtkowska na wała­chu Pascal sp (Woland/Pandora) hod. Sławomir Ziętek, wł. Zofia Wojtkowska  (208,072%) zdo­by­ła srebr­ny medal MP.

zdję­cie: Agata Grosicka - na zdję­ciu Mistrzyni Polski w kate­go­rii dzie­ci, Matylda Cybula na Bessie wlkp. (Cancoon/Barbara po Dżamir) wł. Natalia Szpulecka.

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę