Connect with us

Hodowca i Jeździec

Finał Pucharu Polski WKKW

Sport i wyścigi

Finał Pucharu Polski WKKW

W ramach mię­dzy­na­ro­do­wych i kra­jo­wych zawo­dów we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go w minio­ny week­end w Baborówku roze­gra­ny został finał Pucharu Polski WKKW.

Zawodnicy wszyst­kich kate­go­rii w cią­gu całe­go otwar­te­go sezo­nu mie­li moż­li­wość wzię­cia udzia­łu w dzie­wię­ciu eli­mi­na­cjach: dwu­krot­nie w Jaroszówce, w Sopocie, Strzegomiu, Kwiekach, Baborówku, Bogusławicach, Racocie i Facimiechu oraz w fina­le w Baborówku. Spośród wszyst­kich star­tów do ogól­ne­go ran­kin­gu Pucharu Polski WKKW 2017 liczy­ły się tyl­ko trzy naj­lep­sze wyni­ki, a punk­ty za udział w fina­le były mno­żo­ne razy 1,5.

W naj­waż­niej­szym kon­kur­sie zawo­dów CIC2* wygrał Mateusz Kiempa (SCSJ Coval Biały Bór) i Lassban Radovix ish (Raddolin – Aherlow Vixen po Castle Fox). Drugie miej­sce zajął Jan Kamiński (Milanowska Fundacja na Rzecz Edukacji i Sportu) i Senior sp (Rytm han – Segowia sp po Genius han), a trze­cie - Stephanie Bohe (GER) i Geke Equigrip’s Simple Smile han (Staypso – Coco Chanel po Calypso II).

W ramach kon­kur­su CIC2* roz­gry­wa­ny był finał Pucharu Polski WKKW w kate­go­rii senio­rów. Po dzie­wię­ciu eli­mi­na­cjach i fina­le pierw­sze miej­sce i zło­ty medal Pucharu Polski WKKW senio­rów wywal­czył Paweł Spisak (JKS Dako Galant Skibno). Drugie miej­sce i srebr­ny medal zdo­był Mateusz Kiempa (SCSJ Coval Biały Bór), któ­ry przed fina­łem był na miej­scu trze­cim. A miej­sce trze­cie i brą­zo­wy medal tra­fił do Jana Kamińskiego (Milanowska Fundacja na Rzecz Edukacji i Sportu), któ­ry awan­so­wał z miej­sca czwar­te­go przed fina­łem.

Międzynarodowy kon­kurs CIC1* wygrał dziś repre­zen­tant orga­ni­za­to­ra Paweł Warszawski (SJ Baborówko) i Aristo A-Z sp (Lordanos – Artemida po Reval). Drugie miej­sce w kon­kur­sie po trzech dniach zajął Nicolai Aldinger (GER) na koniu Quenny 88 old. (Quattro 7 – Irish Rose po Balboa), a miej­sce trze­cie wywal­czy­ła Stephanie Bohe (GER) na Amazing Prince trak. (Prince Patmos – Ayshegyl po Heraldik xx).

W ramach kon­kur­su CIC1* roz­gry­wa­ny był finał Pucharu Polski WKKW junio­rów.

Przed fina­łem lider­ką w ran­kin­gu była Wiktoria Knap (ZKS Drzonków), któ­ra pod­czas fina­łu na Baborówko Horse Sale Show utrzy­ma­ła tę pozy­cję i zdo­by­ła zło­ty medal i pierw­sze miej­sce w Pucharze Polski WKKW w kate­go­rii junio­rów (szó­ste miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji kon­kur­su CIC1*). Drugie miej­sce w Pucharze Polski WKKW junio­rów i srebr­ny medal wywal­czy­ła Julia Ślązak (LZJ Drama Zbrosławice), a trze­cie - Anna Karpińska (JKS Dako Galant Skibno).

Konkurs kra­jo­wy CNC P wygra­ła Pauline Wieczorek (LKS Dragon Nowielice) i koń Czacza sp (Tanos – Czurina po Turbud Quirinus), miej­sce dru­gie wywal­czy­ła Oliwia Paździora (LKS Stragona Strzegom) i Basma sp (Inston – Bianka  po Marcus L), a miej­sce trze­cie - Diego Pieniaszek (KJ SO Starogard Gdański) na Lintonie wlkp. (Heleris - Lemioniada). Konkurs CNC P roz­strzy­gnął finał Pucharu Polski WKKW junio­rów młod­szych. Najlepsza po dzie­wię­ciu eli­mi­na­cjach i fina­le była Pauline Wieczorek (LKS Dragon Nowielice) i to ona ode­bra­ła zło­ty medal. Miejsce dru­gie I srebr­ny medal wywal­czył Diego Pieniaszek (KJ SO Starogard Gdański), a trze­cie miej­sce I brą­zo­wy medal - Martyna Kucharska (KJ Jaroszówka).

W kla­sy­fi­ka­cji ogól­nej kon­kur­su CNC L, w ramach któ­re­go roz­gry­wa­ny był Puchar Polski WKKW mło­dzi­ków i ama­to­rów, pierw­sze miej­sce zaję­ła Ewa Chomicz (SJ Baborówko) i Huzar II sp (Huzar - Hortensja) , dru­gie miej­sce nale­ża­ło do Gabrieli Kozłowskiej (SJ Baborówko) i Korsyki kuc wal. (Strayer‘s  (4) Samson – Kometa po Kanclerz) , a trze­cie - Karoliny Ślązak LZJ Drama Zbrosławice) i konia Tores-P sp (Ron Wiliam – Tamira-P).

Złoty medal Pucharu Polski WKKW w kate­go­rii mło­dzi­ków wygra­ła Karolina Ślązak (LZJ Drama Zbrosławice). Drugie miej­sce i srebr­ny medal w tej kate­go­rii wywal­czy­ła Gabriela Kozłowska (SJ Baborówko), a trze­cie miej­sce i brą­zo­wy medal - Julia Witkowska (SKJ Beckersport).

Puchar Polski WKKW w kate­go­rii ama­to­rów zdo­mi­no­wa­ły repre­zen­tant­ki KJ Facimiech. Pierwsze miej­sce i zło­ty medal Pucharu Polski WKKW ama­to­rów wygra­ła Magdalena Kowalska, dru­gie miej­sce i srebr­ny medal tra­fił do Joanny Szwajcowskiej, a trze­cie miej­sce i brą­zo­wy medal - do Julii Imioło.

Puchar Polski WKKW roz­gry­wa­ny był tak­że w kate­go­rii klu­bo­wej. Pierwsze miej­sce zdo­był klub ZKS Drzonków. Miejsce dru­gie dla swo­je­go klu­bu wywal­czy­li zawod­ni­cy repre­zen­tu­ją­cy KJ Jaroszówka, a miej­sce trze­cie - zawod­ni­cy klu­bu JKS Dako Galant Skibno.

Rankingi:

Zdjęcia Baborówko Horse Sale Show

Więcej w Sport i wyścigi

 • Cavaliada Cavaliada

  Sport i wyścigi

  CAVALIADA Poznań 2019

  By

  Już po raz dzie­sią­ty, na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach 28 listo­pa­da – 1 grud­nia odbę­dzie się wiel­kie jeź­dziec­kie...

 • Sport i wyścigi

  WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

  By

  Tylu koni jesz­cze w Morawie nie było! Frekwencyjny rekord został pobi­ty. Do udzia­łu w zawo­dach Strzegom October Festival, któ­re star­tu­ją...

 • Sport i wyścigi

  Wielka Wrocławska 2019

  By

  Tekst: Jerzy Dudała W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia na Wrocławskich Partynicach roze­gra­no naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą goni­twę sezo­nu – o nagro­dę Portu Lotniczego...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę